RCN INTRESSENTER II AB AVSLUTAR ERBJUDANDET TILL AKTIEÄGARNA I NORDIC CAMPING & RESORT AB

Erbjudandet lämnas inte, och detta pressmeddelande får inte distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till, och inga anmälningssedlar kommer att accepteras från eller på uppdrag av aktieägare i, Amerikas Förenta Stater, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland eller Sydafrika, eller något annat land där lämnande av Erbjudandet, distribution av detta pressmeddelande eller accept av Erbjudandet skulle strida mot tillämpliga lagar eller regleringar eller skulle kräva att ytterligare erbjudandehandling upprättas eller registrering sker eller att någon annan åtgärd företas utöver vad som krävs enligt svensk lag.

Genom pressmeddelande den 10 november 2016 offentliggjorde RCN Intressenter II AB (”RCN Intressenter”), indirekt ägt av Norvestor VII L.P. som förvaltas av Norvestor Equity AS, ett rekommenderat kontanterbjudande till aktieägarna i Nordic Camping & Resort AB (”NCR” eller ”Bolaget”) om förvärv av samtliga aktier i NCR (”Erbjudandet”). Den 8 december 2016 fullföljde RCN Intressenter Erbjudandet och förlängde acceptfristen i Erbjudandet. Den förlängda acceptfristen i Erbjudandet löpte ut den 22 december 2016.

Under den förlängda acceptfristens utgång har totalt 670 381 aktier lämnats in i Erbjudandet, motsvarande cirka 7,07 procent av aktierna och rösterna i NCR.

I samband med att Erbjudandet fullföljdes förvärvade RCN Intressenter, utanför Erbjudandet, Tom Sibirzeffs 1 862 651 aktier i NCR, motsvarande cirka 19,6 procent av aktierna och rösterna i Bolaget, och tillsammans med samtliga de aktier som har lämnats in i Erbjudandet innehar RCN Intressenter sammanlagt 9 338 631 aktier motsvarande cirka 98,52 procent av aktierna och rösterna i NCR.[1] RCN Intressenter kontrollerade inte några aktier i NCR vid offentliggörandet av Erbjudandet och har inte förvärvat några aktier utanför Erbjudandet, utöver de 1 862 651 aktier i NCR förvärvade av RCN Intressenter från Tom Sibirzeff, enligt beskrivning ovan.

Redovisning av likvid till de aktieägare som accepterat Erbjudandet under den förlängda acceptfristen beräknas kunna påbörjas omkring den 29 december 2016.

Mot bakgrund av att den förlängda acceptfristen nu har löpt ut avser RCN Intressenter att påkalla tvångsinlösen i enlighet med aktiebolagslagen i syfte att förvärva de aktier som inte lämnats in i Erbjudandet. I samband härmed avser RCN Intressenter verka för att NCR:s aktier avnoteras från AktieTorget.

För ytterligare information, kontakta:

För mer information om Erbjudandet, vänligen se: www.rcnintressenter.se

För förfrågningar, vänligen kontakta:

Karl Svozilik

Telefon: +47 98 40 00 63

Email: karl.svozilik@norvestor.com

Detta pressmeddelande lämnades for offentliggörande den 23 december 2016 klockan 08:15.
[1] Baserat på 9 478 756 aktier, vilket är det totala antalet utestående aktier i NCR.

Dokument & länkar