Ändring av antalet aktier och röster i NP3 Fastigheter

Report this content

NP3 Fastigheter AB (publ) har, enligt tidigare offentliggjord information, genomfört en nyemission om totalt 10 867 789 preferensaktier. Emissionen av preferensaktier har resulterat i att aktiekapitalet samt antalet aktier och röster i bolaget har förändrats.

Genom företrädesemissionen har NP3s aktiekapital att ökat med 38 037 261,50 kronor till 228 223 572,50 kronor och det totala antalet aktier ökat med 10 867 789 aktier till 65 206 735 aktier, varav 54 338 946 stamaktier och 10 867 789 preferensaktier. Varje ny preferensaktie har 1/10 röst vilket innebär att antal röster har ökat med 1 086 778 till sammanlagt 55 425 724 röster. 

 

NP3 Fastigheter AB (publ) är skyldigt att offentliggöra informationen i detta pressmeddelande enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 29 mars 2018 kl. 08.00. 

För ytterligare information kontakta:
Andreas Nelvig, Verkställande direktör, telefon 070 31 31 798, andreas@np3fastigheter.se 

NP3 är ett kassaflödesorienterat fastighetsbolag med fokus på kommersiella förvaltningsfastigheter med hög direktavkastning i norra Sverige. Den 31 december 2017 uppgick fastighetsbeståndet till 934 000 kvm uthyrningsbar area fördelat på 234 fastigheter inom segmenten handel, industri/logistik, kontor och specialfastigheter. Fastighetsbeståndet är indelat i sex marknadsområden: Sundsvall, Gävle, Dalarna, Östersund, Umeå och Luleå. Fastighetsvärdet uppgår till cirka 7,7 miljarder kronor. NP3-aktien är noterad på Nasdaq Stockholm, Mid Cap. NP3 grundades 2010 och har sitt säte i Sundsvall. Läs mer på www.np3fastigheter.se.