• news.cision.com/
  • NP3 Fastigheter/
  • NP3 Fastigheter avser att emittera ett nytt grönt obligationslån och överväger att förtidsinlösa utestående obligationer med förfall i maj 2022

NP3 Fastigheter avser att emittera ett nytt grönt obligationslån och överväger att förtidsinlösa utestående obligationer med förfall i maj 2022

Report this content

INFORMATIONEN I DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA, USA ELLER NÅGOT ANNAT LAND DÄR SÅDAN PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION SKULLE BRYTA MOT TILLÄMPLIGA LAGAR ELLER REGLER. 

NP3 Fastigheter AB (publ) (”Bolaget” eller ”NP3”) har mandaterat Nordea Bank Abp och Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) att arrangera möten med obligationsinvesterare med start den 26 maj 2021 för att undersöka möjligheten att emittera ett seniort icke säkerställt grönt obligationslån i SEK med ett slutligt förfallodatum i oktober 2024 med rörlig ränta och en förväntad volym om 400 miljoner kronor (den ”Nya Gröna Obligationen”). En kapitalmarknadstransaktion kan komma att följa, med förbehåll för rådande marknadsförhållanden.

Ett belopp motsvarande emissionslikviden från den Nya Gröna Obligationen kommer att användas i enlighet med Bolagets sedan tidigare etablerade gröna finansieringsramverk, vilket innebär finansiering eller refinansiering av gröna fastigheter samt investeringar i energieffektiviseringar.

NP3 kan komma att utnyttja sin rätt till förtida inlösen av Bolagets befintliga icke säkerställda obligationer om 375 miljoner kronor med slutligt förfall i maj 2022 (ISIN: SE0011205665) (”Befintliga Obligationer”) villkorat av genomförandet av en framgångsrik emission av den Nya Gröna Obligationen, i enlighet med obligationsvillkoren för de Befintliga Obligationerna. De Befintliga Obligationerna kommer i en sådan förtida inlösen att inlösas till ett pris motsvarande 101,00 procent av det nominella beloppet (plus upplupen och obetald ränta).

Nordea Bank Abp och Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) är arrangörer och bookrunners och Hannes Snellman Advokatbyrå AB är legal rådgivare i samband med transaktionerna.

För mera information vänligen kontakta

Andreas Wahlén, verkställande direktör
E-mail: andreas@np3fastigheter.se
Telefon: +46 70 31 31 798

Denna information lämnades för offentliggörande den 25 maj 2021 kl. 09.00 CEST.

NP3 är ett kassaflödesorienterat fastighetsbolag med fokus på kommersiella förvaltningsfastigheter med hög direktavkastning i främst norra Sverige. Den 31 mars 2021 uppgick fastighetsbeståndet till 1 442 000 kvadratmeter uthyrbar area fördelat på 391 fastigheter inom segmenten handel, industri/logistik, kontor och specialfastigheter. Fastighetsbeståndet är indelat i sju marknadsområden: Sundsvall, Gävle, Dalarna, Östersund, Umeå, Luleå och Mellansverige. Fastighetsvärdet per den 31 mars 2021 uppgick till 13 021 miljoner kronor. NP3-aktien är noterad på Nasdaq Stockholm, mid cap. NP3 grundades 2010 och har säte i Sundsvall. Läs mer på www.np3fastigheter.se.

Prenumerera