Kallelse till årsstämma i NP3 Fastigheter AB (publ)

Report this content

Aktieägarna i NP3 Fastigheter AB (publ), org.nr 556749-1963 (”NP3 Fastigheter”), kallas härmed till årsstämma den 4 maj 2021 kl. 13:00 på Quality Hotel, Esplanaden 29 i Sundsvall. Inregistrering börjar kl. 12:30.

Som en försiktighetsåtgärd med anledning av covid-19 och med hänsyn till våra aktieägare och medarbetare har NP3 Fastigheter beslutat att anpassa arrangemanget vid årsstämman:

  • Aktieägarna ombeds att poströsta i förväg i syfte att minimera antalet deltagare som närvarar personligen vid årsstämman.
  • Aktieägare som ändå väljer att själva eller genom ombud närvara vid årsstämman ombeds att avstå från att ta med biträden om dessa kan avvaras.
  • Antalet närvarande från styrelse, ledning och personal kommer att minimeras.
  • Ingen förtäring eller dryck serveras.
  • Under förutsättning av årsstämmans godkännande avser bolaget att webbsända årsstämman för aktieägare som i förväg anmäler intresse till agarservice@np3fastigheter.se. Följande av årsstämman via webbsändningen medför inte rösträtt eller möjlighet att yttra sig.

Rätt att delta och anmälan till bolaget
Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska
– dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 26 april 2021,
– dels under uppgivande av namn/företag, adress, telefonnummer samt person- eller organisationsnummer och eventuella biträden anmäla sig hos bolaget per post till NP3 Fastigheter AB, Årsstämman, Box 12, 851 02 Sundsvall eller per e-post till
agarservice@np3fastigheter.se, senast den 28 april 2021.

Aktieägare får vid bolagsstämman medföra högst två biträden, dock endast om aktieägaren till bolaget anmäler antalet biträden på det sätt som anges i föregående stycke.

Den som inte är personligen närvarande vid bolagsstämman får utöva sin rätt vid stämman genom ombud med skriftlig, undertecknad och daterad fullmakt. Den som företräder juridisk person ska visa kopia av registreringsbevis, ej äldre än ett år, eller motsvarande behörighetshandlingar som utvisar behörig firmatecknare.

Fullmakten i original samt, om fullmakten utfärdats av juridisk person, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar utvisande behörig företrädare bör vara bolaget tillhanda på ovan angiven adress senast den 28 april 2021. Fullmakt får inte vara äldre än ett år om det inte anges längre giltighetstid i fullmakten, dock längst fem år. Fullmaktsformulär tillhandahålls av bolaget på begäran och finns även tillgänglig på bolagets hemsida www.np3fastigheter.se.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade (i depå) genom bank eller annan förvaltare måste begära att tillfälligt bli inregistrerad för aktierna i eget namn i aktieboken hos Euroclear Sweden AB (så kallad rösträttsregistrering) för att få delta i årsstämman. Rösträttsregistrering som gjorts senast den 28 april 2021 kommer att beaktas. Aktieägaren måste därför kontakta sin förvaltare i god tid enligt förvaltarens rutiner och begära rösträttsregistrering.

Poströstning
Styrelsen i NP3 Fastigheter har beslutat att aktieägarna får utöva sin rösträtt vid årsstämman genom att rösta på förhand genom poströstning enligt 3 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. NP3 Fastigheter uppmanar aktieägarna att använda denna möjlighet i syfte att minimera antalet deltagare som närvarar personligen vid årsstämman och därmed bidra till att minska risken för smittspridning av viruset som orsakar covid-19.

En aktieägare som vill poströsta ska använda ett särskilt formulär för poströstning. Formuläret finns tillgängligt på NP3 Fastigheters hemsida, www.np3fastigheter.se. Det ifyllda formuläret för poströstning, med eventuella bilagda behörighetshandlingar, ska vara NP3 Fastigheter tillhanda senast den 28 april 2021 kl. 17.00 och ska skickas via post till: ”NP3 Fastigheter AB, Årsstämman, Box 12, 851 02 Sundsvall”, eller via e-post till: agarservice@np3fastigheter.se. Om aktieägaren är en juridisk person måste registreringsbevis och/eller annan behörighetshandling biläggas formuläret för poströstning. Detsamma gäller om aktieägaren poströstar genom ombud. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av formuläret för poströstning.

Observera att rösträttsregistrering av aktier i eget namn (om aktierna är förvaltarregistrerade) samt anmälan till årsstämman måste ha skett senast den 28 april 2021 även om aktieägaren väljer att poströsta.

Antal aktier och röster
Vid tidpunkten för utfärdandet av denna kallelse är det totala antalet aktier i bolaget 54 338 946 stamaktier och 27 950 000 preferensaktier vilket innebär sammanlagt 82 288 946 aktier. Varje stamaktie berättigar till en röst och varje preferensaktie berättigar till en tiondels röst. Det totala antalet röster i bolaget uppgår därmed till 57 133 946 röster. Bolaget innehar inga egna aktier.

Aktieägares rätt att erhålla upplysningar
Aktieägarna erinras om rätten att vid årsstämman erhålla upplysningar från styrelsen och verkställande direktören i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen. Aktieägare som vill skicka in frågor i förväg kan göra det via brev till NP3 Fastigheter AB, Årsstämman, Box 12, 851 02 Sundsvall eller via e-post till agarservice@np3fastigheter.se, senast den 28 april 2021.

Styrelsens förslag till dagordning
1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Val av en eller flera justeringsmän.
4. Prövning om stämman blivit behörigt sammankallad.
5. Godkännande av dagordning.
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för 2020 och i anslutning därtill verkställande direktörens redogörelse för verksamheten.
7. Beslut:
     – a. om fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning för 2020,
     – b. om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen samt fastställande av avstämningsdagar för utdelning,
     – c. om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
8. Beslut om antal styrelseledamöter och revisorer samt i anslutning därtill valberedningens redogörelse för sitt arbete och sina förslag.
9. Beslut om arvoden åt styrelseledamöterna och revisorerna.
10. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande samt val av revisorer.
11. Beslut om godkännande av ersättningsrapport för 2020.
12. Beslut om införande av Incitamentsprogram 2021/2024 genom (A) emission av teckningsoptioner till dotterbolaget NP3 Förvaltning AB och (B) godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner till anställda i bolaget eller dess dotterbolag.
13. Beslut om bemyndigande för styrelsen att öka aktiekapitalet genom nyemissioner av aktier.
14. Beslut om godkännande av förvärv av aktierna i Goldcup 26835 AB (unät. Borlänge Kalkylatorn 7 AB).
15. Beslut om ändring av bolagsordningen.
16. Beslut om bemyndigande för verkställande direktören att vidta mindre justeringar i årsstämmans beslut.
17. Stämmans avslutande.

Valberedningens förslag till årsstämma 2021

Inför årsstämman 2021 består valberedningen, i enlighet med beslut vid NP3 Fastigheters årsstämma 2020, av Johannes Wingborg (utsedd av Länsförsäkringar Fondförvaltning AB), ordförande i valberedningen, David Mindus (utsedd av AB Sagax / Satrap Kapitalförvaltning AB), Lars Göran Bäckvall (utsedd av Poularde AB) och Anders Nilsson (i egenskap av styrelseordförande för NP3 Fastigheter).

Valberedningen föreslår att årsstämman 2021 beslutar enligt de förslag som redovisas nedan. Valberedningens motiverade yttrande beträffande valberedningens förslag till styrelse och arvode till styrelsens ledamöter samt redogörelse för hur valberedningen bedrivit sitt arbete finns på bolagets hemsida www.np3fastigheter.se.

Förslag till beslut avseende punkt 1, Val av ordförande vid årsstämman
Valberedningen föreslår Anders Nilsson, styrelseordförande i NP3 Fastigheter, som ordförande vid årsstämman.

Förslag till beslut avseende punkt 8, Antal styrelseledamöter och revisorer
Valberedningen föreslår att styrelsen skall bestå av fem styrelseledamöter utan suppleanter för tiden fram till slutet av nästa årsstämma. Valberedningen föreslår vidare att bolaget skall ha en (1) revisor utan revisorssuppleant för tiden fram till slutet av nästa årsstämma.

Förslag till beslut avseende punkt 9, Arvoden åt styrelseledamöterna och revisorerna
Valberedningen föreslår att arvode till styrelseledamöterna, för tiden fram till slutet av nästa årsstämma, skall utgå med 330 000 kronor till styrelseordföranden och med 165 000 kronor till envar av de övriga av stämman valda styrelseledamöterna. Valberedningen föreslår vidare att om styrelsen inrättar ett revisionsutskott som inte består av hela styrelsen ska arvode utgå med 150 000 kronor att delas mellan ordföranden och ledamot eller ledamöter i revisionsutskottet enligt beslut av styrelsen. Inget arvode ska utgå för annat utskottsarbete. Totalt uppgår styrelsearvodet till 1 140 000 kronor (1 140 000 kronor) inklusive arvode till ledamöter i revisionsutskottet. Valberedningen föreslår vidare att revisorsarvode skall utgå enligt godkänd räkning.

Förslag till beslut avseende punkt 10, Val av styrelseledamöter och styrelseordförande samt val av revisorer
Valberedningen föreslår, för tiden fram till slutet av nästa årsstämma, att årsstämman beslutar om omval av styrelseledamöterna Lars Göran Bäckvall, Åsa Bergström, Nils Styf, Mia Bäckvall Juhlin och Anders Nilsson. Valberedningen föreslår vidare val av Nils Styf som ny styrelseordförande.  Mer information om valberedningens föreslagna styrelseledamöter återfinns på bolagets hemsida.

Valberedningen föreslår, i enlighet med revisionsutskottets rekommendation, för tiden fram till slutet av nästa årsstämma, omval av det auktoriserade revisionsbolaget KPMG AB som bolagets revisor. KPMG AB har meddelat att, under förutsättning att valberedningens förslag antas av årsstämman, auktoriserade revisorn Mattias Johansson kommer att fortsätta som huvudansvarig revisor för revisionen.

Styrelsens förslag till årsstämman 2021

Förslag till beslut avseende punkt 7b, Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst m.m.
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om utdelning om 3,60 kronor per stamaktie (totalt 195 620 205,60 kronor) med utbetalning vid två tillfällen om vardera 1,80 kronor samt om utdelning om 2,00 kronor per preferensaktie (totalt 55 900 000 kronor) med utbetalning vid fyra tillfällen om vardera 0,50 kronor. Som avstämningsdagar för utdelning på stamaktier föreslår styrelsen 6 maj 2021 samt 29 oktober 2021. Som avstämningsdagar för utdelning på preferensaktier föreslår styrelsen, i enlighet med bolagsordningen, 30 juli 2021, 29 oktober 2021, 31 januari 2022 samt 29 april 2022. Utbetalning av utdelningen beräknas kunna ske genom Euroclear Sweden AB:s försorg den tredje bankdagen efter respektive avstämningsdag.

Sammanlagt uppgår den föreslagna utdelningen enligt ovan till 251 520 205,60 kronor.

Styrelsen har föreslagit att årsstämman ska bemyndiga styrelsen att fatta beslut om nyemission av högst 5 400 000 stamaktier och högst 15 000 000 preferensaktier. Styrelsen föreslår därför att de nya aktierna som kan komma att emitteras med stöd av bemyndigandet ska medföra utdelning i enlighet med ovan från och med den dag de nya aktierna blivit införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Detta innebär att rätt till utdelning enligt ovan på en ny aktie föreligger från och med den avstämningsdag enligt ovan som infaller efter införandet av den nya aktien i aktieboken. Vid maximalt utnyttjande av bemyndigandet kommer utdelning på tillkommande stamaktier och preferensaktier att uppgå till högst 39 720 000 kronor, varav högst 9 720 000 kronor avser tillkommande stamaktier och högst 30 000 000 kronor avser tillkommande preferensaktier.

Inklusive samtliga eventuellt tillkommande stamaktier och preferensaktier enligt ovan, uppgår den sammanlagda föreslagna utdelningen enligt ovan till totalt 291 240 205,60 kronor.

Styrelsen föreslår att resterande vinstmedel balanseras i ny räkning.

Förslag till beslut avseende punkt 12, Beslut om införande av Incitamentsprogram 2021/2024

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om införande av Incitamentsprogram 2021/2024 genom att bolaget genomför en emission av teckningsoptioner samt överlåtelse av teckningsoptioner till personer som är eller blir anställda i bolaget eller dess dotterbolag, inklusive den verkställande direktören i bolaget (”Anställda”) på nedanstående villkor (”Incitamentsprogram 2021/2024”).

(A)                        Emission av teckningsoptioner till Dotterbolaget

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om en emission av högst 260 000 teckningsoptioner av serie 2021/2024. Rätt till teckning ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma det helägda dotterbolaget NP3 Förvaltning AB (”Dotterbolaget”). Teckningsoptionerna ska ges ut vederlagsfritt. Varje teckningsoption ska ge innehavaren rätt att teckna en (1) ny stamaktie i bolaget. Teckningsoptionerna ska tecknas under perioden från och med den 4 maj 2021 till och med den 14 maj 2021 på separat teckningslista. Styrelsen bemyndigas att förlänga teckningstiden.

Teckningskursen för aktie vid utnyttjandet av teckningsoption ska utgöras av stamaktiens genomsnittskurs vid tidpunkten för emissionen av teckningsoptionerna med upp- eller nedräkning beroende på alla noterade fastighetsbolags genomsnittliga utveckling, beräknat enligt Carnegies fastighetsindex (CREX), under tiden från den 20 maj 2021 till och med den 31 maj 2024. Stamaktiens genomsnittskurs vid emissionstidpunkten utgörs av den genomsnittliga volymvägda betalkursen på Nasdaq Stockholm under perioden från och med den 12 maj 2021 till och med den 20 maj 2021. Teckningskursen får inte vara lägre än det aktuella kvotvärdet på stamaktien.

Teckningsoptionerna kan utnyttjas genom anmälan om teckning av nya aktier under tiden från och med den 7 juni 2024 till och med den 20 juni 2024. Aktier som tecknas med utnyttjande av teckningsoptionerna medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att teckning verkställts.

Det maximala antalet tillkommande stamaktier beräknas uppgå till högst 260 000 motsvarande cirka 0,5 procent av det totala antalet stamaktier i bolaget, förutsatt full teckning och fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner. Ökningen av aktiekapitalet kommer i sådant fall uppgå till högst 910 000 kronor.

Skälet till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att styrelsen önskar främja bolagets långsiktiga intressen genom att bereda Anställda ett väl avvägt incitamentsprogram, som ger dem möjlighet att ta del i bolagets långsiktiga värdeutveckling.

(B)                        Godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner till Anställda

Styrelsen föreslår vidare att årsstämman beslutar om att godkänna att Dotterbolaget får överlåta högst 260 000 teckningsoptioner i bolaget av serie 2021/2024 till Anställda, eller på annat sätt förfoga över teckningsoptionerna för att säkerställa åtagandena i anledning av Incitamentsprogram 2021/2024.

Varje Anställd ska erbjudas att förvärva teckningsoptioner i Incitamentsprogram 2021/2024 till ett belopp motsvarande högst en tolftedel (1/12) av medarbetarens årslön före inkomstskatt. För det fall den Anställde har varit tjänstledig, föräldraledig, långtidssjukskriven eller liknande under den tolvmånadersperiod som föregår dagen då den Anställde erbjuds förvärva teckningsoptioner inom ramen för Incitamentsprogram 2021/2024, ska en anpassning av det antal teckningsoptioner som den Anställde erbjuds förvärva ske. Sådan anpassning ska innebära att antalet teckningsoptioner den Anställde erbjuds minskas proportionerligt i förhållande till det antal månader den Anställde inte har varit i tjänst.

Teckningsoptionerna ska erbjudas Anställda till en kurs motsvarande ett beräknat marknadsvärde för teckningsoptionerna med tillämpning av en optionsvärderingsmodell baserad på Monte Carlo-simulering. Beräkningen utförs baserat på en teckningskurs på stamaktien motsvarande den genomsnittliga volymvägda betalkursen på Nasdaq Stockholm under perioden från och med den 12 maj 2021 till och med den 20 maj 2021.

Med hänsyn till att teckningsoptionerna ska överlåtas till Anställda till ett beräknat marknadspris bedöms inte Incitamentsprogram 2021/2024 i sig medföra några kostnader utöver vissa mindre kostnader för upprättande och administration. Förutsatt att det är en av de tre första gångerna som Anställd deltar i ett incitamentsprogram i bolaget ska Anställd vars årslön, inklusive avtalade bonusar, inte överstiger 500 000 kronor erhålla en premiesubvention i form av extra lön. Den extra lönen ska efter skatt, beräknat med tillämpning av en skattesats om 50 procent, motsvara 50 procent av optionspremien. Bolagets kostnad för denna premiesubvention, inklusive sociala avgifter, beräknas uppgå till maximalt 450 000 kronor för incitamentsprogram 2021/2024.

Teckningsoptionerna ska överlåtas till de Anställda senast före årsstämman 2022, varefter icke överlåtna teckningsoptioner ska makuleras.

Förslag till beslut avseende punkt 13, Beslut om bemyndigande för styrelsen att öka aktiekapitalet genom nyemissioner av aktier

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, mot kontant betalning eller mot betalning genom kvittning eller med apportegendom, eller annars med villkor, besluta om ökning av bolagets aktiekapital genom nyemission av stamaktier och/eller preferensaktier. Bemyndigandet får inte utnyttjas i större utsträckning än att totalt 5 400 000 stamaktier och 15 000 000 preferensaktier utges. Syftet med bemyndigandet är att fortlöpande kunna anpassa bolagets kapitalbehov och därmed kunna bidra till ökat aktieägarvärde, samt att kunna erbjuda aktier i samband med finansiering av eventuella fastighets- eller företagsförvärv. De nya aktierna ska emitteras till marknadsmässig kurs fastställd av styrelsen med avdrag för marknadsmässig rabatt.

Förslag till beslut avseende punkt 14, Förvärv av aktierna i Goldcup 26835 AB (unät. Borlänge Kalkylatorn 7 AB)

Vissa transaktioner mellan närstående parter ska enligt 16a kap. aktiebolagslagen underställas bolagsstämman för godkännande. Styrelsen i NP3 Fastigheter AB (publ) (”NP3 Fastigheter”) föreslår att årsstämman i NP3 Fastigheter fattar beslut om att, genom NP14 Förvaltning AB, organisationsnummer 559268-3337, förvärva 100 procent av aktierna i Goldcup 26835 AB (unät. Borlänge Kalkylatorn 7 AB), organisationsnummer 559288–0677. Styrelsen lämnar härmed förslag till beslut samt en redogörelse enligt 16a kap. 7 § aktiebolagslagen.

Beskrivning av transaktionen
NP3 Fastigheter förvärvar 100 procent av aktierna i bolaget Goldcup 26835 AB (unät. Borlänge Kalkylatorn 7 AB) som idag är ett helägt dotterbolag till Sagax Kvadrat AB, organisationsnummer 559276–9771, som i sin tur är ett dotterbolag i AB Sagax-koncernen. Förvärvet kommer att ske till en kontant köpeskilling om 100 procent av fastighetsvärdet uppgående till 22,9 miljoner kronor med avdrag för latent skatt uppgående till 5,15 procent av skillnaden mellan överenskommet fastighetsvärde och fastighetens skattemässiga värde.  

Goldcup 26835 AB (unät. Borlänge Kalkylatorn 7 AB) äger fastigheten Kalkylatorn 7 i Borlänge. Fastighetens tomtareal uppgår till ca 7 300 kvadratmeter och består till största del av asfalterade uppställningsytor och parkeringar. Lokalytan uppgår till ca 2 200 kvadratmeter fördelat på försäljningshall, lager, kontor och personalutrymmen.

Enda hyresgäst på fastigheten idag är Forsbergs Fritidscenter, som för räkenskapsåret 2019 omsatte ca 780 miljoner kronor. Sedan 2011 är Nalka majoritetsägare i Forsbergs Fritidscenter. Nalka ägs av Interogo Holding AB.

Styrelsen bedömer att villkoren för förvärvet av 100 procent av aktierna i Goldcup 26835 AB (unät. Borlänge Kalkylatorn 7 AB) är marknadsmässiga och skäliga samt att transaktionen därför är skälig från ett finansiellt perspektiv. NP3 Fastigheter har genomfört en sedvanlig due diligence avseende den aktuella fastigheten och det aktuella bolaget.

Förslag till beslut
Styrelsen föreslår att årsstämman godkänner förvärvet av 100 procent av aktierna i Goldcup 26835 AB (unät. Borlänge Kalkylatorn 7 AB) från Sagax Kvadrat AB.

Majoritetskrav
För giltigt beslut krävs att beslutet biträtts av aktieägare företrädande mer än hälften av de på stämman avgivna rösterna, dock att de aktier och röster som direkt eller indirekt innehas av AB Sagax inte ska beaktas.

Förslag till beslut avseende punkt 15, Ändring av bolagsordningen

Styrelsen föreslår att bolagets bolagsordning ändras på sådant sätt att:

§1 (Företagsnamn) får följande lydelse:
Bolagets företagsnamn är NP3 Fastigheter AB (publ).

§12 (Rätt att delta vid bolagsstämma) får följande lydelse:
För att få delta i bolagsstämma ska aktieägare dels vara upptagen i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken avseende förhållandena sex bankdagar före bolagsstämman, dels göra anmälan till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.
Aktieägare får vid bolagsstämma medföra ett eller två biträden, dock endast om aktieägaren gjort anmälan härom enligt föregående stycke.

en ny §13 (Poströstning) läggs till och får följande lydelse:
Styrelsen får besluta att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt på bolagsstämma genom poströstning före bolagsstämman i enlighet med 7 kap. 4 a § aktiebolagslagen (2005:551).

§15 (Avstämningsförbehåll) (omnumreras till §16) får följande lydelse:
Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd i aktieboken och antecknad i ett avstämningsregister, enligt 4 kap. lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument eller den som är antecknad på avstämningskonto enligt 4 kap. 18 § första stycket 6–8 nämnda lag, ska antas vara behörig att utöva de rättigheter som framgår av 4 kap. 39 § aktiebolagslagen (2005:551).

Förslag till beslut avseende punkt 16, Bemyndigande för verkställande direktören att vidta mindre justeringar i årsstämmans beslut

Styrelsen föreslår att den verkställande direktören eller den som verkställande direktören därtill förordnar, ska äga rätt att vidta de mindre justeringar i årsstämmans beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registreringen vid Bolagsverket respektive Euroclear Sweden AB eller på grund av andra formella krav.

Övrig information

Särskilda majoritetskrav
För beslut i enlighet med styrelsens förslag enligt punkt 12 på dagordningen krävs att aktieägare representerande minst 9/10 av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna biträder beslutet.

För beslut i enlighet med styrelsens förslag enligt punkt 13 på dagordningen krävs att aktieägare representerande minst 2/3 av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna biträder beslutet.

För beslut i enlighet med styrelsens förslag enligt punkt 14 på dagordningen krävs att beslutet biträtts av aktieägare företrädande mer än hälften av de på stämman avgivna rösterna, dock att de aktier och röster som direkt eller indirekt innehas av AB Sagax inte ska beaktas.

För beslut i enlighet med styrelsens förslag enligt punkt 15 på dagordningen krävs att aktieägare representerande minst 2/3 av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna biträder beslutet.

Handlingar
Årsredovisning och revisionsberättelse, valberedningens och styrelsens fullständiga förslag enligt punkterna ovan, styrelsens yttrande avseende den föreslagna vinstutdelningen samt styrelsens ersättningsrapport för 2020 enligt 8 kap. 53a § aktiebolagslagen och revisorns yttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen, kommer finnas tillgängliga på NP3 Fastigheters kontor i Sundsvall samt på bolagets hemsida www.np3fastigheter.se senast från och med den 13 april 2021. Kopior av nämnda handlingar kommer även att sändas till de aktieägare som begär det och därvid lämnar uppgift om sin postadress. Därutöver finns fullmaktsformulär och poströstningsformulär att tillgå på bolagets hemsida.

Behandling av personuppgifter
För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy gällande behandling av personuppgifter i samband med bolagsstämma som finns på bolagets hemsida.

Sundsvall i mars 2021
NP3 Fastigheter AB (publ)
Styrelsen

För mer information, vänligen kontakta:
Andreas Wahlén, Verkställande direktör
E-mail: andreas@np3fastigheter.se
Telefon: +46 70 31 31 798

NP3 är ett kassaflödesorienterat fastighetsbolag med fokus på kommersiella förvaltningsfastigheter med hög direktavkastning i främst norra Sverige. Den 31 december 2020 uppgick fastighetsbeståndet till 1 436 000 kvadratmeter uthyrbar area fördelat på 388 fastigheter inom segmenten handel, industri/logistik, kontor och specialfastigheter. Fastighetsbeståndet är indelat i sju marknadsområden: Sundsvall, Gävle, Dalarna, Östersund, Umeå, Luleå och Mellansverige. Fastighetsvärdet per den 31 december 2020 uppgick till 12 582 miljoner kronor. NP3-aktien är noterad på Nasdaq Stockholm, mid cap. NP3 grundades 2010 och har säte i Sundsvall. Läs mer på www.np3fastigheter.se.

Prenumerera

Dokument & länkar