Bokslutskommuniké 2000

Bokslutskommuniké 2000 · Ökning av orderingången med 17 procent till 139 MSEK · Ökning av omsättningen med 7 procent till 135 MSEK · Resultatet efter finansnetto uppgick till 10,5 (21,2) MSEK · Förbättrat marknadsläge och högre rörelsemarginal under fjärde kvartalet · Amerikanska dollarns förstärkning minskade vinsten med 2,5 MSEK · Vinsten per aktie efter skatt uppgick till 0,65 (1,54) kronor · Styrelsen föreslår oförändrad utdelning för 2000 på 0,50 (0,50) kronor per aktie Marknadsläget På marknaden för Industriella IT-system sker för närvarande stora förändringar. Marknaden efterfrågar integrerade lösningar i större omfattning än tidigare. Detta innebär att antalet förstudier ökar och att projekten blir större med längre tid för beslut. Industriell IT blir i ökande omfattning strategiskt viktigt för företagen. Året har kännetecknats av en svagare orderingång och fakturering än planerat. Insatserna med anledning av årtusendeskiftet och förändringar på marknaden har medfört att upphandlingar av projekt fördröjts och ändrat karaktär. För de olika branscherna Novotek arbetar inom har det funnits betydande skillnader i efterfrågan. För processindustrin och elkraftdistribution var nedgången betydande men för exempelvis telekommunikation och fastigheter har en tillväxt kunnat noteras. Under fjärde kvartalet har marknadsläget förbättrats och beläggningen ökat. Nyanställningar av teknisk personal har gjorts under slutet av året för att kunna tillgodose marknadens ökande behov. Ett antal nya intressanta order som kommer att ha stor betydelse för Novoteks utveckling under de närmaste åren har kunnat säkras under året. Resultat och finansiell ställning Novotek-koncernen redovisar för år 2000 ett resultat efter finansnetto på 10,5 (21,2) miljoner kronor. Nettoresultatet per aktie blev 0,65 (1,54) kronor. Bruttomarginalen uppgick till 6,9 (16,0) procent. Vinstmarginalen har sjunkit främst som en följd av att omsättningstillväxten varit lägre än tidigare och på grund av att den amerikanska dollarn stärkts betydligt under året. Dollarns förstärkning i förhållande till svenska kronor har ej kunnat vidareföras till kunderna i full utsträckning och innebär en försämring av resultatet under år 2000 med ungefär 2,5 miljoner kronor i jämförelse med 1999. Återbäring från SPP har medtagits i resultatet och redovisats under rubriken jämförelsestörande poster med 1,6 miljoner kronor. Koncernens omsättning ökade under året med 7 procent till 135,2 (126,8) miljoner kronor. Orderingången inklusive förvärv ökade med 17 procent till 139,2 (119,3) miljoner kronor. Under året var kassaflödet - 9,7 (48,4) miljoner kronor. För utdelning till aktieägarna användes 5,3 miljoner kronor. För betalning av köpta företag och verksamheter har använts 5,5 miljoner kronor. Kassaflödet från den löpande verksamheten före rörelsekapitalförändringar var 9,2 (18,2) miljoner kronor. I det starkt positiva kassaflödet för 1999 ingår strax över 40 miljoner kronor som tillfördes genom börsintroduktionen. Likvida medel uppgick till 55,6 (65,1) miljoner kronor. Soliditeten ökade till 66,0 (60,5) procent. Omsättningens fördelning Av omsättningen härrör 54 procent från Sverige, 16 procent från Danmark, 16 procent från Finland, 8 procent från Tyskland och 6 procent från Norge. Förvärv I början av året förvärvades Convident Automation i Malmö. Företaget är huvudsakligen verksamt inom Industriell IT och automation för verkstads- och läkemedelsindustrin. Företaget har 11 anställda. Personal Antalet anställda i koncernen var vid årsskiftet 118 (106) personer. Medelantalet anställda uppgick till 119 (76) personer. Investeringar Årets bruttoivesteringar i materiella anläggningstillgångar uppgår till 1,5 (2,5) miljoner kronor. Investeringar i dotterbolag uppgår till 2,5 (2,7) miljoner kronor. Några intressanta order och projekt Under året har Novotek fortsatt utvecklingen av en komplett ny lösning för automatisering av fastigheter. Med datorer utplacerade nära den styrda utrustningen kan styrning och övervakning med lätthet ske både lokalt och centralt. Installationstider och ingenjörstider kan halveras med betydligt bättre ekonomi som följd. En av de första installationerna görs på Skanskas nya huvudkontor i Stockholm. Produkterna kommer nu att lanseras i större skala. Novotek har under året slutit ett långsiktigt avtal med Saab Marine Electronics AB som bland annat tillverkar system för övervakning av nivåer i tankfartyg. Över 50% av alla nya tankfartyg som byggs i världen har Saab TankRadar ombord. I framtida leveranser kommer Saab Marine att inkludera operatörssystemet Dynamics iFIX från Novotek. Novotek deltar också i utvecklingsarbetet runt systemen. Novoteks satsning på PIMS (Plant Information Management Systems) börjar ge utdelning. Vid Igelsta fjärrvärmeverk i Södertälje, har den administrativa personalen fått allt större behov av att få fram processdata omedelbart från sitt styrsystem. Under året fick Novotek i uppdrag att leverera ett modernt informationssystem kallat PI. Med standardprodukten PI minskas installationstiden drastiskt i förhållande till speciallösningar samtidigt som underhållskostnaderna blir lägre. PI kan förutom produktionsinformation även ge användaren processbilder, realtidsdata, administrativa data med mera. Snabb data till de olika beslutsfattarna sparar pengar och ökar effektiviteten. Novotek har under året påbörjat leveranser till Berliner Wasser Betrieb. Ordern omfattar hela vattenförsörjningen till Berlin och samtliga 11 reningsverk skall styras och övervakas med Novoteks system. Ny samarbetspartner Under året har ett samarbetsavtal tecknats med Intuitive Technology, som är den ledande leverantören av Web-baserad teknik för industrin i USA. Intuitive Technology levererar Web-baserade lösningar som kopplar samman tekniska datorsystem från en rad olika leverantörer till ett integrerat informationssystem. Via vanliga Internetläsare kan personer i en organisation med sina normala PC- utrustningar hämta eller lämna information till en rad datorsystem. Informationen presenteras i grafisk form och kan i varje PC bearbetas med program som exempelvis Word och Excel. Rapporter skapas enkelt och alla som önskar kan få exakt sitt informationsbehov uppfyllt. Intresset från marknaden av Web-baserade lösningar har succesivt ökat och samarbetsavtalet med Intuitive Technology kommer uppskattningsvis att ge Novotek ett försprång på Web-lösningar för industrin. Moderbolaget Nettoomsättningen uppgick under året till 6,4 (9,9) miljoner kronor. Resultatet efter finansiella poster uppgick till 4,8 (8,2) miljoner kronor. Likvida medel och kortfristiga placeringar uppgick till 37,0 (41,8) miljoner kronor. Utsikter Marknaden, orderläge och beläggning har förbättrats under fjärde kvartalet och denna trend bedöms fortsätta att förstärkas under år 2001. Genom marknadssatsningar och fortsatt utveckling inom affärsområdet fastighetsautomation förväntas försäljningen fortsätta att öka i accelererande omfattning. Novoteks system för spårbarhet bedöms också komma att öka sina marknadsandelar. Genom den goda likviditeten är Novotek väl rustat för förvärv när rätt företag inom Novoteks verksamhetsområde föreligger till rätt pris. Novoteks mål är att över en konjunkturcykel uppnå en årlig genomsnittlig tillväxt av 20 procent och en vinstmarginal av 10-12 procent. Kommande rapporttillfällen Bolagsstämma 3 maj Delårsrapport, januari 3 maj - mars Delårsrapport, januari 8 augusti - juni Delårsrapport, januari 24 oktober - september Bokslutskommuniké för 19 februari år 2001 2002 Årsredovisning Den tryckta versionen av årsredovisningen kommer att skickas per post till samtliga aktieägare. Den kan också beställas från Novotek på telefon 040- 6718900. Bolagsstämma Ordinarie bolagsstämma äger rum torsdagen den 3 maj klockan 17.00 i Malmö. Styrelsen föreslår en utdelning av 0,50 kronor per aktie. Malmö 15 februari 2001 Novotek AB (publ) Göran Andersson VD och koncernchef Bokslutskommunikén har översiktligt granskats av bolagets revisorer. Novotek AB Verksamheten Novotek har sin kärnkompetens inom integrationslösningar för industriell IT, vilka effektiviserar kundens informationshantering. Genom ingående kunskaper om kundernas branscher och produktionsprocesser kan Novotek, genom att kombinera tredjepartsprodukter, egenutvecklad programvara samt konsulttjänster, tillhandahålla systemlösningar som * integrerar hela eller delar av kundens befintliga automationssystem eller * integrerar kundens automationssystem och dennes övriga datasystem i ett övergripande, integrerat informationssystem, så kallat Manufacturing Execution Systems ("MES") Härutöver levererar Novotek enskilda programvaror, både egenutvecklade och tredjepartsprodukter samt system för exempelvis processreglering och maskin- och robotstyrning. Novotek-aktien noteras på OM Stockholmsbörsens O-lista från juni 1999. Som exempel på kunder kan nämnas: ABB, Akzo Nobel, Arla, Astra Zeneca, Ericsson, Korsnäs, Lego, Novo Nordisk, Pharmacia, Saab, Birka Energi, Stora Enzo, Tetra Pak,Volvo och VW. Novotek AB Box 16014 200 25 Malmö Tel : 040-6718900 Fax: 040-947617 www.novotek.se info@novotek.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/02/15/20010215BIT00290/bit0003.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/02/15/20010215BIT00290/bit0003.pdf

Dokument & länkar