NP3 Delårsrapport januari – september 2020

Report this content

Januari-september

 • Intäkterna ökade med 9 % till 809 mkr (740).
 • Driftöverskottet ökade med 14 % till 603 mkr (530).
 • Förvaltningsresultatet ökade med 14 % till 410 mkr (360). Förvaltningsresultatet per stamaktie ökade med 14 % motsvarande 6,79 kr/stamaktie (5,97).
 • Värdeförändringar på fastigheter uppgick till 49 mkr (123).
 • Periodens resultat efter skatt uppgick till 343 mkr (354) vilket motsvarar 5,56 kr/stamaktie (5,85).
 • Periodens nettoinvesteringar uppgick till 628 mkr (42) varav 526 mkr (533) avsåg förvärv av fastigheter.

Juli-september

 • Intäkterna ökade med 11 % till 273 mkr (246).
 • Driftöverskottet ökade med 15 % till 221 mkr (191).
 • Förvaltningsresultatet ökade med 14 % till 154 mkr (135). Förvaltningsresultatet per stamaktie ökade med 14 % motsvarande 2,57 kr/stamaktie (2,26).
 • Värdeförändringar på fastigheter uppgick till 16 mkr (24).
 • Kvartalets resultat efter skatt uppgick till 144 mkr (125) vilket motsvarar 2,39 kr/stamaktie (2,06).
 • Kvartalets nettoinvesteringar uppgick till 218 mkr (328) varav 211 mkr (271) avsåg förvärv av fastigheter.

Vd Andreas Wahlén kommenterar

Efter mer än ett halvår i den rådande pandemin har dess konsekvenser för NP3 hittills varit mindre än vad jag befarade i våras. Men vi kan konstatera att pandemin definitivt inte är över och vi tar dess potentiella framtida följdverkningar på största allvar. Samtidigt ser jag fortsatta möjligheter för NP3 till följd av de förändrade marknadsförhållanden som uppstår i våra lokala marknader – möjligheter som vi ska göra allt för att ta tillvara.

Förvaltningsresultatet uppgår till 154 miljoner kronor (135) för kvartalet och 410 miljoner kronor (360) för delåret, vilket motsvarar en ökning med 14 procent per stamaktie för de första nio månaderna. Pandemins ekonomiska effekter har till stor del kompenserats av lägre underhållskostnader och av statligt stöd. Rabatter för perioden uppgår till 10 miljoner kronor och det statliga stödet till 2 miljoner kronor. De lägre underhållskostnaderna härrör primärt till ett lägre utnyttjande av våra lokaler, och därav ett mindre underhållsbehov, samt till den åtstramning av investeringar kring våra underhållsprojekt som genomfördes vid starten av pandemin.

Min oro för pandemin har förflyttats från den direkta påverkan i form av uteblivna hyresinbetalningar, konkurser och lägre efterfrågan till en större oro för framtida effekter. Att inte på samma sätt som tidigare kunna träffas för erfarenhetsutbyte, kompetensutveckling med mera kan ge negativ påverkan för organisationen och för våra relationer till viktiga intressentgrupper. Vi gör allt vi kan för att motverka detta och för att vara tillgängliga.

Fastighetsvärdet uppgick till drygt 12 miljarder kronor. Fastighetsvärderingarna ligger på en fortsatt stabil nivå och den minskade indexjusteringen kompenseras av kassaflöden.

Transaktionsmarkanden i våra områden har återigen kommit igång och är på nivåer som före pandemin. Rådande konkurrens gör det till en fortsatt utmaning för oss att finna investeringsobjekt som motsvarar våra krav. Men det är en utmaning vi tar oss an med tillförsikt. Jag har stor tilltro till fortsatt tillväxt för NP3 då vi har en organisation med mycket god förmåga att fånga upp förvärvsmöjligheter i våra lokala marknader.

Nettouthyrning och projekt

Liksom transaktionsmarknaden är hyresmarknaden positiv. Min tro när krisen briserade var att vi skulle se en svag efterfrågan på våra lokaler – där kan jag konstatera att jag hade fel. Efter ett kvartal med nära nedstängning finns ett starkt uppdämt behov och därmed en ökad efterfrågan, min bedömning är att vi kan förvänta oss en fortsatt stark marknad resterande del av året. Under tredje kvartalet uppgick nettouthyrningen till 6 miljoner kronor och för delåret 8 miljoner kronor. Nettouthyrningen i kvartalet drivs av två större projekt där stora delar nyproduceras. Projektportföljen har därmed ökat men med fortsatt fokus på projektinvesteringar för att minska våra vakanser. Vi kan mycket väl komma att utöka vår projektportfölj något om avkastningen och hyresgästerna är de rätta – men vi kommer fortsatt enbart skapa projekt utan spekulation.

Belåning

Belåningsgraden har sjunkit något då vi inte investerat lika mycket som normalt. Målet är fortsatt en belåningsgrad kring 60 procent och en skuldkvot på cirka 10 gånger. Det ger NP3 ett utrymme för selektiva investeringar. En fortsatt tillväxt med bibehållen belåningsgrad och skuldkvot ger våra aktieägare en större trygghet och ökade kassaflöden.

Under kvartalet har ett grönt ramverk skapats och en obligation på 500 miljoner kronor har emitterats. Det är NP3s första gröna obligation och det ger oss ett större fokus på fortsatt lönsamma investeringar som bidrar till såväl stärkt aktieägarvärde som mer energieffektiva byggnader, något vi alltid jobbat för men nu under ett tydligt ramverk. Parallellt med detta valde vi att i god tid återköpa utestående obligationer motsvarande ett totalt nominellt belopp om 400 miljoner kronor med förfall i april 2021. Sammantaget skapar dessa åtgärder ökad trygghet och ger oss möjlighet att kunna använda vår kassa på ett mer effektivt sätt.

Avslutning

I spåren av pandemin föreslog styrelsen i våras att – som en försiktighetsåtgärd – justera förslaget till vinstutdelning från 3,40 kronor per stamaktie till 1,70 kronor per stamaktie.

Som framgår av delårsrapporten för Q1 2020 var ambitionen att till hösten, när effekten av pandemin bättre kunde överblickas, kalla till en extra bolagsstämma och föreslå ytterligare utdelning till aktieägarna.

Det känns bra att kunna konstatera att denna ambition nu har förverkligats. Mot bakgrund av pandemins begränsade ekonomiska påverkan på NP3, vårt återköp av obligationerna med förfall 2021 samt att 97 procent av de förfallna hyresfordringarna per den sista september har inbetalats, har styrelsen valt att föreslå en extra vinstutdelning om 1,70 kronor per stamaktie.

Styrelsen föreslår också att beslut tas på den extra bolagsstämman om investering i det joint venturebolag som vi skapar med AB Sagax. Detta joint venture, som NP3 kommer att äga till 50 procent, kommer att inneha fastigheter som nyligen förvärvats för 1,4 miljarder kronor. Detta är en stor investering för NP3, som kompletterar våra befintliga investeringar väldigt väl.

Inför avslutningen av året tror jag på fortsatt bra hyresmarknad som i sin tur ger investeringsmöjligheter för NP3. Vi har en kassa på 560 miljoner kronor som ger oss möjligheter. I föränderliga marknadssituationer uppkommer möjligheter och min ambition är att NP3 ska ta tillvara de bästa av dessa.

För mer information, vänligen kontakta:

Andreas Wahlén, verkställande direktör
E-mail: andreas@np3fastigheter.se
Telefon: +46 70 31 31 798

Denna information är sådan som NP3 Fastigheter AB (publ.) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 oktober 2020 kl. 08:00 CET.

NP3 är ett kassaflödesorienterat fastighetsbolag med fokus på kommersiella förvaltningsfastigheter med hög direktavkastning i främst norra Sverige. Den 30 september 2020 uppgick fastighetsbeståndet till 1 406 000 kvadratmeter uthyrbar area fördelat på 382 fastigheter inom segmenten handel, industri/logistik, kontor och specialfastigheter. Fastighetsbeståndet är indelat i sex marknadsområden: Sundsvall, Gävle, Dalarna, Östersund, Umeå och Luleå. Fastighetsvärdet per den 30 september 2020 uppgick till 12 079 miljoner kronor. NP3-aktien är noterad på Nasdaq Stockholm, mid cap. NP3 grundades 2010 och har säte i Sundsvall. Läs mer på www.np3fastigheter.se.

Prenumerera

Dokument & länkar