Styrelsen för Novus har beslutat att ändra sitt tidigare förslag beträffande utdelning

Report this content

Styrelsen för Novus har beslutat att ändra sitt tidigare förslag beträffande utdelning och föreslår för årsstämman 2019 en högre utdelning än tidigare beslutat.   

Skälet till att styrelsen ändrar sitt tidigare beslut från 0,07kr/aktie till 0,1kr/aktie är på grund av bolagets starka kassa.

Styrelsen anser att den föreslagna vinstutdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav som verksamhetens art, omfattning och risker ställer på storleken av det egna kapitalet samt bolagets konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.

Beträffande bolagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till nedanstående resultat- och balansräkningar, kassaflödesanalyser samt tilläggsupplysningar.

Torbjörn Sjöström

VD
Novus
Epost: Torbjorn.sjostrom@novus.se
Tel: 08 535 25 821

Prenumerera