NP3 Delårsrapport januari - september 2021

Report this content

Januari-september

 • Intäkterna ökade med 11 % till 895 mkr (809).
 • Driftöverskottet ökade med 10 % till 660 mkr (603).
 • Förvaltningsresultatet ökade med 17 % till 479 mkr (408). Förvaltningsresultatet per stamaktie ökade med 17 % motsvarande 7,91 kr/stamaktie (6,77).
 • Värdeförändringar på fastigheter uppgick till 732 mkr (49).
 • Periodens resultat efter skatt uppgick till 1 087 mkr (343) vilket motsvarar 19,05 kr/stamaktie (5,56).
 • Periodens nettoinvesteringar uppgick till 1 318 mkr (628) varav 1 074 mkr (526) avsåg förvärv av fastigheter.

Juli-september

 • Intäkterna ökade med 13 % till 308 mkr (273).
 • Driftöverskottet ökade med 11 % till 246 mkr (221).
 • Förvaltningsresultatet ökade med 20 % till 185 mkr (154). Förvaltningsresultatet per stamaktie ökade med 19 % motsvarande 3,07 kr/stamaktie (2,57).
 • Värdeförändringar på fastigheter uppgick till 123 mkr (16).
 • Kvartalets resultat efter skatt uppgick till 292 mkr (144) vilket motsvarar 5,02 kr/stamaktie (2,39).
 • Kvartalets nettoinvesteringar uppgick till 316 mkr (218) varav 78 mkr (211) avsåg förvärv av fastigheter.

Vd Andreas Wahlén kommenterar

Förvaltningsresultatet för det tredje kvartalet uppgick till 185 miljoner kronor (154) och för niomånadersperioden till 479 miljoner kronor (408) vilket är en ökning med 19 procent respektive 17 procent. Kvartalets resultat per stamaktie uppgick till 3,07 kronor, en ökning med 19 procent. Ökningen kan till största del hänföras till ett större fastighetsbestånd samt en större resultatandel från intresseföretag och joint venture.

Investeringsverksamheten har liksom tidigare under året varit intensiv. Under rapportperioden har tillträden skett om drygt 1 miljard kronor och signerade förvärv om nästan 2 miljarder kronor, där tillträden sker i början av sista kvartalet. Till dessa förvärv ska vi addera investeringar i projekt samt i våra intresseföretag. Det gör att vi redan nu kan konstatera att årets tillväxt blir den högsta sedan bolaget grundades och det är under fjärde kvartalet som tillväxten primärt sker. Det är en utmaning att finna förvärvsobjekt men min tro är att vi med lyhörda lokala organisationer i våra marknader ändå ska lyckas nå fortsatt tillväxt. Tillväxt med bibehållna nyckeltal är fortsatt prioriterat då det enligt mig är till gagn för våra aktieägare och övriga intressenter.

Värdeförändringen på våra fastigheter under tredje kvartalet uppgick till 123 miljoner kronor och till 732 miljoner kronor för rapportperioden. Givet den ökade värderingen och att vi endast haft några mindre tillträden under det senaste kvartalet uppgick vår belåningsgrad till under 55 procent att jämföra med vårt finansiella mål om 55-65 procent. Belåningsgraden förväntas öka i samband med upplåning för tillträdena under fjärde kvartalet.

Efter kvartalets utgång har vi för första gången emitterat certifikat. Certifikaten ger oss tillgång till kortare pengar vilket är en kompletterande och billigare finansiering. Certifikaten tillsammans med våra senast emitterade obligationer ger en lägre snittränta än historiskt, drivet av en positiv kapitalmarknad och av att NP3 blir en större och mer frekvent emittent.

Det är fortsatt en stark medvind i våra regioner där framförallt den industriella omställningen till fossilfri produktion är drivande. Oron ligger i den uppenbara brist på effekt som kommer uppstå. Ser jag det positivt kan det ha en avkylande effekt i vår marknad som kan medföra att investeringarna sprids ut över en längre period. Ur negativ synvinkel kan framhållas att omställningen till en grön industri inte kan vänta och därmed heller inte dessa nödvändiga investeringar. Att från politiskt håll å ena sidan premiera elektrifieringen men å andra sidan inte kunna möjliggöra den industriella omställningen på grund av brist på effekt är inte hållbart.

Fastighetsbolag har en stor uppgift när det handlar om att bidra till ett hållbart samhälle. Jag tycker det är viktigt att vi hela tiden väger våra investeringar utifrån flera aspekter: att bygga nytt eller bygga om, att genomföra hållbara energieffektiviseringar sett både ur ekonomisk synvinkel och baserat på total energiåtgång med mera. NP3 skall satsa och investera där vi kan göra störst skillnad. Resurser skall helt enkelt alltid användas på bästa sätt.

Jag tror på att NP3 ska vara en kravställande aktör och beställare i förhållande till våra leverantörer av energi, entreprenadarbeten, bilar med mera. Kort sagt där vi har vår kompetens ska vi ställa krav – och krav ska även ställas på oss. Vi måste göra mer, men mer av rätt saker, där vi som bransch kan göra störst skillnad. NP3 har en definierad portfölj med fastigheter som ingår i vårt gröna ramverk. Vi har satt ett mål om att den portföljen skall växa med minst 25 procent per år. Det krävs stora ansträngningar för att nå målet. Men eftersom vi då kan använda vår ”gröna säkerhetsmassa” mot kapitalmarknad och finansiärer på ett affärsmässigt och hållbart sätt ser vi ett stort värde i det.

Avslutningsvis ser vi fortsatt en god efterfrågan på våra lokaler givet den medvind i våra marknader som jag nämnde ovan. Vi har en positiv nettouthyrning och vårt totala vakansvärde minskar något trots ett större fastighetsbestånd. Vi kommer se något högre vakanser framgent beroende på våra förvärv. Vakanser som vi ser som potential. Potential tack vare marknadsläget, våra fastigheters lägen i våra orter och framförallt vår organisation.

Denna information är sådan som NP3 Fastigheter AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 oktober 2021 kl. 08.00 CEST.

För mer information, vänligen kontakta:
Andreas Wahlén, Verkställande direktör
E-mail: andreas@np3fastigheter.se
Telefon: +46 70 31 31 798

NP3 är ett kassaflödesorienterat fastighetsbolag med fokus på kommersiella förvaltningsfastigheter med hög direktavkastning i främst norra Sverige. Den 30 september 2021 uppgick fastighetsbeståndet till 1 576 000 kvadratmeter uthyrbar area fördelat på 406 fastigheter inom segmenten handel, industri, logistik, kontor och övrigt. Fastighetsbeståndet är indelat i sju marknadsområden: Sundsvall, Gävle, Dalarna, Östersund, Umeå, Luleå och Mellansverige. Fastighetsvärdet per den 30 september 2021 uppgick till 14 413 miljoner kronor. NP3-aktien är noterad på Nasdaq Stockholm, mid cap. NP3 grundades 2010 och har säte i Sundsvall. Läs mer på www.np3fastigheter.se.