• news.cision.com/
  • NP3 Fastigheter/
  • NP3 genomför en riktad nyemission om cirka 3,1 miljoner preferensaktier och tillförs härigenom cirka 101,8 miljoner kronor

NP3 genomför en riktad nyemission om cirka 3,1 miljoner preferensaktier och tillförs härigenom cirka 101,8 miljoner kronor

Report this content

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, inom eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd skulle vara olaglig eller föremål för legala restriktioner.

Styrelsen i NP3 Fastigheter AB (publ) (”NP3” eller ”Bolaget”) har med stöd av det bemyndigandet som erhölls vid årsstämman den 2 maj 2019 beslutat om en riktad nyemission av 3 114 422 preferensaktier till ett pris om 32,70 kronor per aktie (”Nyemissionen”). Bolaget tillförs härigenom 101 841 599,40 kronor före transaktionskostnader. Priset i Nyemissionen har fastställts genom ett så kallat accelererat ”book building”-förfarande lett av ABG Sundal Collier AB och motsvarar en rabatt om 4,5 procent gentemot den volymviktade genomsnittskursen under de senaste 10 handelsdagarna fram till och med den 21 maj 2019. Nyemissionen riktades till svenska och internationella institutionella investerare. För att underlätta Nyemissionens genomförande har de nya preferensaktierna initialt tecknats av ABG Sundal Collier AB till ett belopp motsvarande aktiernas kvotvärde. I samband med betalning från investerarna i Nyemissionen omkring den 28 maj 2019 kommer Bolaget att tillföras resterande belopp, dvs. skillnaden mellan kvotvärdet och priset i Nyemissionen.

Syftet med kapitalanskaffningen är att anpassa Bolagets kapitalbehov för att skapa ytterligare finansiellt utrymme för att skyndsamt kunna ta tillvara på förvärvsmöjligheter och därigenom skapa aktieägarvärde. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt var att diversifiera aktieägarbasen och samtidigt genomföra kapitalanskaffningen på ett tids- och kostnadseffektivt sätt.

Nyemissionen innebär att antalet aktier i NP3 ökar från 76 074 524 aktier till 79 188 946 aktier fördelat på 54 338 946 stamaktier och 24 850 000 preferensaktier. Bolagets aktiekapital ökar från 266 260 834 kronor till 277 161 311 kronor. Nyemissionen innebär en utspädning om cirka 3,93 procent och 0,55 procent i förhållande till det totala antalet utestående aktier respektive röster i Bolaget efter Nyemissionen.

I samband med Nyemissionen anlitades ABG Sundal Collier AB som finansiell rådgivare och Hannes Snellman Advokatbyrå AB som legal rådgivare.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Andreas Nelvig, verkställande direktör
e-post: andreas@np3fastigheter.se
Telefon: +46 70 31 31 798

Denna information är sådan information som NP3 Fastigheter AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 maj 2019 kl. 08.00 CET.

Viktig information
Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan till, att förvärva eller teckna några värdepapper i NP3 Fastigheter AB (publ) i någon jurisdiktion, varken från NP3 Fastigheter AB (publ), ABG Sundal Collier AB eller någon annan. Kopior av detta pressmeddelande kommer inte att framställas och får inte distribueras eller sändas till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där sådan distribution skulle vara olaglig eller kräva registrering eller andra åtgärder. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion.

Detta pressmeddelande och den information som pressmeddelandet innehåller får inte distribueras i eller till USA. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva värdepapper i USA. Värdepapper som här omnämns har inte registrerats och kommer inte att registreras i enlighet med den vid var tid gällande amerikanska Securities Act från 1933 (”Securities Act”), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller avser en transaktion som inte omfattas av registrering i enlighet med Securities Act. Det kommer inte att lämnas något erbjudande till allmänheten i USA att förvärva de värdepapper som omnämns här.

NP3 är ett kassaflödesorienterat fastighetsbolag med fokus på kommersiella förvaltningsfastigheter med hög direktavkastning i främst norra Sverige. Den 31 mars 2019 uppgick fastighetsbeståndet till 1 290 000 kvm uthyrningsbar area fördelat på 338 fastigheter inom segmenten handel, industri/logistik, kontor och specialfastigheter. Fastighetsbeståndet är indelat i sex marknadsområden: Sundsvall, Gävle, Dalarna, Östersund, Umeå och Luleå. Fastighetsvärdet per den 31 mars 2019 uppgick till 10,4 miljarder kronor. NP3-aktien är noterad på Nasdaq Stockholm, Mid Cap. NP3 grundades 2010 och har sitt säte i Sundsvall. Läs mer på www.np3fastigheter.se.

Prenumerera

Dokument & länkar