NP3 Fastigheter Delårsrapport januari - september 2019

Report this content

Januari-september

  • Intäkterna ökade med 24 procent till 740 mkr (595).
  • Driftöverskottet ökade med 28 procent till 530 mkr (413).
  • Förvaltningsresultatet ökade med 38 procent till 360 mkr (262), motsvarande 5,97 kr/stamaktie (4,51).
  • Värdeförändringar på fastigheter uppgick till 123 mkr (110).
  • Periodens resultat efter skatt uppgick till 354 mkr (309) vilket motsvarar 5,85 kr/stamaktie (5,32).

Vd Andreas Wahlén kommenterar

Förvaltningsresultatet för rapportperioden ökade med 38 procent till 360 miljoner kronor och per stamaktie med 32 procent. Ökningen härleds primärt till det större fastighetsbeståndet.

Förvaltningsresultatet växer i en högre takt än driftöverskottet dels beroende på att förvaltningsresultatet från och med andra kvartalet i år inkluderar vår resultatandel från ett av våra aktieinnehav och dels beroende på att våra centrala administrationskostnader slås ut på en större intäktsbas. Att kostnaderna relativt sett minskar gör att vi är väl positionerade framgent att öka intjäningen i högre takt än intäkterna i samband med vår fortsatta tillväxt. Belåningsgraden uppgick till 60,5 procent (61,7) och skuldkvoten till 9,9 gånger (9,8) vid periodens slut.

Positiv nettouthyrning
Ser vi på konjunkturen i våra marknader märker vi ännu inte av någon avmattning mer än att uthyrningsprocesserna tar längre tid. Efterfrågan är fortsatt god på våra lokaler. Vi har en fortsatt positiv nettouthyrning i kvartalet om cirka 2 miljoner kronor samt 16 miljoner kronor för de tre första kvartalen 2019. Jag är förhoppningsfull att vi i dagens marknad och med vår engagerade personal skall lyckas nå fortsatt positiv uthyrning även under fjärde kvartalet.

Tillväxt
På rapportdagen uppgick fastighetsbeståndet till 10,7 miljarder kronor vilket är cirka 2 miljarder högre än vid samma tidpunkt i fjol. Tillväxten under 2019 har dock hittills varit modest. Detta beror främst på att vi har genomfört en renodling av tidigare förvärv. Hittills under 2019 uppgår förvärven, inkluderat tillträden om cirka 330 miljoner kronor efter perioden, samt investeringarna i vårt befintliga fastighetsbestånd till cirka 1 miljard kronor. 

Ett viktigt steg i NP3s tillväxt genomfördes under det senaste kvartalet. Förvärven i Örebro, Karlstad och Västerås innebar att vi gick in en ny region med ambition att lägga till ytterligare ett affärsområde till bolagets befintliga. De nya städerna erbjuder oss fler investeringsalternativ vilket gör att vi får ännu större möjligheter att på ett framgångsrikt sätt investera våra aktieägares pengar till en god riskjusterad avkastning. Att vara noggrann i våra investeringar är speciellt viktigt nu när fastighetspriserna är historiskt höga samtidigt som konjunkturen börjar vika av. Att vi då kan ställa ännu fler affärer mot varandra skapar större utrymme och ökar möjligheterna till att hitta attraktiva förvärv för NP3.

Obligationsemission
Under slutet av tredje kvartalet genomförde NP3 en obligationsemission på 600 miljoner kronor. Emissionen genomfördes för att till stor del refinansiera och återköpa obligationer som löper till förfall under slutet av året samt under 2021. Då jag bedömer tillgången till kapital som den största risken för bolaget och för tillväxten vill vi kontinuerligt och i god tid arbeta med våra kreditförfall för att bibehålla vår kapitalbindningstid. Obligationsemissionen gav även utrymme till investeringsmöjligheter genom den del av lånevolymen som inte utgjordes av refinansiering och återköp.

Vi står fast
Förvaltningsresultatet i intjäningsförmågan uppgår till 508 miljoner kronor motsvarande 8,43 kronor per stamaktie efter preferensaktieutdelning, en ökning med 3 procent mot årets början. Som jag nämnt ovan har flertalet tillträden skett efter periodens utgång vilket ytterligare bidrar positivt till intjäningen. NP3 har som mål att
förvaltningsresultatet skall öka med 12 procent årligen per stamaktie vilket vi fortsatt står fast vid.

För mer information, vänligen kontakta:
Andreas Wahlén (f.d. Nelvig), Verkställande direktör
070 31 31 798
andreas@np3fastigheter.se

Denna information är sådan information som NP3 Fastigheter AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 oktober 2019 kl. 08:00 CET.

NP3 är ett kassaflödesorienterat fastighetsbolag med fokus på kommersiella förvaltningsfastigheter med hög direktavkastning i främst norra Sverige. Den 30 september 2019 uppgick fastighetsbeståndet till 1 309 000 kvm uthyrningsbar area fördelat på 344 fastigheter inom segmenten handel, industri/logistik, kontor och specialfastigheter. Fastighetsbeståndet är indelat i sex marknadsområden: Sundsvall, Gävle, Dalarna, Östersund, Umeå och Luleå. Fastighetsvärdet per den 30 september 2019 uppgick till 10 661 miljoner kronor. NP3-aktien är noterad på Nasdaq Stockholm, mid cap. NP3 grundades 2010 och har sitt säte i Sundsvall. Läs mer på www.np3fastigheter.se.

Prenumerera