Ändring av antalet aktier och röster i NP3 Fastigheter

Report this content

NP3 Fastigheter AB (publ) har, enligt tidigare offentliggjord information, genomfört en riktad nyemission av 7 050 000 preferensaktier. Nyemissionen av preferensaktier har resulterat i att antalet aktier och röster i bolaget har förändrats.  

Genom nyemissionen har antalet aktier ökat med 7 050 000 aktier till sammanlagt 89 338 946 aktier, fördelat på 54 338 946 stamaktier och 35 000 000 preferensaktier. Varje stamaktie har en (1) röst och varje preferensaktie har en tiondels (1/10) röst, vilket innebär att antalet röster har ökat med 705 000 röster till sammanlagt 57 838 946 röster. Bolagets aktiekapital har ökat från 288 011 311 kronor till 312 686 311 kronor.

För mer information, vänligen kontakta:

Andreas Wahlén, verkställande direktör
E-mail: andreas@np3fastigheter.se
Telefon: +46 70 31 31 798

Denna information är sådan som NP3 Fastigheter AB är skyldigt att offentliggöra enligt lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 31 maj 2021 kl. 08.00 CEST.

NP3 är ett kassaflödesorienterat fastighetsbolag med fokus på kommersiella förvaltningsfastigheter med hög direktavkastning i främst norra Sverige. Den 31 mars 2021 uppgick fastighetsbeståndet till 1 442 000 kvadratmeter uthyrbar area fördelat på 391 fastigheter inom segmenten handel, industri/logistik, kontor och specialfastigheter. Fastighetsbeståndet är indelat i sju marknadsområden: Sundsvall, Gävle, Dalarna, Östersund, Umeå, Luleå och Mellansverige. Fastighetsvärdet per den 31 mars 2021 uppgick till 13 021 miljoner kronor. NP3-aktien är noterad på Nasdaq Stockholm, mid cap. NP3 grundades 2010 och har säte i Sundsvall. Läs mer på www.np3fastigheter.se.

Prenumerera

Dokument & länkar