• news.cision.com/
  • Novartis/
  • Behandling med brolucizumab var tolfte vecka ger synförbättring hos patienter med neovaskulär åldersrelaterad makuladegeneration

Behandling med brolucizumab var tolfte vecka ger synförbättring hos patienter med neovaskulär åldersrelaterad makuladegeneration

Report this content

RTH258(brolucizumab) är likvärdig med standardbehandlingen aflibercept mot neovaskulär åldersrelaterad makuladegeneration (nAMD). Det visar resultat från de två pivotala fas III-studierna HAWK och HARRIER där de båda behandlingarna jämfördes med avseende på medelförändring av bäst korrigerade synskärpa(BCVA) under 48 veckor. (1,2)

Fas III-studierna HAWK och HARRIER designades för att jämföra effekt och säkerhet hos den antikroppsbaserade behandlingen brolucizumab (3 respektive 6 mg) med standardbehandlingen aflibercept (2mg) vid neovaskulär åldersrelaterad makuladegeneration (nAMD). Resultaten från de båda studierna visar att brolucizumab har likvärdig effekt som aflibercept vid nAMD mätt på medelförändring av bäst korrigerade synskärpa(BCVA) under de 48 veckor som studierna pågick.(1,2)

För 57 respektive 52 procent av patienterna som fick brolucizumab 6 mg i HAWK och HARRIER räckte det med underhållsbehandling var tolfte vecka i 48 veckor efter den första injektionen.(1,2) Standardbehandlingen, aflibercept gavs var åttonde vecka.(1,2) Biverkningsprofilen för brolucizumab var jämförbar med aflibercept i båda studierna.(1,2)

      Det finns ett stort behov av behandlingar med längre effektvarighet och färre injektioner i ögat för patienter med våt AMD. Därför är det mycket välkommet med nya behandlingsalternativ för den här gruppen, säger Michael Larsen, professor, Rigshospitalet i Köpenhamn som deltog i HARRIER-studien.

En detaljerad analys av studiedata pågår och resultaten kommer att presenteras framöver på en kommande medicinsk kongress.

Om brolucizumab
Brolucizumab är ett antikroppsfragment som ges via injektion direkt in i ögat och verkar genom att binda till alla isoformer av proteinet Vascular endothelial growth factor-A, VEGF-A. (3,4)

I prekliniska studier,(3,4,7,8) hämmade brolucizumab aktivering av VEGF receptorer genom att förebygga ligand-receptor interaktion. Ökad signalering genom VEGF passagen är associerat med en patologisk kärltillväxt i ögat och näthinneödem (9). Hämning av VEGF-passagen har i tidigare studier visat sig bromsa tillväxt av neovaskulära skador, minska näthinneödem och förbättra synskärpan hos patienter med chorio-retinal vaskulär sjukdom.(10)

Om HAWK och HARRIER
HAWK och HARRIER är två pivotala fas III-studier som omfattar över 1 800 patienter på mer än 400 kliniska centra världen över. Båda studierna är prospektiva, randomiserade, dubbel-blinda multicenter studier och löpte i 96-veckor som en del av det kliniska studieprogrammet för brolucizumab i fas III.(5,6) Studierna designades för att jämföra effektivitet och säkerhet av intravitreala injektioner av brolucizumab 6mg och 3 mg(endast HAWK) i jämförelse med aflibercept 2 mg hos patienter med nAMD.(5,6)

Det primära effektmåttet i båda studierna var att uppnå likvärdig effekt av brolucizumab jämfört med aflibercept i förändring av medelvärdet för bäst korrigerad synskärpa (BCVA) under 48 veckor och det huvudsakliga sekundära effektmåttet var förändringens medelvärde under vecka 36 till 48 (5,6). Båda effektmåtten nåddes med signifikans. Brolucizumab var generellt vältolererat och i nivå med aflibercept både vad gäller ögonrelaterade och icke ögonrelaterade (systemiska) biverkningar (1,2).

Om neovaskulär åldersrelaterad makuladegeneration (nAMD)
nAMD är den främsta orsaken till svår försämring av synskärpa och blindhet hos människor över 65. (11,12) Sjukdomen uppstår när onormala blodkärl bildas och växer till under makula, det område på näthinnan som ansvarar för synskärpa och det centrala synfältet. Blodkärlen blir sköra och läcker vätska och blod, vilket förstör den normala näthinnans struktur något som på sikt kan leda till att de ljuskänsliga cellerna i ögat förstörs.(13,14)

Tidiga symtom av neovaskulär åldersrelaterad makuladegeneration är försämrad synskärpa, krokseende, fläckvisa synbortfall och svårigheter att se föremål tydligt.(15)

En snabb diagnos och behandling är viktig. Allteftersom sjukdomen fortskrider så ökar skador på cellerna med försämrande synskärpa som påföljd.

Om Novartis och Oftamologi
Novartis är ledande inom oftamologi med läkemedel för sjukdomar på ögats utsida och även baksidan av ögat inkluderat näthinnesjukdomar, glaukom, torra ögon och andra externa ögonsjukdomar. Under 2016 behandlades cirka 200 miljoner patienter världen över med Novartis ögonläkemedel.

Presskontakt Novartis: Nicklas Rosendal, kommunikationschef, 0708-89 33 34

Novartis
Med fokus på växande områden erbjuder Novartis en bred produktportfölj: innovativa läkemedel, kostnadsbesparande generiska produkter och ögonvård. Novartis är det enda läkemedelsföretaget med en ledande position inom alla dessa områden. Omsättningen för hela företagsgruppen uppgick 2016 till 48,5 miljarder USD och investeringar i forskning och utveckling till 9 miljarder USD. Novartis har sitt huvudkontor i Basel, Schweiz och har 119 000 anställda. Företagets produkter finns tillgängliga i över 155 länder. För ytterligare information om företaget: www.novartis.se

Referenser
1.     Data on file

2.     Data on file

3.     Escher D, Schmidt A, STeiner P, Maurer P, Weissgerber G. Single-chain antibody fragments in ophthalmology. 
Oral presentation at EURETINA congress. 2015. Abstract. Available at: 
http://www.euretina.org/nice2015/programme/free-papers-details.asp?id=4072&day=0 (accessed 16 May 2017)

4.     Tietz J, Spohn G, Schmid G, et al. Affinity and Potency of RTH258 (ESBA1008), a Novel Inhibitor of Vascular 
Endothelial Growth Factor A for the Treatment of Retinal Disorders. IOVS. 2015; 56(7): 1501. http://iovs.arvojournals.org/article.aspx?articleid=2331210.

5.     ClinicalTrials.gov. Identifier NCT02307682. Available at https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT02307682. 
Accessed June 2017. 


6.     ClinicalTrials.gov. Identifier NCT02434328. Available at https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT02434328. 
Accessed June 2017.

7.     Nimz EL, Van't Land CW, Yanez JA, Chastain JE. Intraocular and systemic pharmacokinetics of brolucizumab (RTH258) in nonhuman primates. The Association for Research in Vision and Ophthalmology (ARVO) annual meeting. 2016. Abstract 4996. http://www.arvo.org/webs/am2016/sectionpdf/RC/Session_443.pdf 


8.     Gaudreault J, Gunde T, Floyd HS, et al. Preclinical pharmacology and safety of ESBA1008, a single-chain antibody fragment, investigated as potential treatment for age related macular degeneration. ARVO Annual meeting abstract. Invest Ophthalmol Vis Sci 2012;53:3025. http://iovs.arvojournals.org/article.aspx?articleid=2354604 


9.     Qazi Y, et al. Mediators of ocular angiogenesis. J. Genet. 2009;88(4):495-515. 


10.  Kim R. Introduction, mechanism of action and rationale for anti-vascular endothelial growth factor drugs in age- 
related macular degeneration. Indian J Ophthalmol. 2007;55(6):413-415. 


11.  Schmidt-Erfurth U, et al. Guidelines for the management of neovascular age-related macular degeneration by 
the European Society of Retina Specialists (EURETINA). Br J Ophthalmol. 2014;98:1144-1167. 


12.  Chopdar A et al. Age related macular degeneration. BMJ. 2003;26(7387):485-488. 


13.  World Health Organization. Priority eye diseases: Age-related macular degeneration. Available at 
http://www.who.int/blindness/causes/priority/en/index7.html. Accessed June 2017.NHS Choices. Macular Degeneration. Available at http://www.nhs.uk/Conditions/Macular-degeneration/Pages/Introduction.aspx. Accessed June 2017. 


14.  National Eye Institute. Facts About Age-Related Macular Degeneration. Available at https://nei.nih.gov/health/maculardegen/armd_facts. Accessed June 2017 


15.  NHS Choices. Macular degeneration – Symptoms. Available at http://www.nhs.uk/Conditions/Macular- degeneration/Pages/Symptoms.aspx. Accessed June 2017. 


Prenumerera