Kallelse till årsstämma i Novus Group International AB

Report this content

Aktieägarna i Novus Group International AB (publ), 556654-0786, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 31 oktober 2019, kl 13.00 i Novus Group Internationals lokaler på Sveavägen 59, 113 59, Stockholm. Röstregistrering påbörjas kl 12.30.

Anmälan m m
Aktieägare som vill delta i årsstämma skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast fredagen den 25 oktober 2019, dels senast klockan 12.00 fredagen den 25 oktober anmäla sig skriftligen till Novus Group International AB, Sveavägen 59, 113 59 Stockholm, Sverige eller per e-post till
info@novus.se. I anmälan skall uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid samt i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, eller biträde (högst 2). Anmälan skall i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom banks notariatavdelning eller enskild fondhandlare, måste, för att äga rätt att delta i årsstämman, tillfälligt inregistrera sina aktier i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Aktieägare som önskar omregistrera sina aktier måste underrätta sina förvaltare om detta i god tid före fredagen den 25 oktober 2019, då sådan omregistrering skall vara verkställd.

Ombud mm
Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda dagtecknad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person skall bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande ("registreringsbevis") för den juridiska personen bifogas. Fullmakten och registreringsbeviset får inte vara äldre än ett år. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis skall i god tid före stämman insändas per brev till Novus Group International AB.

Förslag till dagordning: 

 1. Val av ordförande vid stämman.
 2. Utseende av protokollförare.
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 4. Godkännande av dagordningen.
 5. Val av en eller två justeringsmän.
 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 7. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse.
 8. Beslut
  a)     om fastställelse av resultaträkning och balansräkning.
  b)     om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
  c)     om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör.

 9. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden.
 10. Val av styrelse och eventuella styrelsesuppleanter samt revisorer eller revisionsbolag och eventuella revisorssuppleanter.
 11. Övriga frågor.
 12. Stämmans avslutande.

Beslutsförslag i Korthet

Styrelsen föreslår årsstämman att disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. Styrelsen föreslår att utdelning ska utgå med 0,10 krona per aktie för räkenskapsåret 2018-07-01/2019-06-30 (punkt 8 b). Som avstämningsdag för erhållande av utdelning föreslås måndagen den 4 november 2019. Om stämman beslutar i enlighet med styrelsens förslag, beräknas utdelningarna att utsändas från Euroclear Sweden AB torsdagen den 7 november 2019.

Aktieägare representerande cirka 60,55 procent av rösterna i bolaget har meddelat att de förslår att styrelsearvode ska utgå med 80 000 kronor till styrelseordförande och med vardera 60 000 kronor till övriga ordinarie styrelseledamöter. Vidare har styrelsen föreslagit att revisorsarvode, i likhet med föregående år, ska utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer (punkt 9).

Handlingar mm
Årsredovisningshandling och revisionsberättelse för 2018-07-01/2019-06-30 kommer att hållas tillgängliga på bolagets hemsida
www.novus.se samt kontor, Sveavägen 59, 113 59 i Stockholm den 10 oktober 2019, tre veckor före stämman.

Till styrelse föreslås, Bertil Jacobson, Micael Dahlén, Suzan Engel, Murat Yigit, Kristin Sjöström och Torbjörn Sjöström.

Stockholm i oktober 2019

Novus Group International AB (publ)
STYRELSEN

Novus är ett analys- och undersökningsföretag som genomför opinions- och marknadsundersökningar med erfarenhet i kombination med nya angreppssätt som plattform.

Nyckelord i verksamheten är förtroende, timing och närvaro - på plats när och där det händer med handlingsinriktade analyser. Novus är i dagsläget i huvudsak verksamt på den svenska marknaden med huvudkontor på Sveavägen 59 i Stockholm. Novus Group International (publ) bedriver sin verksamhet i Stockholm och är noterat på Spotlight stockmarkets (marknadsplatsen bytte namn från Aktietorget under 2018) sedan juni 2007.

Prenumerera

Dokument & länkar