Delårsrapport 1 januari - 30 september 2000

Novotek AB (publ) Delårsrapport 1 januari - 30 september 2000 * Ökning av omsättningen med 11 procent till 100 miljoner kronor * Ökning av orderingången med 13 procent till 102 miljoner kronor * Resultatet efter finansnetto uppgick till 7,5 (15,5) miljoner kronor Marknadsläget Marknaden för Novoteks verksamhet, såväl som Novoteks aktivitet på marknaden, har ökat starkt under de senaste 6-7 månaderna och offertstocken har dubblerats sedan februari /mars. På marknaden för Industriella IT-system sker för närvarande stora förändringar. Marknaden efterfrågar i ökande omfattning integrerade lösningar på en högre nivå än tidigare. Detta utmynnar i en ökning av antalet förstudier. Projekten tenderar för Novoteks del att bli större och med längre tid för beslut. Vidare föreligger en trend mot Web-baserad kommunikation. Industriell IT blir i ökande omfattning strategiskt viktigt för företagen. De första 3 kvartalen har dock kännetecknats av en svagare orderingång och fakturering än planerat. Insatserna med anledning av årtusendeskiftet och förändringar på marknaden har medfört att upphandlingar av projekt fördröjts och ändrat karaktär. För de olika branscherna Novotek arbetar inom har det funnits betydande skillnader i efterfrågan. För processindustrin och elkraftdistribution var nedgången betydande men för exempelvis telekommunikation och fastigheter har en tillväxt kunnat noteras. Finland och Tyskland har i stort sett nått sina omsättningsmål medan utvecklingen i Sverige, Danmark och Norge varit svagare. Ett antal nya intressanta order har kunnat säkras under perioden. Då de är utvecklingsprojekt kan ej kund eller omfattningen av orderna redovisas, men orderna kommer att ha stor betydelse för Novoteks utveckling under de närmaste 4-5 åren. God beläggning har kunnat bibehållas på ingenjörspersonal tack vare Novoteks strategi att kombinera konsultverksamhet med projektverksamhet och produktförsäljning. Konsulttjänsterna har i ökande omfattning styrts över mot mera kvalificerade IT - projekt på löpande räkning. Resurser har omfördelats mot tillväxtbranscher. Resultat och finansiell ställning Novotek-koncernen redovisar för perioden 1 januari till 30 september 2000 ett resultat före goodwillavskrivningar men efter finansnetto på 8,6 (15,5) miljoner kronor. Bruttomarginalen blev 6,3 (16,3) procent. Vinstmarginalen har sjunkit främst som en följd av att omsättningstillväxten varit lägre än tidigare. Resultatet efter finansnetto uppgick till 7,3 (15,5) miljoner kronor. Kommande återbäring från SPP har medtagits i resultatet och redovisats under rubriken jämförelsestörande poster med 1,6 miljoner kronor. Koncernens omsättning ökade under perioden med 11 procent till 100,1 (91,4) miljoner kronor. Orderingången ökade med 13 procent till 102,2 (90,7) miljoner kronor. Under perioden var kassaflödet - 11,9 (53,4) miljoner kronor. För utdelning till aktieägarna användes 5,3 miljoner kronor. För betalning av köpta företag och verksamheter har använts 5,5 miljoner kronor. Kassaflödet från den löpande verksamheten före rörelsekapitalförändringar var 5,7 (13,7) miljoner kronor. I det starkt positiva kassaflödet för 1999 ingår strax över 40 miljoner kronor som tillfördes genom börsintroduktionen. Likvida medel uppgick till 53,4 (69,8) miljoner kronor. Soliditeten ökade till 65,9 (63,6) procent. Personal Antalet anställda har under perioden ökat med 15 personer huvudsakligen inom försäljning och teknik. Räknat sedan ett år tillbaka har personalstyrkan ökat från 76 till 121 personer eller en ökning med 59 procent. Investeringar Periodens bruttoinvesteringar i materiella anläggningstillgångar uppgår till 1,2 (1,6) miljoner kronor. Investeringar i dotterbolag uppgår till 2,5 (0,0) miljoner kronor. Moderbolaget Omsättningen uppgick under perioden 1 januari - 30 september 2000 till 1,6 (2,2) miljoner kronor. Resultatet efter finansiella poster uppgick till 0,7 (1,1) miljoner kronor. Likvida medel uppgick till 36,3 (47,0) miljoner kronor. Utsikter Aktiviteten på marknaden är betydligt större idag än under inledningen av året och detta avspeglas bland annat i att Novoteks offertstock idag är dubbelt så stor som i februari/mars. Novoteks verksamhet kan snabbt växa utan att personal i motsvarande grad behöver anställas, eftersom produktinnehållet i normalfall är relativt stort. Novoteks produkter och branschlösningar är väl anpassade för marknadens behov. Genom den goda likviditeten är Novotek väl rustat för ytterligare förvärv, fortsatt utbyggnad av verksamheten och nya utvecklingsprojekt. Kommer avsluten på uteliggande offerter att utfalla till Novoteks fördel i samma proportion som tidigare och enligt nu gällande tidplan kommer resultat och tillväxt att förbättras under fjärde kvartalet. Nästa rapporttillfälle Bokslutskommunké för år 2000 avges den 15 februari 2001. Malmö 19 oktober 2000 Novotek AB (publ) Göran Andersson VD och koncernchef ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/10/19/20001019BIT00160/bit0001.pdf Hela rapporten http://www.bit.se/bitonline/2000/10/19/20001019BIT00160/bit0002.doc Hela rapporten

Dokument & länkar