Kallelse till extra bolagsstämma

Kallelse till extra bolagsstämma Aktieägarna i Novada AB (publ) ("Bolaget") kallas härmed till ordinarie bolagsstämma måndagen den 19 juni 2000, klockan 16.00 på Bolagets HK, Citadellsvägen 17, Malmö. Anmälan Aktieägare som önskar deltaga i bolagsstämman skall dels vara införd i den av Värdepapperscentralen VPC AB förda aktieboken den 13 juni 2000, dels anmäla sitt och eventuella biträdens deltagande till bolaget senast kl 16.00 den 16 juni 2000 under adress Novada AB (publ), Box 126, 201 21 Malmö, per telefax 040-25 09 34, per telefon 040-25 09 00 eller via e-post till Investor relations ansvarige ulrika.lindell@novada.se. I anmälan skall anges namn, personnummer- eller organisationsnummer, antal aktier samt telefon dagtid. För det fall aktieägaren kommer att företrädas av ombud bör även ombudets namn uppges. Rätt att delta - För att äga rätt att deltaga i bolagsstämman måste aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom banks notariatavdelning eller enskild fondhandlare, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos VPC AB. Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före den 13 juni 2000. Förslag till dagordning m.m. 1. Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman 2. Upprättande och godkännande av röstlängd 3. Godkännande av dagordning 4. Val av justeringsmän och röstkontrollanter 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad 6. Styrelsens förslag att ställa in den vid bolagsstämman den 3 maj 2000 beslutade nyemissionen pga emissionstekniska skäl. 7. Stämmans avslutande. Styrelsen föreslår att bolagsstämman attar beslut enligt punkten 6 ovan: Novadas styrelse föreslår att bolagsstämman beslutar ställa in den planerade nyemissionen med företrädesrätt till nuvarande aktieägare. Vårt kontoförande institut har inte möjlighet att genomföra emissionen inom de tidsramar som bolagsstämman tidigare beslutat. Samtliga övriga kontoförande institut är uppbokade av en stor pågående emission. Styrelsen finner lämpligt att beslut om nyemission fattas i anslutning till bolagets planerade O-listenotering under hösten. Styrelsen kallar till extra bolagsstämma den 19 juni enligt separat kallelse. Övrigt Aktieägare som tillsammans representerar mer än 50% av det totala antalet röster i Bolaget har anmält att de på bolagsstämman avser att rösta för styrelsens förslag enligt punkten 6. Malmö i maj 2000 STYRELSEN Novada AB (publ) För ytterligare information kontakta Stig Norberg, Verkställande Direktörtel 040 - 25 09 01 eller 0708-40 90 01 Novada AB ( publ ) är en snabbväxande IT-koncern som arbetar med Systemintegration och Internet i kombination med IT säkerhet och bredbandskommunikation inom business to business. Novadas 7 helägda dotterbolag: System, Education, Consulting, Control, Teletron, Logical Solutions och PTP Telecom. Huvudkontoret ligger i Malmö och filialkontor finns i Stockholm, Lund, Kungsbacka, Helsingborg, Halmstad, Kristianstad, Karlshamn, och Sundsvall. Etablering i Karlskrona pågår. Genom de olika förvärv som nu genomförs ökas omsättningen till ca 250 Mkr och antalet anställda till ca 133 personer. Novada är noterat på AktieTorget men avser att under tredje kvartalet i år ansöka om notering på OM Stockholmsbörsens O-lista. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/05/31/20000531BIT00670/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/05/31/20000531BIT00670/bit0002.pdf

Dokument & länkar