NP3 Fastigheter Delårsrapport januari – mars 2021

Report this content

Delårsrapport januari-mars 2021

  • Intäkterna ökade med 10 % till 291 mkr (266).
  • Driftöverskottet ökade med 5 % till 190 mkr (181).
  • Förvaltningsresultatet ökade med 14 % till 135 mkr (118). Förvaltningsresultatet per stamaktie ökade med 14 % motsvarande 2,22 kr/stamaktie (1,94).
  • Värdeförändringar på fastigheter uppgick till 301 mkr (18).
  • Periodens resultat efter skatt uppgick till 373 mkr (89) vilket motsvarar 6,59 kr/stamaktie (1,41).
  • Kvartalets nettoinvesteringar uppgick till 154 mkr (310) varav 71 mkr (234) avsåg förvärv av fastigheter.

Vd Andreas Wahlén kommenterar

Kvartalets förvaltningsresultat uppgick till 135 miljoner kronor vilket är en ökning med 14 procent från föregående års kvartal. Resultatet per stamaktie uppgick till 2,22 kronor, även det en ökning med 14 procent. Ökningen härleds framförallt till ett större fastighetsbestånd samt en större resultatandel från intressebolag och joint venture.

Resultatet påverkas negativt av stora vinterkostnader primärt i affärsområdena Östersund och Umeå, framförallt i jämförelse med föregående års milda och gynnsamma vinter. Detta är inget anmärkningsvärt – som fastighetsbolag med fokus på norra Sverige är vi väl medvetna om att vissa vintrar är kallare än andra. Att vi fortsätter diversifieringen i utvalda orter i mellersta Sverige gör också att vi blir allt mindre känsliga för vinterkostnader.

Värderingsyielden för vårt fastighetsbestånd gick under kvartalet ned med 0,13 procentenheter vilket ger en värdeförändring på 253 miljoner kronor. Tillsammans med värdeförändringen om 48 miljoner kronor, kopplat till minskad vakans och ökade kassaflöden, ger det en orealiserad värdeförändring på 301 miljoner kronor. Detta är naturligtvis positivt men gör det också svårare att finna investeringar på de nivåer som vi är vana vid. Men med den geografiskt utspridda organisation vi har och med den starka efterfrågan på lokaler som finns är min tro att vi kommer hitta investeringsmöjligheter. Efter kvartalets utgång har vi hittills förvärvat fastigheter för 295 miljoner kronor där tillträden sker under andra kvartalet. Därtill kan vi lägga pågående projekt som vid periodens utgång uppgick till 280 miljoner kronor.

Givet den ökade värderingen sjunker vår belåningsgrad till 56 procent att jämföra mot vårt finansiella mål om 55-65 procent. Skuldkvoten uppgår till 9,5 gånger vid periodens slut. Båda nyckeltalen är tecken på en stark kapitalstruktur som ger oss möjligheter till ytterligare tillväxt vid rätt affär.

Trots pandemin gjorde NP3 ett starkt 2020 och under det gångna kvartalet har min bedömning att NP3 har förmågan att hantera pandemins konsekvenser på ett bra sätt även under 2021 stärkts. 98 procent av hyrorna som förfallit till betalning under första och andra kvartalet har betalats in. Det är alldeles för tidigt att blåsa faran över men den högre vaccinationstakten bidrar till större hopp om ökad normalitet i samhället.

Bortsett från pandemin känns det ovant att som norrländskt bolag arbeta i stark medvind. NP3 har alltid arbetat för att visa att norra Sverige är en stabil marknad att verka i, varken mer eller mindre. Men nu råder nästan hysteri kring att finna fastighetsinvesteringar i vår hemmamarknad. Detta påverkar priset på fastigheter och har börjat att ge effekt i våra fastighetsvärderingar.

Även om transaktionsmarknaden är konkurrensutsatt är det min uppfattning att det kommer uppstå möjligheter i denna medvind, som är särskilt tydlig i vår marknad och i vårt definierade huvudsegment med industri- och lagerfastigheter.

Jag vill understryka att det är industrisatsningarna som nu ger ett kraftigt ökat behov av bostäder, inte tvärtom. Ändå ser vi många kommuner som inte har någon planlagd mark eller tankar på var den framtida industrin kan växa. Vill man vara med i utvecklingen krävs det förutsättningar, som exempelvis planlagd industrimark eller snabbare planhantering, kanske inte ”även för” industrin utan framförallt för industrin.

Under det gångna kvartalet har nyheter om investeringar i norra Sverige avlöst varandra. Det rör sig om mer än 1 000 miljarder kronor som enligt dessa rapporter ska satsas i våra regioner de närmaste decennierna. Det är givetvis inte möjligt att säga något säkert om det exakta utfallet av detta idag, men det blir allt tydligare att norra Sverige kommer att driva den hållbara industriomställningen framåt. I denna omställning kommer NP3 vara en naturlig och aktiv samarbetspartner, då denna utveckling och dessa investeringar ligger helt i linje med vår utpekade riktning, nu som förr: norra Sverige, kommersiella fastigheter och en kontinuerligt ökande andel gröna investeringar. NP3s devis, ”In Norrland We Trust”, ser ut att hålla även framöver. 

För mer information, vänligen kontakta:
Andreas Wahlén, Verkställande direktör
E-mail: andreas@np3fastigheter.se
Telefon: +46 70 31 31 798

Denna information är sådan som NP3 Fastigheter AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 4 maj 2021 kl. 08.00 CEST.

 

NP3 är ett kassaflödesorienterat fastighetsbolag med fokus på kommersiella förvaltningsfastigheter med hög direktavkastning i främst norra Sverige. Den 31 mars 2021 uppgick fastighetsbeståndet till 1 442 000 kvadratmeter uthyrbar area fördelat på 391 fastigheter inom segmenten handel, industri/logistik, kontor och specialfastigheter. Fastighetsbeståndet är indelat i sju marknadsområden: Sundsvall, Gävle, Dalarna, Östersund, Umeå, Luleå och Mellansverige. Fastighetsvärdet per den 31 mars 2021 uppgick till 13 021 miljoner kronor. NP3-aktien är noterad på Nasdaq Stockholm, mid cap. NP3 grundades 2010 och har säte i Sundsvall. Läs mer på www.np3fastigheter.se.

Prenumerera