Beslut vid årsstämma i Nuevolution AB (publ)

Vid årsstämma i Nuevolution AB (publ) den 12 oktober 2017 fattades följande beslut.

Fastställande av årsredovisning, resultatdisposition och ansvarsfrihet

Årsstämman i Nuevolution beslutade idag att fastställa resultat- och balansräkning för Nuevolution och koncernen för verksamhetsåret 2016/2017. Vidare beslutades att bolagets resultat balanseras i ny räkning och att någon utdelning således ej lämnas. Årsstämman beslutade även om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören. 

Antalet styrelseledamöter och revisorer, val av styrelse och revisorer samt arvode till styrelsen och revisorerna

Årsstämman beslutade att antalet av årsstämman utsedda styrelseledamöter ska vara fem ordinarie ledamöter utan suppleanter. Stig Løkke Pedersen, Søren Lemonius, Lars Henriksson,
Jutta Monica Heim och Jeanette Wood omvaldes som styrelseledamöter. Stig Løkke Pedersen omvaldes som styrelsens ordförande.

Årsstämman beslutade att bolaget ska ha en revisor utan suppleanter. Ernst & Young Aktiebolag omvaldes till bolagets revisor, med önskemål att auktoriserade revisorn Beata Lihammar fungerar som huvudansvarig revisor, för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Årsstämman beslutade att styrelsearvode ska uppgå till sammanlagt 1 320 000 kronor med följande fördelning. Ordföranden ska erhålla 400 000 kronor, och övriga ledamöter som inte är anställda i bolaget, ska erhålla 200 000 kronor vardera. Arvode för utskottsarbete fördelas med 50 000 kronor till revisionsutskottets ordförande och 25 000 kronor till utskottets andra ledamot, 30 000 kronor till ersättningsutskottets ordförande och 15 000 kronor till utskottets andra ledamot. Med anledning av att stämman beslöt att bolagets räkenskapsår ska läggas om till kalenderår, se nedan, beslöts att arvodena ska justeras i enlighet därmed. Revisorsarvode ska utgå enligt godkänd räkning inom ramen för offert.

Beslut avseende valberedning

Årsstämman beslutade att godkänna föreslagna principer för utseende av valberedningen.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av stamaktier, teckningsoptioner och konvertibler 

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av stamaktier samt teckningsoptioner och/eller konvertibler med rätt att teckna/konvertera till stamaktier. Emission ska kunna ske av stamaktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler till ett antal som, efter eventuell teckning/konvertering, sammanlagt inte överstiger 20 procent av totalt antal utestående stamaktier i bolaget före utnyttjande av bemyndigandet. Emission ska kunna ske med eller utan föreskrift om apport, kvittning eller annat villkor. Syftet med bemyndigandet är att ge styrelsen flexibilitet i arbetet med att säkerställa att bolaget på ett ändamålsenligt sätt kan tillföras kapital för finansiering av verksamheten, att möjliggöra en breddning av ägarbasen i bolaget, öka likviditeten i och handelsvolymen för aktien samt för användning inom strategiska samarbeten.

Beslut om antagande av ny bolagsordning

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om ändring av 4 § i bolagsordningen så att bolaget endast kan ge ut aktier av ett slag, samt att 5 § ändras så att styrelsen inte ska bestå av några suppleanter. Vidare beslutades att justera 10 § så att lagreferensen blir korrekt då lagen som paragrafen refererar till har bytt namn.

Vidare beslutade årsstämman, i enlighet med styrelsens förslag, att bolagets räkenskapsår läggs om till kalenderår, vilket innebär att 11 § i bolagsordningen ändras på så sätt att räkenskapsåret omfattar perioden 1 januari – 31 december.

För mer information kontakta:

Alex Haahr Gouliaev, VD

Telefon: +45 7020 0987

E-post: ahg@nuevolution.com 

Henrik D. Simonsen, CFO

Telefon: +45 3913 0947

E-post: hs@nuevolution.com 

Om Nuevolution

Nuevolution AB (publ) är ett ledande bioteknikföretag inom preklinisk utveckling av småmolekylära läkemedelskandidater. Företaget grundades 2001 och har huvudkontor i Köpenhamn, Danmark. Nuevolution utvecklar sin forskningsplattform och sina prekliniska program i samarbete med läkemedels- och bioteknikföretag med målet att i framtiden kunna hjälpa patienter i behov av nya behandlingsmetoder. Nuevolutions forskningsprogram fokuserar på terapeutiskt viktiga indikationer inom inflammation, onkologi och immunonkologi.

Informationen lämnades för offentliggörande kl. 17.15 torsdag den 12 oktober 2017.

Nuevolution AB (publ) är listat på Nasdaq First North Premier i Stockholm (ticker: NUE). Redeye AB är bolagets Certified Adviser. Mer information om Nuevolution finns på www.nuevolution.com.

Taggar:

Om oss

"Nuevolution AB (publ) är ett ledande bioteknikföretag inom preklinisk utveckling av småmolekylära läkemedelskandidater. Företaget grundades 2001 och har huvudkontor i Köpenhamn, Danmark. Nuevolution utvecklar sin forskningsplattform och sina prekliniska program i samarbete med läkemedels- och bioteknikföretag med målet att i framtiden kunna hjälpa patienter i behov av nya behandlingsmetoder. Nuevolutions forskningsprogram fokuserar på terapeutiskt viktiga indikationer inom inflammation, onkologi och immunonkologi.

Prenumerera

Dokument & länkar