Delårsrapport

Report this content

Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2002 · Kraftig resultatförbättring och omsättningsökning · Rörelseresultatet ökade med 70 procent och uppgick till 6,3 (3,7) MSEK · Resultatet efter finansnetto uppgick till 6,8 (4,6) MSEK · Omsättningen ökade med 29 procent till 96 (74) MSEK · Vinsten per aktie efter skatt uppgick till 0,37 (0,30) kronor Marknadsläget Marknadsläget för Novoteks tjänster och produkter har förbättrats. I Sverige, Finland och Norge där inledningen på året var svagt har marknadsläget förbättrats under slutet av kvartalet. Danmark har utvecklats som förväntat. I Tyskland har ännu ingen återhämtning kunnat skönjas. Thermo Automation, Holland som förvärvades under januari 2002 har fortsatt att utvecklas väl. Integrationen är nu fullt genomförd. Försäljningen av den under slutet av förra året lanserade produkten iHistorian har överträffat förväntningarna och Novotek har under perioden ökat sina marknadsandelar. Dollarns försvagning är positiv för Novotek, men har inverkat marginellt på periodens resultat. Resultat och finansiell ställning Novotek-koncernen redovisar för andra kvartalet 2002 ett rörelseresultat på 4,4 (2,1) miljoner kronor. Resultatet efter finansnetto uppgick till 4,6 (2,4) miljoner kronor. Omsättningen ökade med 31 procent och uppgick till 50,0 (38,3) miljoner kronor. För perioden 1 januari till 30 juni 2002 redovisas ett rörelseresultat på 6,3 (3,7) miljoner kronor. Resultatet efter finansnetto uppgick till 6,8 (4,6) miljoner kronor Nettoresultatet per aktie blev 0,37 (0,30) kronor. Bruttomarginalen uppgick till 8,6 (6,8) procent. Koncernens omsättning ökade med 29 procent och uppgick under perioden till 95,8 (74,1) miljoner kronor. Orderingången uppgick till 109,1 (84,0) miljoner kronor. Under perioden var kassaflödet - 12,0 (-2,5) miljoner kronor, huvudsakligen beroende på förvärv i Benelux och utdelning till aktieägarna med 5,3 miljoner kronor. Kassaflödet från den löpande verksamheten förbättrades och var 6,7 (3,3) miljoner kronor. Likvida medel uppgick till 45,8 (53,3) miljoner kronor. Soliditeten minskade till 58,7 (63,3) procent. Redovisningsprinciper Novotek följer Redovisningsrådets rekommendationer. Samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder har använts i denna delårsrapport som vid föregående årsbokslut. Personal Antalet anställda har under andra kvartalet minskat med 2 personer och uppgick den 30 juni 2002 till 129 personer. I jämförelse med den 30 juni 2001 uppgår ökningen till 12 personer. Investeringar Periodens bruttoinvesteringar i materiella anläggningstillgångar uppgår till 0,3 (0,6) miljoner kronor. Dessutom har, under första kvartalet, 16% av Novotek Cogency förvärvats i enlighet med ursprungligt träffat avtal och Novotek äger därefter 84 procent av bolaget. Köpeskillingen för dessa aktier uppgår till 0,8 miljoner kronor. Under januari förvärvades Thermo Automation BV och ingår i räkenskaperna från och med 1 januari. Bolaget bedriver verksamhet i Benelux. Bolaget har numera ändrat namn till Novotek BV. Köpeskillingen för bolaget uppgick till 13,4 miljoner kronor. Under andra kvartalet har 20 procent av aktierna i bolaget överlåtits till två personer i ledningen av bolaget på samma villkor som Novotek förvärvat aktierna i enlighet med tidigare träffat avtal. Detta innebär att köpeskillingen för 80 procent av aktierna blev 10,7 miljoner kronor. Moderbolaget Nettoomsättningen uppgick under perioden 1 januari - 30 juni 2002 till 1,4 (1,2) miljoner kronor. Resultatet efter finansiella poster uppgick till -0,3 (3,4) miljoner kronor. I föregående års siffror ingår en utdelning från koncernbolag med 3,0 miljoner kronor. Likvida medel och kortfristiga placeringar uppgick till 20,0 (33,3) miljoner kronor. Utsikter För resten av året förväntas en fortsatt högre efterfrågan och därmed en bättre försäljningstillväxt. Satsningen på området Plant Intelligence har rönt stort intresse främst inom livsmedels- och skogsindustrin. Gjorda marknadssatsningar bedöms kunna öka Novoteks marknadsandelar ytterligare. Nästa rapporttillfälle Delårsrapport för perioden januari - september år 2002 avges den 22 oktober 2002. Malmö 7 augusti 2002 Novotek AB (publ) Göran Andersson VD och koncernchef För ytterligare information kontakta: Göran Andersson, VD 040-6718906, 073-6338906 Delårsrapporten har ej varit föremål för granskning av bolagets revisorer. [REMOVED GRAPHICS] Novotek AB Verksamheten Novotek har sin kärnkompetens inom integrationslösningar för industriell IT, vilka effektiviserar kundens informationshantering. Genom ingående kunskaper om kundernas branscher och produktionsprocesser kan Novotek, genom att kombinera tredjepartsprodukter, egenutvecklad programvara samt konsulttjänster, tillhandahålla systemlösningar som integrerar hela eller delar av kundens befintliga automationssystem eller integrerar kundens automationssystem och dennes övriga datasystem i ett övergripande, integrerat informationssystem, så kallat Manufacturing Execution Systems ("MES") Härutöver levererar Novotek enskilda programvaror, både egenutvecklade och tredjepartsprodukter samt system för exempelvis processreglering och maskin- och robotstyrning. Novotek-aktien noteras på Stockholmsbörsens O-lista från juni 1999. Som exempel på kunder kan nämnas: ABB, Akzo Nobel, Arla, Astra Zeneca, Ericsson, Korsnäs, Lego, Novo Nordisk, Pharmacia, Saab, Birka Energi, Stora Enzo, Tetra Pak,Volvo och VW. Novotek AB,Box 16014, 200 25 Malmö Tel : 040-6718900 Fax: 040-947617 www.novotek.se info@novotek.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/07/20020807BIT00210/wkr0001.doc Hela Rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/07/20020807BIT00210/wkr0002.pdf Hela Rapporter

Dokument & länkar