Årsredovisning 2021-01-01 - 2021-12-31

Report this content

Novus Group International AB publicerar härmed årsredovisningen för räkenskapsåret 2021-01-01 - 2021-12-31. Se bifogad årsredovisning (Pdf) och medföljande revisionsberättelse.

VD har ordet

Resultatet för 2021 är ett styrkebesked. Novus har under ännu ett år med pandemin ökat omsättningen med 21% jämfört med föregående 12 månader, vilket betyder ökat förtroende bland kunderna. Novus medarbetare har gjort en enastående prestation, vilket är grunden för den fortsatta och starka tillväxten. Framgången har gjort det möjligt att nyanställa inom, för bolaget, strategiskt viktiga områden.

Novus är för andra året det mest kända undersökningsföretaget i Sverige och våra undersökningar definierar flera delar av det offentliga Sverige. Allt ifrån att tala om hur många hundar som finns i Sverige, hur många internetanvändare det finns och vad de gör på internet. Till att vi beskriver förutsättningarna kring det politiska landskapet och maktkampen. Men det är bara det som syns i det offentliga rummet.

Merparten av våra undersökningar levererar kunskap till ledningsgrupper, vilken de använder i affärsutvecklingen. Samt processer som kräver tillförlitliga fakta vilket Novus tar fram genom våra undersökningar.

Novus är inte bara faktakällan, vi bistår med förklaring kring det mänskliga beteendet. Siffrorna är basen som sedan utvecklas med förklaringar kring det kollektiva mänskliga beteendet.

Novus framgångar ger bolaget stora möjligheter att under innevarande år med bland annat riksdagsval att fortsätta utvecklingen med både befintliga lojala kunder och nya kunder som inser värdet av Novus undersökningar.

Torbjörn Sjöström

VD, Novus Group International AB (publ)

Utdelning

Baserat på styrelsens tillförsikt om bolagets framtida utveckling och bolagets nuvarande starka finansiella ställning föreslår styrelsen att befintlig utdelningspolicy på 60 procent av resultatet efter skatt bibehålls. Styrelsen föreslår alltså en utdelning på ca 0,19kr/aktie för räkenskapsåret 2021-01-01 - 2021-12-31.

Torbjörn Sjöström

VD
Novus
Epost: Torbjorn.sjostrom@novus.se
Tel: 08 128 196 71

Novus är Sveriges mest kända analys- och undersökningsföretag. Novus befinner sig mitt i skärningspunkten mellan alla viktiga samhällsaktörer, vilket gör att Novus har en unik kunskap och inblick i dagens allt snabbare utveckling och verklighet. Novus kan som få andra följa och analysera vår samtid, och bidra med analyser som skapar verklig förändring. Novus talar om hur det är, och vägleder aktörer i hur de kan förändra och växa.

Novus arbetar heltäckande inom opinion, marknad och strategi med metoder som anpassas efter frågeställning och målgrupp.

Novus Group International bedriver sin verksamhet i Stockholm och är noterat på svenska Spotlight stockmarkets sedan juni 2007.