• news.cision.com/
  • NP3 Fastigheter/
  • NP3 Fastigheter offentliggör prospekt och ansöker om upptagande till handel av obligationslån vid Nasdaq Stockholm

NP3 Fastigheter offentliggör prospekt och ansöker om upptagande till handel av obligationslån vid Nasdaq Stockholm

Report this content

INFORMATIONEN I DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA, USA ELLER NÅGOT ANNAT LAND DÄR SÅDAN PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION SKULLE BRYTA MOT TILLÄMPLIGA LAGAR ELLER REGLER. SE AVSNITTET ”VIKTIG INFORMATION” I SLUTET AV DETTA PRESSMEDDELANDE.

NP3 Fastigheter AB (publ) (“Bolaget” eller ”NP3”) offentliggjorde den 6 september 2019 att Bolaget har emitterat en senior icke-säkerställd obligation om nominellt 600 miljoner kronor inom ett rambelopp om nominellt 800 miljoner kronor. Obligationslånet förfaller till betalning i mars 2023 och löper med en rörlig ränta om STIBOR (3 månader) med tillägg av 4,00 procentenheter per år. I anledning av emissionen av obligationslånet och i enlighet med villkoren för detta kommer NP3 att ansöka om upptagande till handel av obligationslånet vid Nasdaq Stockholm, Corporate Bond List. Första dag för handel beräknas bli omkring den 23 oktober 2019.

Med anledning av upptagandet till handel av obligationslånet har NP3 upprättat ett prospekt. Prospektet har idag godkänts och registrerats hos Finansinspektionen. Prospektet kan erhållas från NP3 och hålls tillgängligt på NP3:s webbplats www.np3fastigheter.se och på Finansinspektionens webbplats www.fi.se.

För mer information, vänligen kontakta Bolaget:

Andreas Wahlén, Verkställande direktör

E-mail: andreas@np3fastigheter.se

Telefon: +46 70 31 31 798

Denna information lämnades för offentliggörande den 21 oktober 2019 kl. 14.30 CET.

NP3 är ett kassaflödesorienterat fastighetsbolag med fokus på kommersiella förvaltningsfastigheter med hög direktavkastning i främst norra Sverige. Den 30 juni 2019 uppgick fastighetsbeståndet till 1 266 000 kvm uthyrningsbar area fördelat på 336 fastigheter inom segmenten handel, industri/logistik, kontor och specialfastigheter. Fastighetsbeståndet är indelat i sex marknadsområden: Sundsvall, Gävle, Dalarna, Östersund, Umeå och Luleå. Fastighetsvärdet per den 30 juni 2019 uppgick till 10,3 miljarder kronor. NP3-aktien är noterad på Nasdaq Stockholm, mid cap. NP3 grundades 2010 och har sitt säte i Sundsvall. Läs mer på www.np3fastigheter.se.

Viktig information

Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med värdepapper i NP3.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika, USA eller annan jurisdiktion där detta skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Detta pressmeddelande får inte heller distribueras i eller till sådana länder eller något annat land/annan jurisdiktion om sådan distribution skulle innebära krav på sådana åtgärder eller på annat sätt strida mot tillämpliga regler. Åtgärder i strid med dessa restriktioner kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Inga värdepapper i NP3 har registrerats, eller kommer att registreras, enligt United States Securities Act från 1933 i dess nuvarande lydelse (”Securities Act”) eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och inga värdepapper får erbjudas, tecknas, utnyttjas, pantsättas, beviljas, säljas, återförsäljas, levereras eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom enligt ett tillämpligt undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA. Det kommer inte att genomföras något erbjudande av värdepapper till allmänheten i USA.

De värdepapper som beskrivs häri har varken godkänts eller underkänts av amerikanska Securities and Exchange Commission (SEC), någon delstatlig värdepappersmyndighet eller annan myndighet i USA. Inte heller har någon sådan myndighet bedömt eller uttalat sig om värdepappren respektive riktigheten och tillförlitligheten av detta dokument. Att påstå motsatsen är en brottslig handling i USA.

Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar NP3 aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operationell utveckling. Ord som ”avses”, ”bedöms”, ”förväntas”, ”kan”, ”planerar”, ”tror”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.