Ändring av antalet aktier och röster i NP3 Fastigheter

Report this content

NP3 Fastigheter AB (publ) har, enligt tidigare offentliggjord information, genomfört en riktad nyemission av 3 000 000 preferensaktier. Nyemissionen av preferensaktier har resulterat i att antalet aktier och röster i bolaget har förändrats.

Genom nyemissionen har antalet aktier ökat med 3 000 000 aktier till sammanlagt 92 445 419 aktier, fördelat på 54 445 419 stamaktier och 38 000 000 preferensaktier. Varje stamaktie har en (1) röst och varje preferensaktie har en tiondels (1/10) röst, vilket innebär att antalet röster har ökat med 300 000 röster till sammanlagt 58 245 419 röster. Bolagets aktiekapital har ökat från 313 058 966,50 kronor till 323 558 966,50 kronor.

Denna information är sådan som NP3 Fastigheter AB är skyldigt att offentliggöra enligt lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 29 oktober 2021 kl. 08.00 CEST.

För mer information, vänligen kontakta:
Andreas Wahlén, Verkställande direktör
E-mail: andreas@np3fastigheter.se
Telefon: +46 70 31 31 798

NP3 är ett kassaflödesorienterat fastighetsbolag med fokus på kommersiella förvaltningsfastigheter med hög direktavkastning i främst norra Sverige. Den 30 september 2021 uppgick fastighetsbeståndet till 1 576 000 kvadratmeter uthyrbar area fördelat på 406 fastigheter inom segmenten handel, industri, logistik, kontor och övrigt. Fastighetsbeståndet är indelat i sju marknadsområden: Sundsvall, Gävle, Dalarna, Östersund, Umeå, Luleå och Mellansverige. Fastighetsvärdet per den 30 september 2021 uppgick till 14 413 miljoner kronor. NP3-aktien är noterad på Nasdaq Stockholm, mid cap. NP3 grundades 2010 och har säte i Sundsvall. Läs mer på www.np3fastigheter.se.

Prenumerera

Dokument & länkar