NP3 offentliggör prospekt och ansöker om notering av obligationslån på Nasdaq Stockholm

Report this content

INFORMATIONEN I DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA, USA ELLER NÅGOT ANNAT LAND DÄR SÅDAN PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION SKULLE BRYTA MOT TILLÄMPLIGA LAGAR ELLER REGLER.

NP3 Fastigheter AB (publ) (“NP3” eller ”Bolaget”) offentliggjorde den 16 september 2021 att Bolaget hade emitterat ytterligare nominellt 400 miljoner kronor inom ramen för sina seniora icke-säkerställda gröna obligationer med ISIN SE0015961115, med förfall i oktober 2024, samt att Bolaget således hade emitterat nominellt 1 000 miljoner kronor inom rambeloppet 1 000 miljoner kronor för obligationslånet.

NP3 har ansökt om upptagande till handel av de ytterligare gröna obligationerna på Nasdaq Stockholms lista för hållbara obligationer. De ytterligare gröna obligationerna förväntas tas upp till handel med första handelsdag den 1 oktober 2021. Med anledning av upptagande till handel av de ytterligare gröna obligationerna har NP3 upprättat ett prospekt. Prospektet har idag godkänts av och registrerats hos Finansinspektionen i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 av den 14 juni 2017. Prospektet hålls tillgängligt via Finansinspektionens webbplats (www.fi.se) och NP3:s webbplats (www.np3fastigheter.se).

Denna information lämnades för offentliggörande den 29 september 2021 kl. 14.15 CEST.

För mer information, vänligen kontakta:
Andreas Wahlén, Verkställande direktör
E-mail: andreas@np3fastigheter.se
Telefon: +46 70 31 31 798

NP3 är ett kassaflödesorienterat fastighetsbolag med fokus på kommersiella förvaltningsfastigheter med hög direktavkastning i främst norra Sverige. Den 30 juni 2021 uppgick fastighetsbeståndet till 1 578 000 kvadratmeter uthyrbar area fördelat på 403 fastigheter inom segmenten handel, industri, logistik, kontor och övrigt. Fastighetsbeståndet är indelat i sju marknadsområden: Sundsvall, Gävle, Dalarna, Östersund, Umeå, Luleå och Mellansverige. Fastighetsvärdet per den 30 juni 2021 uppgick till 14 065 miljoner kronor. NP3-aktien är noterad på Nasdaq Stockholm, mid cap. NP3 grundades 2010 och har säte i Sundsvall. Läs mer på www.np3fastigheter.se.

Prenumerera

Dokument & länkar