SHI genomför förvärv av Holistic Health Academy och genomför riktad nyemission

Report this content

Scandinavian Health Innovations AB (publ) (”SHI” eller ”Bolaget”) förvärvar 45,0 procent av kapitalet och 62,1 procent av rösterna i Johanna Bjurström AB u.ä.t Holistic Health Academy Online AB (”Holistic Health Academy” eller ”HHA”). Betalning sker genom emittering av 246 727 B-aktier till ett värde av 8,40 kr styck i Scandinavian Health Innovations AB samt 225 000 SEK kontant. Den totala köpeskillingen uppgår således till 2 297 506,8 SEK. Förvärvet är ytterligare ett steg för SHI att öka sin digitala närvaro och kommer medföra ökad tillväxttakt och förbättrat resultat framgent. Förvärvsavtalet undertecknades den 17 mars 2021 med samma datum som tillträdesdag. För att tillgodose betalningen av dellikvid genom nyemitterade B-aktier har styrelsen i SHI, med stöd av bemyndigandet från årsstämmans den 3 juni 2020, beslutat om en riktad nyemission av 246 727 B-aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

SHI har tidigare kommunicerat avsikten att varje år utöka koncernen med flera bolag, både genom samarbeten och förvärv. Holistic Health Academy nu blir en del av koncernen kommer inte bara skapa mervärde för våra dotterbolag utan även för Holistic Health Academy. Mot bakgrund av att samarbetet pågått under lång tid kommer det gå snabbt att utöka och intensifiera de online strategier som bevisat skapat hög tillväxt för HHA.

Flera av SHI:s dotterbolag har under 2020 haft samarbeten med Holistic Health Academy i syfte att kunna effektivisera och accelerera tillväxten online. HHA arbetar med online utbildningar inom skönhet och hälsa. SHI ser flera beröringspunkter som kommer skapa mervärde för samtliga koncernens varumärken, dess kunder och därmed också Bolagets aktieägare.

Förvärvet av Holistic Health Academy är ytterligare ett viktigt steg i vår expansionsplan inom online & techplatforms. Målsättning är att bolaget ska hålla en snabb expansionstakt under 2021-2022. Satsningen kommer även bidra till synergieffekter och en snabbare tillväxttakt för flera av våra nuvarande och kommande dotterbolag. Jag och vårt team ser med spänning fram emot att vara med och bidra till Holistic Health Academys fortsatta framgång”, säger Daniel Ehdin, VD på Scandinavian Health Innovations. 

Förvärvsavtalet undertecknades den 17 mars 2021 med samma datum som tillträdesdag. SHI förvärvar aktier motsvarande 45,0 procent av kapitalet och 62,1 procent av rösterna i Johanna Bjurström AB (under namnändring till Holistic Health Academy Online). Betalning sker genom emittering av 246 727 B-aktier till ett värde av 8,40 kr styck i Scandinavian Health Innovations AB samt 225 000 SEK kontant. Den totala köpeskillingen uppgår således till 2 297 506,8 SEK. Efter förvärvet och då emissionen är registrerad uppgår totala antalet B-aktier i SHI till 2 610 731 stycken. Styrelsen i SHI har med stöd av årsstämmans bemyndigande från den 3 juni 2020, idag den 17 mars 2021 beslutat om en riktad nyemission av 246 727 B-aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Aktierna emitteras till Johanna Bjurström som dellikvid för betalning av aktierna i Holistic Health Academy enligt ovan. Den riktade nyemissionen medför en utspädning om cirka 9,1 procent i Bolaget.

”Vilken dag! Holistic Health Academy och SHI kommer att bli starkare tillsammans och jag är oerhört exalterad över framtiden. Den strategi som vi utarbetat under förhandlingarna och som nu är på plats kommer att ge mervärde för alla som utbildar sig via Holistic Health Academy i kombination med att det ger ännu bättre förutsättningar för en snabbare expansion i Sverige och internationellt”, säger Johanna Bjurström, VD på Holistic Health Academy.

Kort om Holsitic Health Academy
Holistic Health Academy grundades 2015 med affärsidén att erbjuda den bästa kunskapen inom hållbar skönhet och hälsa! Skolan erbjuder utbildningar och coachningprogram online. Holistic Health Academy uppvisar i sin senaste årsredovisning, 2020-05, en omsättning om 2 701 TSEK med ett rörelseresultat (EBIT) om 723 TSEK. HHA har uppvisat en kraftigt tillväxt de senaste två åren och är nu redo att ta nästa steg i sin tillväxtresa tillsammans med Scandinavian Health Innovations.

Läs mer om verksamheten på holistichealthacademy.se

Scandinavian Health Innovations AB (publ) aktie är noterad under kortnamnet SHI SME.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Daniel Ehdin, VD, daniel@shiorganic.com, tel. +46 70 862 47 40

Denna information är sådan information som Scandinavian Health Innovations AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 mars 2021, kl. 10.10.

Kort om Scandinavian Health Innovations
Scandinavian Health Innovations är en venture builder inom tech & hälsa. Vår vision är att alla människor ska välja naturligt, ekologiskt och hållbart! Vi utvecklar och investerar i innovativa techplattformar & produktvarumärken som riktar sig till en hälsomedveten målgrupp. Vår primära kompetens är inom tech, e-com och hälsa. Koncernen består av sex dotterbolag och målsättningen är att genom förvärv uppnå synergieffekter som möjliggör en snabb tillväxt i Sverige och utomlands. Scandinavian Health Innovations aktie är noterad på Nordic Growth Market under kortnamnet SHI B. http://www.shiorganic.com/. Bolagets Mentor är Augment Partners AB, info@augment.se, +46 8 505 65 172

Dokument & länkar