Bolagsstämma i Novus Group International AB avhölls den 25 april 2022 kl. 10.00

Report this content

Följande beslut togs vid stämman:

  1. Stämman beslutade att fastställande av resultaträkning och balansräkning.
  2. Stämman beslutade om att fastställa föreslagna dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
  3. Stämman beslutade om att ge ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör.
  4. Stämman beslutade om att fastställa föreslagen ersättning för styrelsen 40 000 kr per ledamot som icke innehar annat anställningsavtal med Novus, för kommande verksamhetsår samt att revisorsarvoden fortsätter enligt löpande räkning.
  5. Till ordinarie styrelseledamöter omvaldes: Jan Scherman, Micael Dahlen, Kristin Sjöström, Karin Eliasson och Torbjörn Sjöström.

VD rapport av årsredovisning enligt följande:

Rörelsens intäkter under räkenskapsåret uppgick till kSEK 72 420 (27 641) och rörelseresultatet uppgick till kSEK 4 246 (1 881), vilket gav en rörelsemarginal på 5,86% (6,80%). Finansnettot uppgick till kSEK -6 (9). Resultatet före skatt uppgick till kSEK 4 240 (1 890). Årets resultat enligt resultaträkning uppgick till kSEK 3 328 (1 482). Resultat per aktie blev SEK 0,32 (0,14).

Resultatet för 2021 är ett styrkebesked. Novus har under ännu ett år med pandemin ökat omsättningen med 21% jämfört med föregående 12 månader. Vilket betyder ökat förtroende bland kunderna. Novus medarbetare har gjort en enastående prestation, vilket är grunden för den fortsatta och starka tillväxten. Framgången har gjort det möjligt att nyanställa inom, för bolaget, strategiskt viktiga områden.

Vår årliga kännedomsmätning visar att vi går signifikant framåt i kännedom och är i dagsläget det mest kända undersökningsföretaget i Sverige för andra året i rad. Kantar Sifo kommer först på andraplats i kännedomsundersökningen. Jämfört med 2013 har Novus kännedom ökat med 30 procentenheter och Kantar-Sifo tappat med 21.

Våra undersökningar definierar flera delar av det offentliga Sverige. Allt ifrån att tala om hur många hundar som finns i Sverige, hur många internetanvändare det finns och vad de gör på internet. Till att vi beskriver förutsättningarna kring det politiska landskapet och maktkampen. Men det är bara det som syns i det offentliga rummet.

Merparten av våra undersökningar levererar kunskap till ledningsgrupper, vilken de använder i affärsutvecklingen. Samt processer som kräver tillförlitliga fakta vilket Novus tar fram genom våra undersökningar.

Novus är inte bara faktakällan, vi bistår med förklaring kring det mänskliga beteendet. Siffrorna är basen som sedan utvecklas med förklaringar kring det kollektiva mänskliga beteendet.

Novus framgångar ger bolaget stora möjligheter att under innevarande år med bland annat riksdagsval att fortsätta utvecklingen med både befintliga lojala kunder och nya kunder som inser värdet av Novus undersökningar.

Generellt ser vi att efterfrågan på tillförlitliga fakta och kunskap ökar. Där är Novus unikt placerade att leverera just det. Vårt missionerande för tillförlitliga metoder och försvar av detsamma har gett resultat.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Torbjörn Sjöström, VD

E-post: Torbjorn.sjostrom@novus.se

Novus Group International AB

Novus är Sveriges mest kända analys- och undersökningsföretag. Novus befinner sig mitt i skärningspunkten mellan alla viktiga samhällsaktörer, vilket gör att Novus har en unik kunskap och inblick i dagens allt snabbare utveckling och verklighet. Novus kan som få andra följa och analysera vår samtid, och bidra med analyser som skapar verklig förändring. Novus talar om hur det är, och vägleder aktörer i hur de kan förändra och växa.

Novus arbetar heltäckande inom opinion, marknad och strategi med metoder som anpassas efter frågeställning och målgrupp.

Novus Group International bedriver sin verksamhet i Stockholm och är noterat på svenska Spotlight stockmarkets sedan juni 2007.