Årsstämma i Novus Group International AB avhölls den 31 oktober 2019

Report this content

Följande beslut togs vid stämman:

1. Stämman fastställde resultat- och balansräkning enligt framlagd årsredovisning samt beslutade ge ansvarsfrihet åt styrelsen och verkställande direktören.

2. Stämman beslutade att utdelning för verksamhetsåret 2018/2019 skall lämnas uppgående till 0,1kr/aktie.

3. Stämman beslutade om omval till styrelsen av Bertil Jacobson, Torbjörn Sjöström, Kristin Sjöström, Micael Dahlén, Murat Yigit och Suzan Engel som ordinarie ledamöter.

Revisor valdes Charlotte Holmstrand på Ernst & Young (E&Y AB).

4. Stämman beslutade om att ett styrelsearvode på 60 000 kr utgår till externa styrelseledamöter samt 80 000 kr till Styrelseordförande. Arvode till revisorn utgår enligt löpande räkning.

VD presenterade årsredovisningen för räkenskapsåret 2018/2019 och rapporterade om väsentliga händelser under räkenskapsåret.

Rörelsens intäkter under räkenskapsåret uppgick till kSEK 56 136 (53 536) och rörelseresultatet uppgick till kSEK 1 606 (4 579), vilket gav en rörelsemarginal på 2,9% (8,6%). Finansnettot uppgick till kSEK -1 (1). Resultatet före skatt uppgick till kSEK 1 605 (4 580). Uppskjuten skatt uppgick till kSEK 0 (0). Resultat efter skatt uppgick till kSEK 1 217 (3 506). Resultat per aktie blev SEK 0,12 (0,34).

Under verksamhetsåret har många nya uppdrag tillkommit. Novus utvecklar en ny produkt kring mätbarhet av företags hållbarhetsarbeten som inleds med seminarier och kommer vara tillskott till Novus´ produktportfölj under nästa verksamhetsår.

Novus fortsätter att växa personellt och för att kunna hantera detta har ytterligare ett våningsplan på Stockholmskontoret invigts och ett kontor i Malmö inrättats.

Vårt arbete består av allt annat än en sifferleverans. Vi arbetar med att forma en ny undersökningsbransch där man går tillbaka till den värdefulla kunskap som riktiga undersökningar kan leverera. Så här långt har det varit framgångsrikt, vi kan anställa fler och får hela tiden nya kunder. Det är lätt att tro att digitaliseringen och AI betyder att människan inte behövs. Men de som räknar bort oss människor kommer obönhörligt att gå fel i sin affärsutveckling. Vi levererar inte siffror utan kunskap som har ett operativt värde för våra kunder.

Fullständiga beslut och handlingar finns tillgängliga på bolagets kontor från och med den 31 oktober 2019.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Torbjörn Sjöström, VD

08 535 25 821

Novus Group International AB

Prenumerera

Dokument & länkar