NP3 genomför en riktad nyemission av preferensaktier och tillförs därigenom 222 miljoner kronor

Report this content

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, inom eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd skulle vara olaglig eller föremål för legala restriktioner.

Styrelsen i NP3 Fastigheter AB (publ) (”NP3” eller ”Bolaget”) har, med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 4 maj 2021, beslutat om en riktad kontant nyemission av 7 050 000 preferensaktier till en teckningskurs om 31,50 kronor per aktie (”Nyemissionen”). Teckningskursen i Nyemissionen har fastställts genom ett accelererat book building-förfarande och motsvarar en rabatt om 4,5 procent mot stängningskursen den 11 maj 2021. Genom Nyemissionen tillförs Bolaget cirka 222 miljoner kronor före emissionskostnader.

Nyemissionen riktades till svenska och internationella professionella och institutionella investerare. Likviden från Nyemissionen avses användas för att stärka Bolagets finansiella beredskap för framtida affärsmöjligheter samt för kommande tillträden avseende tidigare kommunicerade fastighetsförvärv. Skälen till avvikelsen från befintliga aktieägares företrädesrätt var att genomföra en tids- och kostnadseffektiv kapitalanskaffning samt att diversifiera Bolagets aktieägarbas. Bolagets största aktieägare Poularde AB, i vilket bolag styrelseledamöterna Lars Göran Bäckvall och Mia Bäckvall Juhlin har ägarintressen, har anmält intresse och efter beslut av styrelsen erhållit tilldelning enligt samma principer som tillämpats för tilldelning till de övriga professionella och institutionella investerarna i Nyemissionen.

För att underlätta Nyemissionens genomförande har de nya preferensaktierna initialt tecknats av ABG Sundal Collier AB, i egenskap av emissionsinstitut i Nyemissionen, till ett belopp motsvarande aktiernas kvotvärde. I samband med likviddagen i Nyemissionen, omkring den 17 maj 2021, kommer Bolaget att tillföras resterande belopp, det vill säga skillnaden mellan teckningskursen i Nyemissionen och kvotvärdet.

Med anledning av upptagandet till handel av de nyemitterade preferensaktierna på Nasdaq Stockholm kommer NP3 att offentliggöra ett noteringsprospekt omkring den 12 maj 2021, vilket kommer att kommuniceras i ett separat pressmeddelande. 

Nyemissionen innebär att antalet aktier i NP3 ökar från 82 288 946 till 89 338 946 aktier, fördelat på 54 338 946 stamaktier och 35 000 000 preferensaktier. Bolagets aktiekapital ökar från 288 011 311 kronor till 312 686 311 kronor. Nyemissionen medför en utspädning för existerande ägare om 7,9 procent baserat på antalet aktier i Bolaget efter Nyemissionen och 1,2 procent baserat på antalet röster i Bolaget efter Nyemissionen. De nya preferensaktierna har samma rätt till vinstutdelning som befintliga preferensaktier.

Rådgivare

ABG Sundal Collier AB och Swedbank AB (publ) är Joint Bookrunners i samband med Nyemissionen. Hannes Snellman Advokatbyrå AB är legal rådgivare till Bolaget i samband med Nyemissionen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Andreas Wahlén, verkställande direktör
e-mail: andreas@np3fastigheter.se
Telefon: +46 70 31 31 798

Denna information är sådan information som NP3 Fastigheter AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 11 maj 2021 kl. 22.10 CEST.

Viktig information

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan till, att förvärva eller teckna några värdepapper i NP3 Fastigheter AB (publ) i någon jurisdiktion, varken från NP3 Fastigheter AB (publ), ABG Sundal Collier AB, Swedbank AB (publ) eller någon annan. Kopior av detta pressmeddelande kommer inte att framställas och får inte distribueras eller sändas till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där sådan distribution skulle vara olaglig eller kräva registrering eller andra åtgärder. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 av den 14 juni 2017 (”Prospektförordningen”) och har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. NP3 har inte godkänt och genomför inte något erbjudande till allmänheten av aktier eller rättigheter i någon medlemsstat i EES och inget erbjudandeprospekt har tagits fram eller kommer att tas fram i samband med placeringen av de nyemitterade aktier som omnämns häri. I varje EES-medlemsstat riktar sig detta meddelande endast till “kvalificerade investerare” i den medlemsstaten enligt Prospektförordningens definition.

Detta pressmeddelande och den information som pressmeddelandet innehåller får inte distribueras i eller till USA. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva värdepapper i USA. Värdepapper som här omnämns har inte registrerats och kommer inte att registreras i enlighet med den vid var tid gällande amerikanska Securities Act från 1933 (”Securities Act”), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller avser en transaktion som inte omfattas av registrering i enlighet med Securities Act. Det kommer inte att lämnas något erbjudande till allmänheten i USA att förvärva de värdepapper som omnämns här.

NP3 är ett kassaflödesorienterat fastighetsbolag med fokus på kommersiella förvaltningsfastigheter med hög direktavkastning i främst norra Sverige. Den 31 mars 2021 uppgick fastighetsbeståndet till 1 442 000 kvadratmeter uthyrbar area fördelat på 391 fastigheter inom segmenten handel, industri/logistik, kontor och specialfastigheter. Fastighetsbeståndet är indelat i sju marknadsområden: Sundsvall, Gävle, Dalarna, Östersund, Umeå, Luleå och Mellansverige. Fastighetsvärdet per den 31 mars 2021 uppgick till 13 021 miljoner kronor. NP3-aktien är noterad på Nasdaq Stockholm, mid cap. NP3 grundades 2010 och har säte i Sundsvall. Läs mer på www.np3fastigheter.se.

Prenumerera

Dokument & länkar