Överlevnadsdata visar att Kisqali (ribociklib) förlänger livet hos kvinnor med metastaserande bröstcancer

Pre- och perimenopausala kvinnor med lokalt avancerad eller metastaserande HR-positiv/HER2-negativ bröstcancer som behandlas med CDK4/6-hämmaren ribociklib i kombination med antihormonell behandling lever signifikant längre än kvinnor som fått enbart antihormonell behandling. Det visar nya data från fas III-studien MONALEESA-7 som presenteras som en av de viktigaste nyheterna på den internationella cancerkongressen ASCO i Chicago 1–6 juni. Resultaten publiceras samtidigt i den vetenskapliga tidskriften The New England Journal of Medicine.

Varje år får cirka 8 000 kvinnor i Sverige diagnosen bröstcancer och omkring 1 400 kvinnor dör av sjukdomen, de allra flesta till följd av att cancern spritt sig (metastaserat) till andra delar av kroppen1,2.

Hormonpositiv bröstcancer, det vill säga tumörer vars tillväxt är beroende av kvinnligt könshormon, står för majoriteten (70-80 procent) av bröstcancerfallen i Sverige3.

Resultaten från den aktuella studien visar att behandling med ribociklib i kombination med de antihormonella behandlingarna aromatashämmare eller tamoxifen (båda tillsammans med goserelin) förlänger livet hos kvinnor med hormonkänslig (HR-positiv/HER2-negativ) lokalt avancerad eller metastaserande bröstcancer4.

Överlevnaden (overall survival, OS) i patientgruppen som lottats till att få kombinationsbehandlingen (n=335) var vid 42 månader 70,2% jämfört med 46,0% för gruppen som fick enbart antihormonell behandling (n=337) (median OS ej uppnått vs. 40,9 månader [95% CI: 37.8-NE] ; HR=0.712 [0.535-0.948]; p=0.00973).

Utökade analyser av studien visade också att kombinationsbehandling (n=248) med ribociklib och en viss typ av östrogenhämmande läkemedel (aromatashämmare) signifikant minskade risken att dö med 30% jämfört med enbart aromatashämmare (n=247) (median OS ej uppnått vs. 40.7 månader [37.4-NE]; HR=0.699 [0.501-0.976]).

Om MONALEESA-7

I fas III-studien MONALEESA-7 utvärderades ribociklib i kombination med antihormonell behandling (antingen en aromatashämmare eller tamoxifen – båda i kombination med goserelin). Kombinationen gavs som initial behandling till kvinnor som drabbats av lokalt avancerad eller metastaserande HR-positiv/HER2-negativ bröstcancer före klimakteriet och jämfördes med enbart antihormonell behandling.4Biverkningsprofilen för ribociklib var i linje med vad som observerats i tidigare studier. De vanligaste grad 3/4 biverkningarna var neutropeni, leukopeni samt leverpåverkan i form av ökat ALAT/ASAT4.Totalt ingick 672 kvinnor i studien4

Ribociklib rekommenderas inte i kombination med tamoxifen. Kombinationen av ribociclib och tamoxifen har visat öka risken för QT-förlängning vilket observerats i MONALEESA-7.

Om ribociklib

Ribociklib tillhör en klass kinashämmare som hjälper till att bromsa cancercellernas utveckling genom att hämma två proteiner vid namn cyklin-beroende kinas 4 och 6 (CDK4/6). Dessa proteiner kan, om de överaktiveras, göra det möjligt för cancerceller att dela sig och växa okontrollerat. Målinriktad behandling mot CDK4/6 kan spela en roll för att säkerställa att cancerceller inte växer okontrollerat.5

Ribociklib utvecklades av Novartis Institutes for BioMedical Research (NIBR) under ett forskningssamarbete med Astex Pharmaceuticals.

Presskontakt  

Bengtåke Wahlberg, Kommunikationschef Cell & Gene - Novartis Onkologi Norden

Mail: bengtaake.wahlberg@novartis.com

Telefon: +46 70 708 893203

Referenser

 1. Cancerincidens i Sverige 2014. http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/20008/2015-12-26.pdf 
 2. Folkhälsomyndigheten, dödlighet i bröstcancer
  https://www.folkhalsomyndigheten.se/folkhalsorapportering-statistik/folkhalsans-utveckling/halsa/dodlighet-i-cancer/brostcancer-dodlighet/
 3. Bröstcancer, Cancerfonden. https://www.cancerfonden.se/om-cancer/brostcancer 
 4. Hurvitz S, Seock-Ah I, Yen-Shen L et al. Phase III MONALEESA-7 trial of premenopausal patients with HR+/HER2− advanced breast cancer (ABC) treated with endocrine therapy ± ribociclib: Overall survival (OS) results. Presented at the 2019 ASCO Meeting, June 1, 2019, Abstract# LBA 1008.
 5. Hortobagyi G, Stemmer S, Burris H, et al. Ribociclib as First-Line Therapy for HR-Positive, Advanced BreastCancer
   http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa1609709?query=featured_home -t=articleResults
   

Taggar:

Prenumerera