NOTEs bokslutskommuniké 2020

Report this content

Finansiell utveckling under oktober–december
• Försäljningen minskade med 4% till 466 (483) MSEK. Rensat för valutaeffekter var försäljningen på samma nivå som i fjol.
• Rörelseresultatet ökade med 8% till 38 (35) MSEK.
• Rörelsemarginalen stärktes med 0,9 procentenheter till 8,3% (7,4%).
• Resultatet efter finansnetto ökade med 17% till 40 (33) MSEK.
• Resultatet efter skatt ökade med 21% till 32 (26) MSEK, vilket motsvarar 1,12 (0,94) SEK/aktie.
• Kassaflödet efter investeringar uppgick till 44 (96) MSEK, vilket motsvarar 1,55 (3,44) SEK/aktie.

Finansiell utveckling under januari–december
• Försäljningen ökade med 6% till 1 874 (1 760) MSEK. Rensat för valutaeffekter var tillväxten cirka 7%.
• Rörelseresultatet ökade med 20% till 149 (124) MSEK.
• Rörelsemarginalen stärktes med 0,9 procentenheter till 8,0% (7,1%).   
• Resultatet efter finansnetto ökade med 23% till 143 (116) MSEK.
• Resultatet efter skatt ökade med 25% till 116 (92) MSEK, vilket motsvarar 4,11 (3,31) SEK/aktie.
• Kassaflödet efter investeringar uppgick till 172 (75) MSEK, vilket motsvarar 6,06 (2,69) SEK/aktie.

Utdelning
För att säkerställa maximal finansiell handlingsfrihet under inledningen av 2021 för att aktivt kunna delta i den pågående strukturomvandlingen av branschen föreslår styrelsen i nuläget att ingen utdelning utgår för 2020. Styrelsen kan dock återkomma senare under året och föreslå en utdelning med tanke på den starka balansräkning NOTE har.

Vd-kommentar – 2020 var ett rekordår för NOTE med fortsatt god tillväxt, 20% ökat rörelseresultat och ett mycket starkt kassaflöde.

”Under 2020 ökade vi försäljningen med 6% till nya rekordnivån 1 874 MSEK. Inräknat valutakursförändringar var den organiska tillväxten 7%. Vi känner fortsatt av ett stort intresse för vårt flexibla och breda kunderbjudande. Med fokus på de marknads- och teknikområden där vi redan är starka vann vi flera av våra största affärer någonsin, både inom verkstadsindustrin och medicinteknik.

Glädjande är också att vi trots ett besvärligt marknadsläge (covid-19) lyckades fortsätta vår positiva resultattrend. Rörelseresultatet ökade med 20% till 149 MSEK och rörelsemarginalen stärktes med 0,9 procentenheter till 8,0%, vilket i bägge fallen är våra högsta nivåer någonsin. Resultat per aktie ökade till 4,11(3,31) SEK.

Fortsatta effektiviseringar av vårt rörelsekapitalutnyttjande i kombination med vår positiva resultatutveckling bidrog till att kassaflödet, efter investeringar, förbättrades till 172 MSEK motsvarande 6,06 SEK/aktie, vilket också är vår högsta nivå någonsin.

Vi vinner nya kunder och projekt på ett övertygande vis och orderstocken vid årsskiftet var ungefär 20% högre än i fjol. Utifrån nuvarande marknadssituation bedömer jag möjligheterna som mycket goda att under 2021 nå vårt tillväxtmål om minst 10% och fortsätta vår positiva resultattrend”, säger Johannes Lind-Widestam, vd och koncernchef.

NOTEs bokslutskommuniké för 2020 finns från och med idag tillgänglig i pdf-format på hemsidan, www.note-ems.com, och bifogas detta pressmeddelande. Idag klockan 10.00 CET anordnar NOTE en telefonkonferens för analytiker, media och investerare där vd och koncernchef Johannes Lind-Widestam presenterar rapporten. Delårsrapporten för januari-mars presenteras den 19 april.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Johannes Lind-Widestam, vd och koncernchef, tel. 070-541 72 22

Henrik Nygren, finansdirektör, tel. 070-977 06 86

Om NOTE
NOTE är en av norra Europas ledande partner för elektroniktillverkning. NOTE tillverkar kretskort (PCBA), delmontage och kompletta produkter (box build). Kunderbjudandet täcker hela produktlivscykeln, från design till eftermarknad. NOTE finns etablerat i Sverige, Finland, England, Estland och Kina. Försäljningen de senaste 12 månaderna uppgick till 1 874 MSEK och antalet anställda i koncernen är cirka 1 100. NOTE är noterat på Nasdaq Stockholm. För mer information, vänligen besök
www.note-ems.com.

Denna information är sådan information som NOTE AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom Johannes Lind-Widestams försorg, för offentliggörande den 28 januari 2021 klockan 08.30 CET.

Taggar: