Kallelse till årsstämma i NOTE AB (publ) den 26 april 2018

Report this content

Aktieägarna kallas härmed till årsstämma i NOTE AB (publ), org. nr. 556408-8770 (”Bolaget”), torsdagen den 26 april 2018 kl. 14.00 i Spårvagnshallarna, Birger Jarlsgatan 57 A, Stockholm. Närvaroregistreringen vid årsstämman kommer att påbörjas kl. 13.15.

Rätt att deltaga vid stämman

Aktieägare som önskar delta vid årsstämman ska
-     dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken
senast fredagen den 20 april 2018,

-     dels anmäla sig till Bolaget senast fredagen den 20 april 2018.

Anmälan kan göras via e-post, info@note.eu, eller per telefon 08-568 990 00. Anmälan kan också göras skriftligen till NOTE AB, Box 1285, 164 29 Kista. Vid anmälan ska uppges namn eller företag, person- eller organisationsnummer, antalet aktier samt adress och telefonnummer. Aktieägare som önskar medföra ett eller två biträden anmäler dessa på samma vis.

Personuppgifter som hämtas från den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken, anmälan och deltagande vid stämman samt uppgifter om ställföreträdare, ombud och biträden kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för stämman samt i förekommande fall, stämmoprotokoll.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier bör i god tid före fredagen den 20 april 2018, genom förvaltarens försorg, tillfälligt registrera aktierna i eget namn för att ha rätt att delta vid stämman.

Antalet aktier och röster i Bolaget uppgår per dagen för kallelsen till 28 872 600 stycken. Bolaget innehar inga egna aktier per dagen för denna kallelse.

Ombud

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska fullmakten undertecknas av behörig firmatecknare samt kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen bifogas. Registreringsbeviset alternativt motsvarande behörighetshandling får inte vara äldre än sex månader. En kopia av fullmakten samt eventuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling bör i god tid före stämman insändas per brev till Bolaget på adress Box 1285, 164 29 Kista. Fullmakten i original ska även uppvisas på stämman. Fullmaktsformulär finns tillgängligt att ladda ner på Bolagets hemsida, www.note.eu.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

 1. Stämmans öppnande.
 2. Val av ordförande och protokollförare på stämman.
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 4. Godkännande av styrelsens förslag till dagordning.
 5. Val av en eller två justeringsmän.
 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 7. Redogörelse för styrelsens arbete.
 8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
 9. Beslut
  a)
  om fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning, 
  b)
  om dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen,
  c)
  om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
 10. Fastställande av antalet på årsstämman valda styrelseledamöter och revisorer.
 11. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna.
 12. Val av
  a)
  styrelse,
  b)
  revisorer.
 13. Fastställande av valberedningens förslag till instruktion för valberedning.
 14. Fastställande av styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.
 15. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier.
 16. Styrelsens förslag till beslut om Incitamentsprogram 2018/2021 och emission av teckningsoptioner.
 17. Avslutande av stämman.

Valberedningen

Valberedningen har utgjorts av Fredrik Hagberg (Myggenäs Gård AB), Johan Hagberg (eget innehav), Jonas Hagströmer (Creades AB) och Martin Nilsson (Catella Fondförvaltning). Ordförande i valberedningen har varit Jonas Hagströmer.

Valberedningens förslag (punkt 2, 10, 11, 12 och 13)

Punkt 2. John Hedberg föreslås till ordförande på stämman.

Punkt 10. Föreslås att styrelsen ska bestå av fem ordinarie ledamöter utan suppleanter. Föreslås att ett revisionsbolag utses som revisor.

Punkt 11. Styrelsens arvode inklusive utskottsarbete för tiden fram till och med nästa årsstämma föreslås utgå med sammanlagt 783 000 (860 000[1]) kronor. Styrelsens arvode föreslås fördelas enligt följande: arvode för ordförande 255 000 (250 000) kronor samt arvode för övriga ledamöter 112 000 (110 000) kronor per ledamot. Dessutom föreslås 80 000 (60 000) kronor att fördelas enligt följande: 30 000 kronor per ledamot i revisionsutskottet samt 10 000 kronor per ledamot i ersättningsutskottet.

Arvoderingen till ordförande och till respektive ledamot kommer enligt förslaget öka med 2 procent från föregående år och till utskottsarbete föreslås arvodet öka med 33 procent.

Revisorsarvode föreslås utgå, i enlighet med revisionsutskottets rekommendation, enligt löpande räkning.

Punkt 12. a) Omval föreslås av följande styrelseledamöter: Kjell-Åke Andersson, Johan Hagberg, John Hedberg och Bahare Hederstierna. Till nyval föreslås Johannes Lind-Widestam. Till styrelseordförande föreslås John Hedberg.

Punkt 12. b) Omval föreslås, i enlighet med revisionsutskottets rekommendation, av revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (PwC) för tiden intill slutet av nästkommande årsstämma. PwC har meddelat att för det fall PwC väljs, kommer PwC att utse Niklas Renström till huvudansvarig revisor.

Punkt 13. Valberedningen ska bildas genom att de röstmässigt fyra största aktieägarna, som önskar delta, minst sex månader före årsstämman utser var sin ledamot med Bolagets styrelseordförande som sammankallande. Vid bedömningen av vilka som utgör de fyra till röstetalet största aktieägarna ska en grupp aktieägare anses utgöra en ägare om de har ägargrupperats i Euroclear-systemet. Där en eller flera aktieägare avstår sin rätt ska storleksmässigt nästkommande aktieägare beredas motsvarande möjlighet. Dock ska max sju aktieägare kontaktas. När aktieägare kontaktas ska styrelseordföranden uppställa erforderliga ordningsregler, såsom senaste svarsdag etc. I övrigt ska för valberedningen gälla det som från tid till annan gäller enligt Svensk kod för bolagsstyrning. Namnen på de fyra ledamöterna ska offentliggöras så snart de utsetts.

Majoriteten av valberedningens ledamöter ska inte vara styrelseledamöter och verkställande direktören eller annan person från bolagsledningen ska inte vara ledamot av valberedningen. Ordförande i valberedningen ska, om inte ledamöterna enas om annat, vara den ledamot som röstmässigt representerar den störste aktieägaren. Styrelseledamot ska dock inte vara valberedningens ordförande. Valberedningens mandat löper till dess att ny valberedning utsetts.

Om ägare inte längre tillhör de fyra största aktieägarna i Bolaget ska dess representant ställa sin plats till förfogande, och aktieägare som tillkommit bland de fyra största ska erbjudas plats i valberedningen. Ägare som utsett representant i valberedningen har rätt att entlediga sådan ledamot och utse en ny representant. Om en representant av annan anledning lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört, ska den aktieägare som utsett representanten beredas tillfälle att utse en ny representant. Förändringar i valberedningen ska offentliggöras.

Valberedningen ska arbeta fram ett förslag till ordförande på stämma, styrelse, styrelseordförande, styrelsearvode, instruktion för valberedningen och, i förekommande fall, revisorer samt arvodering av revisorer att föreläggas årsstämman (och, i förekommande fall, extra stämma) för beslut.

Bolaget ska på begäran av valberedningen tillhandahålla personella resurser såsom sekreterarfunktion i valberedningen för att underlätta valberedningens arbete. Vid behov ska Bolaget även kunna svara för skäliga kostnader för externa konsulter som av valberedningen bedöms nödvändiga för att valberedningen ska kunna fullgöra sitt uppdrag.

Ovanstående principer för hur valberedning utses och valberedningens uppdrag ska gälla tills dess bolagsstämma beslutar om ändring därav. Det ankommer på valberedningen att inför årsstämma ta ställning till huruvida valberedningen finner det påkallat att till årsstämma föreslå ändring av ifrågavarande principer.

Styrelsens förslag till beslut om dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen (punkt 9 b)

Styrelsen föreslår att Bolaget lämnar en utdelning till aktieägarna med 1,00 kronor per aktie med måndagen den 30 april 2018 som avstämningsdag. Med denna avstämningsdag beräknas Euroclear Sweden AB utbetala utdelningen fredagen den 4 maj 2018.

Styrelsen erinrar om att Bolagets sammanlagda vinstmedel, enligt balansräkningen per den 31 december 2017, uppgår till 86 867 523 kronor och överstiger således det före-slagna sammanlagda utdelningsbeloppet om 28 872 600 kronor med 57 994 923 kronor.

Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (punkt 14) 

Styrelsen föreslår att bolagsstämman antar följande (oförändrade) riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare för tiden intill nästa årsstämma. Med ledande befattningshavare avses verkställande direktören och medlemmar av Bolagets ledningsgrupp.

Den fasta lönen ska beakta den enskildes ansvarsområde, erfarenhet samt prestation och omprövas varje år. Rörlig ersättning är beroende av individens uppfyllelse av kvantitativa och kvalitativa mål och kan högst uppgå till 100 procent av den fasta lönen. Under 2017 uppgick den rörliga ersättningen för ledande befattningshavare (fem personer) till cirka 2 600 000 kronor.

Pensionsåldern är 65 år. Bolaget erbjuder ITP-liknande förmåner. Uppsägningslön och avgångsvederlag för en ledande befattningshavare ska sammantaget inte överstiga ersättning för 24 månader.

Styrelsen ska äga rätt att i enskilda fall och om särskilda skäl föreligger frångå ovanstående riktlinjer för ersättning. Om sådan avvikelse sker ska information om detta och skälet till avvikelsen redovisas vid närmast följande årsstämma.

Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier (punkt 15)

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, under tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om förvärv och/eller överlåtelse av Bolagets egna aktier på i huvudsak följande villkor.

Förvärv får ske mot kontant betalning på Nasdaq Stockholm eller i enlighet med förvärvserbjudande till samtliga aktieägare. Förvärv får ske av högst så många aktier att det egna innehavet vid var tid inte överstiger tio (10) procent av samtliga aktier i Bolaget. Förvärv av aktier på Nasdaq Stockholm får endast ske till ett pris inom det på Nasdaq Stockholm vid var tid registrerade kursintervallet, varmed avses intervallet mellan noterad högsta köpkurs och lägsta säljkurs. Förvärv i enlighet med förvärvserbjudande enligt ovan ska ske till ett pris motsvarande lägst börskursen vid tiden för erbjudandet med en maximal avvikelse av tjugo (20) procent uppåt.

Överlåtelse av aktier får endast ske utanför Nasdaq Stockholm, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna och med eller utan bestämmelse om apport eller kvittningsrätt. Sådan överlåtelse får ske till ett pris i pengar eller värde på erhållen egendom som motsvarar börskursen vid tiden för överlåtelsen på de aktier som överlåts med den avvikelse som styrelsen finner lämplig. Det antal aktier som får överlåtas ska uppgå till högst tio (10) procent av det totala antalet aktier i Bolaget. Överlåtelse i samband med företagsförvärv får ske till ett av styrelsen bedömt marknadsvärde.

Syftet med ovanstående bemyndiganden avseende förvärv och överlåtelse av egna aktier är att möjliggöra finansiering av förvärv av verksamhet genom betalning med egna aktier och att fortlöpande kunna anpassa Bolagets kapital- samt aktiestruktur för att därigenom bidra till ett ökat aktieägarvärde.

För giltigt beslut krävs att det ovannämnda förslaget biträds av aktieägare med minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Styrelsens förslag till beslut om Incitamentsprogram 2018/2021 och emission av teckningsoptioner (punkt 16)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om införandet av ett långsiktigt incitamentsprogram (”Incitamentsprogrammet 2018/2021”) för nuvarande och framtida medlemmar i koncernledningen och nyckelpersoner (”Deltagarna”). Förslaget till beslut om incitamentsprogram har lagts fram då styrelsen bedömer att det är angeläget och i alla aktieägares intresse att skapa än större delaktighet för Deltagarna inom Bolaget vad avser Bolagets utveckling. Incitamentsprogrammet 2018/2021 föreslås omfatta maximalt 15 Deltagare.

Mot bakgrund av ovan föreslår styrelsen att bolagsstämman beslutar om införandet av Incitamentsprogrammet 2018/2021 samt beslutar om en emission av teckningsoptioner enligt följande och att bolagsstämman beslutar om godkännande av överlåtelse av teckningsoptionerna.

A. Emission av teckningsoptioner

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om en riktad emission av högst 630 000 teckningsoptioner, innebärande en ökning av aktiekapitalet vid fullt utnyttjande med högst 315 000 kronor. För beslutet ska i övrigt följande villkor gälla.

Rätten att teckna teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma det helägda dotterbolaget NOTE Components AB, org. nr. 556602-2116 (”Dotterbolaget”) som ska vidareöverlåta teckningsoptionerna till Deltagarna enligt punkt B nedan.

Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att införa ett incitamentsprogram varigenom Deltagarna genom egen investering ska ta del av och verka för en positiv värdeutveckling av Bolaget under hela den period som det föreslagna incitamentsprogrammet omfattar, samt att Bolaget ska kunna behålla kompetent och engagerad personal.

Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt till Dotterbolaget.

Teckning av teckningsoptionerna ska kunna ske från och med den 30 april 2018 till och med den 7 maj 2018. Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden.

Teckning av aktier genom nyttjande av teckningsoptionerna ska kunna ske från och med den 18 maj 2021 fram till och med den 11 juni 2021, med beaktande av vid var tid gällande insiderlagstiftning. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner kan dock inte ske under sådan period då handel med aktier i Bolaget är förbjuden enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 596/2014 av den 16 april 2014 om marknadsmissbruk (marknadsmissbruksförordningen), eller annan vid var tid gällande motsvarande lagstiftning.

Varje teckningsoption ska berättiga till teckning av en (1) aktie i Bolaget till en teckningskurs om 130 procent av det volymvägda medeltalet av de under från och med den 26 april 2018 till och med den 16 maj 2018 noterade betalkurserna (enligt kurslista på Nasdaq Stockholm där Bolagets aktie är noterad) för aktie i Bolaget (dock ej lägre än aktiens kvotvärde om 0,5 kronor). Dag utan notering av betalkurs ska inte ingå i beräkningen.

Teckningsoptioner som innehas av Dotterbolaget och som inte överlåtits enligt punkten B nedan, får makuleras av Bolaget efter beslut av styrelsen för Dotterbolaget. Makulering ska anmälas till Bolagsverket för registrering.

För att kunna fullgöra förpliktelserna under Incitamentsprogrammet 2018/2021 föreslår styrelsen att bolagsstämman godkänner att Dotterbolaget får förfoga över och överlåta teckningsoptionerna till tredje man enligt punkten B nedan.
Sedvanliga omräkningsvillkor ska gälla för teckningsoptionerna.

B. Godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner

1.
Rätt till förvärv

Deltagarnas rätt till förvärv av teckningsoptionerna ska differentieras med hänvisning till ställning, ansvar och arbetsprestation i Bolaget. Varje teckningsberättigad får dock teckna högst 200 000 teckningsoptioner vardera.

Om Deltagare avstår från att helt eller delvis förvärva erbjudna teckningsoptioner ska sådana ej förvärvade teckningsoptioner fördelas pro rata mellan Deltagare som skriftligen anmält intresse av att förvärva ytterligare teckningsoptioner. Deltagare kan på detta sätt inte komma att förvärva mer än ytterligare 30 procent av det ursprungligen erbjudna antalet köpoptioner, dock maximalt 200 000 teckningsoptioner.

Styrelsen ska slutligt fastställa fördelning enligt de principer som anges ovan, samt hur många teckningsoptioner som Deltagare ska erbjudas att förvärva.

Rätt att erhålla teckningsoptioner kräver att Deltagaren ingår ett särskilt hembudsavtal med Bolaget. Hembud ska som huvudregel ske till marknadsvärdet. I enlighet med ingånget hembudsavtal ska hembud, i särskilda fall, ske till ett pris motsvarande det lägsta av (i) Deltagarens anskaffningsvärde för teckningsoptionerna eller (ii) teckningsoptionernas marknadsvärde. I övrigt är teckningsoptionerna fritt överlåtbara.

Bolaget har en rätt att, i särskilda fall, återköpa teckningsoptionerna från innehavaren om optionsinnehavaren inte önskar utnyttja samtliga förvärvade köpoptioner och anmäler detta till Bolaget. Förvärv av teckningsoptioner ska ske till ett pris som vid var tid motsvarar högst marknadsvärdet. Återköp av teckningsoptioner kan dock inte ske under sådan period då handel med aktier i Bolaget är förbjuden enligt artikel 19 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 596/2014 av den 16 april 2014 om marknadsmissbruk (marknadsmissbruksförordningen), eller annan vid var tid gällande motsvarande lagstiftning.

Tilldelning förutsätter, dels att förvärv av teckningsoptionerna lagligen kan ske, dels att det kan ske till rimliga administrativa och ekonomiska insatser.

Bolagets styrelseledamöter kommer inte omfattas av Incitamentsprogrammet 2018/2021.

2. Anmälningsperiod

Anmälan om förvärv av teckningsoptioner ska ske den 18 maj 2018. Styrelsen äger dock rätt att förlänga tiden för anmälan om förvärv.

3. Anmälan och tilldelning

Förvärvsberättigade ska äga anmäla sig för förvärv av teckningsoptioner i poster motsvarande antingen det högsta antal teckningsoptioner som erbjuds eller minskat med poster om 1 000 teckningsoptioner. Tilldelning ska ske i hela poster av 1 000 teckningsoptioner.

4. Pris och betalning m.m.

Teckningsoptionerna ska överlåtas på marknadsmässiga villkor till ett pris som fastställs utifrån ett beräknat marknadsvärde för teckningsoptionerna med tillämpning av Black & Scholes värderingsmodell (”Optionspremien”) beräknad av styrelsen. Mätperioden för beräkning av Optionspremien ska ske under tiden från och med den 26 april 2018 till och med den 16 maj 2018, eller för det fall styrelsen beslutar att förlänga anmälningsperioden i punkt 2 ovan, en motsvarande mätperiod i anslutning till överlåtelsen.

Betalning för tilldelade teckningsoptioner ska ske mot kontant vederlag senast den 25 maj 2018, styrelsen äger dock rätt att förlänga tiden för betalning.

C. Närmare information om emissionen och överlåtelsen

 
1. Utspädning


Vid fullt nyttjande av samtliga teckningsoptioner under Incitamentsprogrammet 2018/2021 kan upp till 630 000 aktier (med förbehåll för eventuell omräkning), vilket motsvarar cirka två (2) procent av det totala antalet utestående aktier och röster, komma att emitteras. Beräkningen baseras på antal aktier och röster som högst kan emitteras dividerat med det totala antalet aktier och röster efter en sådan emission. Vid fullteckning ökar Bolagets aktiekapital med 315 000 kronor.

Tillsammans med utestående teckningsoptioner i teckningsoptionsprogram 2017/2020 motsvarar den totala utspädningen cirka fyra (4) procent av det totala antalet utestående aktier och röster.

2. Beräkning av marknadsvärdet
 

Förväntad volatilitetsnivå vid värderingen av teckningsoptionerna har av styrelsen bedömts för närvarande ligga kring 28 procent. Vid en bedömd framtida volatilitetsnivå under teckningsoptionernas löptid på motsvarande nivå samt antagande om att det genomsnittliga värdet på Bolagets aktier under perioden för värderingen av teckningsoptionerna uppgår till 26,00 kronor, varvid teckningskursen för teckningsoptionerna kommer uppgå till 33,80 kronor samt med hänsyn till Bolagets utdelningspolicy, blir värdet per teckningsoption 1,39 kronor enligt Black & Scholes värderingsmodell. Styrelsens värdering av teckningsoptionerna kommer att granskas av det oberoende värderingsinstitutet PwC.

3. Kostnader för Bolaget samt påverkan på nyckeltal m.m.
 

Incitamentsprogrammet beräknas få en marginell effekt på Bolagets vinst per aktie. Mot bakgrund av att teckningsoptionerna ska överlåtas till marknadspris uppkommer inga särskilda sociala avgifter för Bolaget i samband med överlåtelsen av teckningsoptionerna till Deltagarna.

De totala kostnaderna, inklusive övriga kostnader för Incitamentsprogrammet 2018/2021, i form av arvoden till externa rådgivare, värdering, eget arbete samt för praktisk hantering av incitamentsprogrammet beräknas uppgå till cirka 200 000 kronor under incitamentsprogrammets löptid.

4. Beredning av ärendet

Principerna för Incitamentsprogrammet 2018/2021 har arbetats fram av styrelsen (tillika Bolagets ersättningsutskott), med stöd av externa rådgivare. Styrelsen har därefter beslutat att framlägga detta förslag till årsstämman. Förutom de individer som berett frågan enligt instruktion från styrelsen har ingen anställd som kan komma att omfattas av incitamentsprogrammet deltagit i utformningen av villkoren.

5. Utestående program
 

I Bolaget finns ett utestående teckningsoptionsprogram; 2017/2020. På årsstämman 20 april 2017 godkändes styrelsens förslag rörande incitamentsprogram till nyckelpersoner samt beslut om emission av 600 000 teckningsoptioner 2017/2020 och beslut om godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner. Vid full nyteckning med stöd av samtliga teckningsoptioner kan 600 000 nya aktier ges ut vilket motsvarar en utspädning om cirka 2 procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget. 600 000 optioner har tecknats. Teckningskursen fastställdes till 23,30 kronor per aktie.

Bolaget har inga andra utestående teckningsoptionsprogram.

D. Bemyndiganden och beslutsregler

Bolagsstämman uppdrar åt styrelsen för Bolaget att verkställa beslutet enligt punkt A ovan samt att tillse att styrelsen för Dotterbolaget genomför överlåtelsen av teckningsoptioner enligt punkt B ovan.

Styrelsen, eller den styrelsen utser, bemyndigas att vidta de smärre justeringar som krävs för beslutets registrering hos Bolagsverket.

För giltigt beslut enligt förevarande förslag krävs att det biträds av aktieägare representerande minst nio tiondelar (9/10) av såväl de vid stämman avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Aktieägarens rätt att begära upplysningar

Enligt 7 kap. 32 och 57 §§ aktiebolagslagen ska styrelsen och den verkställande direktören, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, vid stämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets ekonomiska situation.

Handlingar till stämman

Redovisningshandlingar, revisionsberättelse samt styrelsens förslag till beslut samt övriga handlingar som erfordras enligt aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga hos Bolaget på adressen Borgarfjordsgatan 7 i Kista samt på Bolagets hemsida, www.note.eu, senast tre veckor före stämman. Valberedningens förslag samt yttrande finns tillgängligt på Bolagets hemsida. Handlingarna skickas utan kostnad till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress eller e-postadress. Samtliga ovanstående handlingar kommer även att framläggas på stämman.

Kista i mars 2018

Styrelsen i NOTE AB (publ)
                                                                                                  

Om NOTE
NOTE är en av norra Europas ledande partner för elektroniktillverkning. NOTE tillverkar kretskort, delmontage och kompletta produkter (box build). Kunderbjudandet täcker hela produktlivscykeln, från design till eftermarknad. NOTE finns etablerat i Sverige, Finland, England, Estland och Kina. Försäljningen de senaste 12 månaderna uppgick till 1 176 MSEK och antalet anställda i koncernen är cirka 950. NOTE är noterat på Nasdaq Stockholm. För mer information, vänligen besök www.note.eu.

Denna information är sådan information som NOTE AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt regelverket för emittenter vid Nasdaq Stockholm. Informationen lämnades för offentliggörande den 26 mars 2018 klockan 16.50 CET.
 


[1] Endast 766 877 kronor utbetalades då Per Ovrén ej erhöll styrelsearvode efter att han tillträtt som vd.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar