Delårsrapport 1 Januari - 30 september 2002

Report this content

Delårsrapport 1 januari - 30 september 2002 · Kraftig resultatförbättring och omsättningsökning · Rörelseresultatet ökade med 134 procent till 11,0 (4,7) MSEK · Resultatet efter finansnetto uppgick till 11,8 (6,0) MSEK · Omsättningen ökade med 35 procent till 143 (106) MSEK · Vinsten per aktie efter skatt uppgick till 0,67 (0,37) kronor Marknadsläget Marknadsläget för Novoteks tjänster och produkter har förbättrats. Den positiva trend som kunde konstateras under andra kvartalet har fortsatt under tredje kvartalet. Novotek är rätt positionerad på marknaden. Thermo Automation, Holland som förvärvades under januari 2002 har fortsatt att utvecklas väl. Försäljningen av den under slutet av förra året lanserade produkten iHistorian har fortsatt överträffat förväntningarna och Novotek har under perioden ökat sina marknadsandelar. Resultat och finansiell ställning Novotek-koncernen redovisar för tredje kvartalet 2002 ett rörelseresultat på 4,7 (1,0) miljoner kronor. Resultatet efter finansnetto uppgick till 5,0 (1,4) miljoner kronor. Omsättningen ökade med 49 procent och uppgick till 47,2 (31,7) miljoner kronor. För perioden 1 januari till 30 september 2002 redovisas ett rörelseresultat på 11,0 (4,7) miljoner kronor. Resultatet efter finansnetto uppgick till 11,8 (6,0) miljoner kronor Nettoresultatet per aktie blev 0,67 (0,37) kronor. Bruttomarginalen uppgick till 9,8 (6,3) procent. Koncernens omsättning ökade med 35 procent och uppgick under perioden till 143,0 (105,8) miljoner kronor. Orderingången ökade med 36 procent och uppgick till 151,1 (111,1) miljoner kronor. Under perioden var kassaflödet -10,1 (-1,2) miljoner kronor, huvudsakligen beroende på förvärv i Benelux och utdelning till aktieägarna med 5,3 miljoner kronor. Kassaflödet från den löpande verksamheten förbättrades och var 9,2 (6,2) miljoner kronor. Likvida medel uppgick till 47,9 (55,0) miljoner kronor. Soliditeten minskade till 62,3 (68,8) procent. Redovisningsprinciper Novotek följer Redovisningsrådets rekommendationer. Samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder har använts i denna delårsrapport som vid föregående årsbokslut. Novotek har fått utbetalt hela sin del av Alectas (SPP) överskottsmedel. Personal Antalet anställda har under tredje kvartalet ökat med 2 personer och uppgick den 30 september 2002 till 131 personer. I jämförelse med den 30 september 2001 uppgår ökningen till 17 personer. Investeringar Periodens bruttoinvesteringar i materiella anläggningstillgångar uppgår till 0,8 (0,8) miljoner kronor. Dessutom har, under första kvartalet, 16 procent av Novotek Cogency förvärvats i enlighet med ursprungligt träffat avtal och Novotek äger därefter 84 procent av bolaget. Köpeskillingen för dessa aktier uppgår till 0,8 miljoner kronor. Under januari förvärvades Thermo Automation BV och ingår i räkenskaperna från och med 1 januari. Bolaget bedriver verksamhet i Benelux. Bolaget har numera ändrat namn till Novotek BV. Köpeskillingen för 80 procent av aktierna i bolaget blev 10,7 miljoner kronor. Moderbolaget Nettoomsättningen uppgick under perioden 1 januari - 30 september 2002 till 2,3 (2,0) miljoner kronor. Resultatet efter finansiella poster uppgick till 0,2 (4,2) miljoner kronor. I föregående års siffror ingår en utdelning från koncernbolag med 3,0 miljoner kronor. Likvida medel och kortfristiga placeringar uppgick till 19,4 (34,0) miljoner kronor. Utsikter För resten av året förväntas en fortsatt god efterfrågan. Satsningen på området Plant Intelligence har rönt stort intresse främst inom livsmedels- och skogsindustrin. Gjorda marknadssatsningar bedöms kunna öka Novoteks marknadsandelar ytterligare. Nästa rapporttillfälle Bokslutskommuniké för år 2002 avges den 18 februari 2003. Malmö 22 oktober 2002 Novotek AB (publ) Göran Andersson VD och koncernchef För ytterligare information kontakta: Göran Andersson, VD 040-6718906, 073-6338906 Delårsrapporten har ej varit föremål för granskning av bolagets revisorer. [REMOVED GRAPHICS] Novotek AB Verksamheten Novotek har sin kärnkompetens inom integrationslösningar för industriell IT, vilka effektiviserar kundens informationshantering. Genom ingående kunskaper om kundernas branscher och produktionsprocesser kan Novotek, genom att kombinera tredjepartsprodukter, egenutvecklad programvara samt konsulttjänster, tillhandahålla systemlösningar som integrerar hela eller delar av kundens befintliga automationssystem eller integrerar kundens automationssystem och dennes övriga datasystem i ett övergripande, integrerat informationssystem, så kallat Manufacturing Execution Systems ("MES") Härutöver levererar Novotek enskilda programvaror, både egenutvecklade och tredjepartsprodukter samt system för exempelvis processreglering och maskin- och robotstyrning. Novotek-aktien noteras på Stockholmsbörsens O-lista från juni 1999. Som exempel på kunder kan nämnas: ABB, Akzo Nobel, Arla, Astra Zeneca, Ericsson, Korsnäs, Lego, Novo Nordisk, Pharmacia, Saab, Birka Energi, Stora Enso, Tetra Pak,Volvo och VW. Novotek AB, Box 16014, 200 25 Malmö Tel : 040-6718900 Fax: 040-947617 www.novotek.se info@novotek.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/22/20021022BIT00540/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/22/20021022BIT00540/wkr0002.pdf

Dokument & länkar