NP3 Fastigheter Delårsrapport januari – juni 2020

Januari – juni 2020

 • Intäkterna ökade med 9 % till 536 mkr (493 mkr motsvarande period 2019).
 • Driftöverskottet ökade med 13 % till 383 mkr (338).
 • Förvaltningsresultatet ökade med 14 % till 256 mkr (225). Förvaltningsresultatet per stamaktie ökade med 14 % motsvarande 4,23 kr/stamaktie (3,71).
 • Värdeförändringar på fastigheter uppgick till 33 mkr (99).
 • Periodens resultat efter skatt uppgick till 199 mkr (230) vilket motsvarar 3,17 kr/stamaktie (3,79).
 • Periodens nettoinvesteringar uppgick till 410 mkr (-286) varav 315 mkr (262) avsåg förvärv av fastigheter.

April-juni 2020

 • Intäkterna ökade med 10 % till 271 mkr (247).
 • Driftöverskottet ökade med 13 % till 202 mkr (179).
 • Förvaltningsresultatet ökade med 12 % till 136 mkr (122). Förvaltningsresultatet per stamaktie ökade med 12 % motsvarande 2,25 kr/stamaktie (2,02).
 • Värdeförändringar på fastigheter uppgick till 15 mkr (63).
 • Kvartalets resultat efter skatt uppgick till 110 mkr (125) vilket motsvarar 1,76 kr/stamaktie (2,06).
 • Kvartalets nettoinvesteringar uppgick till 100 mkr (-169) varav 81 mkr (105) avsåg förvärv av fastigheter.

Vd Andreas Wahlén kommenterar

Det har varit ett omtumlande kvartal. Den ovissa humanitära och ekonomiska utvecklingen till följd av covid-19-pandemin påverkar oss alla och gör det fortsatt svårt att överblicka framtiden. Men kriser och turbulenta marknader skapar också möjligheter.

När pandemin drabbade Sverige i mars valde vi att revidera ner våra tillväxtplaner. Vi valde att skapa likviditet för beslutade investeringar genom nya lånelöften och genom att minska investeringstakten i nya förvärv. Under det senaste kvartalet har vi fortsatt att stärka vår likviditet, men nu med större fokus för att kunna tillvarata möjligheter. Vi genomförde därför bland annat en riktad preferensaktieemission som tillförde NP3 90 miljoner kronor i början av juni. Då obligationsmarknaden stått stilla och förvärvsfinansieringar tar längre tid var emissionen ett fördelaktigt alternativ för att på bästa sätt kunna främja våra aktieägares intressen.

Under kvartalet har vi nettoinvesterat 100 miljoner kronor varav 81 miljoner kronor avsåg förvärv av fastigheter. Efter kvartalets utgång har ytterligare 127 miljoner kronor investerats i förvärv. Våra ansträngningar har primärt riktats mot vår nya marknad, Mellansverige, och då specifikt Karlstad för att skapa underlag för en egen organisation. Att vara lokalt representerad är en viktig del i NP3s affärsmodell. Vi kan med lokal närvaro minska vår risk i det befintliga fastighetsbeståndet och öka våra möjligheter till lönsamma investeringar.

Förvaltningsresultatet för halvåret uppgick till 256 miljoner kronor, vilket motsvarar en ökning med 14 procent per stamaktie. För andra kvartalet uppgick förvaltningsresultatet till 136 miljoner kronor. Vårt förvaltningsresultat påverkas negativt av affärsuppgörelser och rabatter till hyresgäster om 8 miljoner kronor samt av en mer konservativ syn på kundfordringar med 2 miljoner kronor. Resultatet påverkas positivt av intäkter av engångskaraktär om 6 miljoner kronor beroende på förtida avflyttningar, statens stöd till utsatta hyresgäster (med 2 miljoner kronor) samt minskade kostnader på fastighetsnivå då många av våra hyresgäster valt att arbeta från sina hem under stora delar av kvartalet. Vårt förvaltningsresultat ökade jämfört med årsskiftet med 4 procent enligt intjäningsförmågan och per stamaktie med 3 procent.

Fastighetsvärdet uppgick på balansdagen till 11,8 miljarder kronor. Fastighetsvärderingarna ligger stabilt där den negativa påverkan som ett lägre inflationsantagande samt en något högre avkastningsnivå har haft på värdet har kompenserats av ett högre kassaflöde från färdigställda projekt och uthyrningar. Att våra fastigheter värderas i snitt till cirka 8 500 kronor per kvadratmeter, med ett driftöverskott i intjäningsförmågan motsvarande en avkastning om 6,7 procent ger en stabil grund i turbulenta tider. Ett driftöverskott från många fastigheter i flertalet kommuner från över 1 800 hyresgäster gör vårt kassaflöde diversifierat.

Under halvåret uppgick nettouthyrningen till 2 miljoner kronor och för andra kvartalet uppgick nettouthyrningen till minus 3 miljoner kronor. Anledningen till den negativa nettouthyrningen i kvartalet är en affärsuppgörelse om 3 miljoner kronor med en av våra större hyresgäster avseende en minskning av lokalytan. Genom dessa affärsuppgörelser skapas en ökad förutsägbarhet i bolagets långsiktiga kassaflöden vilket tillsammans med uthyrning av vakanser gynnar våra aktieägares intressen över tid.

Vi ser ett ökat vakansvärde beroende på ovan nämnda uppgörelse och avflyttningar i förtid samt någon mindre konkurs. En något lägre nyuthyrning bidrar även till vakansökningen, vilket i sin tur beror på att hela samhället stod stilla under en dryg månad. Det är dock tydligt att hyresmarknaden börjat återhämta sig, men man bör ha respekt och ödmjukhet inför tidsutsträckningar i dessa tider. Vi kommer se en covid-19 effekt under de kommande kvartalen, men hur stor denna effekt slutligen kommer att bli går idag inte att kvantifiera. NP3s ambition kommer fortsatt vara att hjälpa våra hyresgäster genom affärsmässiga överenskommelser.

Framtid

Framtiden är som sagt fortsatt osäker. Det vi kan konstatera är att 99 procent av andra kvartalets justerade hyresvärde är inbetalt och att det skett affärsmässiga uppgörelser på 8 miljoner kronor i form av rabatter. Den återstående procenten är reserverad som befarad kundförlust. För tredje kvartalet har totalt 95 procent av det justerade hyresvärdet som förföll till betalning per 30 juni inbetalats jämfört med 92–94 procent vid samma tidpunkt de föregående fyra kvartalen. Totalt uppgår rabatter för tredje kvartalet till 3 miljoner kronor.

Avslutning

NP3 har tillgänglig likviditet och kreditfaciliteter som vid periodens utgång uppgick till 620 miljoner kronor. Under kvarvarande delen av året har NP3 17 miljoner kronor att refinansiera i banklån och inom 12 månader 319 miljoner kronor att refinansiera i banklån och 400 miljoner kronor i obligationslån. Vi för en kontinuerlig dialog med bank- och obligationsmarknaden inför våra refinansieringar. Vi har förhandlingar i en positiv anda med bankerna och det är åter en så sakteliga fungerande obligationsmarknad vilken jag tror fortsatt kommer förbättras under hösten.

Jag vill passa på att rikta ett stort tack till alla som gjort det där extra för NP3 under denna omtumlande tid. Jag tänker på våra medarbetare, våra investerare samt banker och intressenter. Ett stort tack till er alla!

För mer information, vänligen kontakta:
Andreas Wahlén, verkställande direktör
E-mail: andreas@np3fastigheter.se
Telefon: +46 70 31 31 798

NP3 är ett kassaflödesorienterat fastighetsbolag med fokus på kommersiella förvaltningsfastigheter med hög direktavkastning i främst norra Sverige. Den 30 juni 2020 uppgick fastighetsbeståndet till 1 392 000 kvadratmeter uthyrbar area fördelat på 372 fastigheter främst inom segmenten industri/logistik, handel och kontor. Fastighetsbeståndet är indelat i sex marknadsområden: Sundsvall, Gävle, Dalarna, Östersund, Umeå och Luleå. Fastighetsvärdet per den 30 juni uppgick till 11 845 miljoner kronor. NP3-aktien är noterad på Nasdaq Stockholm, mid cap. NP3 grundades 2010 och har sitt säte i Sundsvall. Läs mer på www.np3fastigheter.se.

Denna information är sådan som NP3 Fastigheter AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 10 juli 2020 kl. 08:00 CET.

Prenumerera