• news.cision.com/
  • NP3 Fastigheter/
  • NP3 Fastigheter emitterar framgångsrikt ett nytt grönt obligationslån om 600 miljoner kronor och förtidsinlöser befintligt obligationslån 2018/2022

NP3 Fastigheter emitterar framgångsrikt ett nytt grönt obligationslån om 600 miljoner kronor och förtidsinlöser befintligt obligationslån 2018/2022

Report this content

INFORMATIONEN I DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA, USA ELLER NÅGOT ANNAT LAND DÄR SÅDAN PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION SKULLE BRYTA MOT TILLÄMPLIGA LAGAR ELLER REGLER. 

NP3 Fastigheter AB (publ) (“Bolaget” eller ”NP3 Fastigheter”) har framgångsrikt emitterat ett seniort icke-säkerställt grönt obligationslån till ett totalt belopp om 600 miljoner kronor inom ett rambelopp om 1 000 miljoner kronor med slutligt förfall i oktober 2024 (den “Nya Gröna Obligationen”). Den Nya Gröna Obligationen har likviddag den 3 juni 2021 och löper med en ränta om STIBOR (3 månader) med tillägg av 3,50 procentenheter.

Investerarintresset för den Nya Gröna Obligationen var mycket stort och emissionen utökades från 400 miljoner kronor till 600 miljoner kronor och tecknades primärt av nordiska institutionella investerare. Den Nya Gröna Obligationen kommer att tas upp till handel på Nasdaq Stockholm, Sustainable Bond List.

Emissionslikviden från den Nya Gröna Obligationen kommer att användas i enlighet med Bolagets sedan tidigare etablerade gröna finansieringsramverk, vilket innebär finansiering eller refinansiering av gröna fastigheter samt investeringar i energieffektiviseringar.

NP3 Fastigheter har beslutat att förtidsinlösa Bolagets befintliga seniora icke-säkerställda obligationer om 375 miljoner kronor med slutligt förfall i maj 2022 (ISIN: SE0011205665) (”Obligationslån 2018/2022”) villkorat av Bolagets erhållande av emissionslikviden från den Nya Gröna Obligationen, i enlighet med obligationsvillkoren för Obligationslån 2018/2022. Obligationslån 2018/2022 inlöses till ett pris motsvarande 101,00 procent av det nominella beloppet plus upplupen och obetald ränta. En underrättelse rörande förtidsinlösen kommer att skickas till de direktregistrerade ägarna och registrerade förvaltare av Obligationslån 2018/2022 enligt det av Euroclear Sweden förda skuldregistret per den 27 maj 2021. Inlösen av Obligationslån 2018/2022 kommer att ske omkring den 23 juni 2021 och avstämningsdagen då innehavaren måste vara registrerad innehavare av obligationer för att ha rätt till inlösenbeloppet är den 16 juni 2021. I samband med inlösen kommer Bolaget att ansöka om avnotering av Obligationslån 2018/2022 från Nasdaq Stockholm Corporate Bond List, med beräknad sista handelsdag den 14 juni 2021.

Nordea Bank Abp och Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) har agerat arrangörer och bookrunners i emissionen och Hannes Snellman Advokatbyrå AB är legal rådgivare i samband med transaktionerna.

För mera information vänligen kontakta

Andreas Wahlén, verkställande direktör
E-mail: andreas@np3fastigheter.se
Telefon: +46 70 31 31 798

Denna information lämnades för offentliggörande den 27 maj 2021 kl. 17.30 CEST.

NP3 är ett kassaflödesorienterat fastighetsbolag med fokus på kommersiella förvaltningsfastigheter med hög direktavkastning i främst norra Sverige. Den 31 mars 2021 uppgick fastighetsbeståndet till 1 442 000 kvadratmeter uthyrbar area fördelat på 391 fastigheter inom segmenten handel, industri/logistik, kontor och specialfastigheter. Fastighetsbeståndet är indelat i sju marknadsområden: Sundsvall, Gävle, Dalarna, Östersund, Umeå, Luleå och Mellansverige. Fastighetsvärdet per den 31 mars 2021 uppgick till 13 021 miljoner kronor. NP3-aktien är noterad på Nasdaq Stockholm, mid cap. NP3 grundades 2010 och har säte i Sundsvall. Läs mer på www.np3fastigheter.se.

Prenumerera

Dokument & länkar