NOTEs delårsrapport januari-september 2019

Report this content

Finansiell utveckling juli-september
• Försäljningen ökade med 34% till 434 (324) MSEK. Rensat från förvärv var tillväxten 18%. 
  Orderstocken vid tredje kvartalets utgång var cirka 30% över föregående års nivå.
• Rörelseresultatet ökade med 104% till 32 (16) MSEK. Justerat för kostnader av engångskaraktär under tredje kvartalet i fjol ökade rörelseresultatet med 41% till 32 (23) MSEK.
• Rörelsemarginalen stärktes med 2,5 procentenheter till 7,3% (4,8%). Justerat för kostnader av engångskaraktär under tredje kvartalet i fjol ökade rörelsemarginalen med 0,3 procentenheter till 7,3% (7,0%).
• Resultat efter finansnetto ökade till 30 (15) MSEK.
• Resultat efter skatt ökade med 100% till 22 (11) MSEK, vilket motsvarar 0,76 (0,38) SEK/aktie. 
• Kassaflödet efter investeringar uppgick till 1 (9) MSEK, vilket motsvarar 0,03 (0,33) SEK/aktie.

Finansiell utveckling januari-september
• Försäljningen ökade med 30% till 1 277 (982) MSEK. Rensat från förvärv var tillväxten 16%.
• Rörelseresultatet ökade med 59% till 89 (56) MSEK. Justerat för kostnader av engångskaraktär under tredje kvartalet i fjol ökade rörelseresultatet med 41% till 89 (63) MSEK.
• Rörelsemarginalen stärktes med 1,3 procentenheter till 7,0% (5,7%). Justerat för kostnader av engångskaraktär under tredje kvartalet i fjol ökade rörelsemarginalen med 0,6 procentenheter till 7,0% (6,4%).
• Resultat efter finansnetto ökade till 83 (52) MSEK.
• Resultat efter skatt ökade med 65% till 66 (40) MSEK, vilket motsvarar 2,29 (1,39) SEK/aktie.
• Kassaflödet efter investeringar uppgick till -21 (5) MSEK, vilket motsvarar -0,73 (0,17) SEK/aktie.

VD-kommentar - Rekordartad tillväxt, stärkt rörelsemarginal och 30% högre orderstock.

”Det är särskilt glädjande att vi trots en avmattning av industrikonjunkturen lyckades öka tillväxttakten under det tredje kvartalet. Tillväxten under Q3 uppgick till 34%, varav 18 procentenheter var organisk. Vi ökade försäljningen på samtliga hemmarknader och i samtliga fabriker.

Resultatmässigt, hittills i år, fortsatte vår positiva trend. Rensat från engångskostnaderna i fjol ökade rörelseresultatet med 41% till 89 MSEK och rörelsemarginalen stärktes 0,6 procentenheter till 7,0%.

Vi vinner fortsatt många nya kunder, våra orderböcker vid periodens utgång var cirka 30% högre än i fjol och vi är i uppstartsskede i flera stora kundprojekt. Trots ett svagare marknadsläge för några av våra industrikunder ser jag därför goda möjligheter att fortsätta vår positiva tillväxtkurva”, säger Johannes Lind-Widestam, vd och koncernchef.

NOTEs delårsrapport för januari-september finns från och med idag tillgänglig i pdf-format på koncernens hemsida, www.note.eu, och biläggs detta pressmeddelande. Bokslutskommunikén för 2019 presenteras den 5 februari 2020.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Johannes Lind-Widestam, vd och koncernchef, tel. 070-541 72 22 
Henrik Nygren, finansdirektör, tel. 070-977 06 86 

Om NOTE
NOTE är en av norra Europas ledande partner för elektroniktillverkning. NOTE tillverkar kretskort, delmontage och kompletta produkter (box build). Kunderbjudandet täcker hela produktlivscykeln, från design till eftermarknad. NOTE finns etablerat i Sverige, Finland, England, Estland och Kina. Försäljningen de senaste 12 månaderna uppgick till 1 674 MSEK och antalet anställda i koncernen är cirka 1 070. NOTE är noterat på Nasdaq Stockholm. För mer information, vänligen besök www.note.eu.

Denna information är sådan information som NOTE AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom Johannes Lind-Widestams försorg, för offentliggörande den 22 oktober 2019 klockan 08.30 CET.

Taggar: