Beslut vid årsstämma i Nuevolution AB (publ)

Vid årsstämma i Nuevolution AB (publ) den 22 maj 2019 fattades följande beslut.

Fastställande av årsredovisning, resultatdisposition och ansvarsfrihet

Årsstämman i Nuevolution beslutade idag att fastställa resultat- och balansräkning för Nuevolution och koncernen för verksamhetsåret 1 januari - 31 december 2018. Vidare beslutades att bolagets resultat balanseras i ny räkning och att någon utdelning således ej lämnas. Årsstämman beslutade även om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.

Antalet styrelseledamöter och revisorer, val av styrelse och revisorer samt arvode till styrelsen och revisorerna

Årsstämman beslutade att antalet av årsstämman utsedda styrelseledamöter ska vara fem ordinarie ledamöter utan suppleanter. Stig Løkke Pedersen, Søren Lemonius, Lars Henriksson,
Professor Dr. Jutta Heim och Jeanette M. Wood omvaldes som styrelseledamöter. Stig Løkke Pedersen omvaldes som styrelsens ordförande.

Årsstämman beslutade att bolaget ska ha en revisor utan suppleanter. Ernst & Young Aktiebolag omvaldes till bolagets revisor, med önskemål att auktoriserade revisorn Beata Lihammar fungerar som huvudansvarig revisor, för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Årsstämman beslutade att styrelsearvode ska uppgå till sammanlagt 1 365 000 kronor med följande fördelning. Ordföranden ska erhålla 400 000 kronor, och övriga ledamöter som inte är anställda i bolaget, ska erhålla 200 000 kronor vardera. Arvode för utskottsarbete fördelas med 50 000 kronor till revisionsutskottets ordförande och 25 000 kronor till utskottets andra ledamot, 30 000 kronor till ersättningsutskottets ordförande och 15 000 kronor till utskottets andra ledamot samt 30 000 kronor till vetenskapliga utskottets ordförande och 15 000 kronor till utskottets andra ledamot.

Vidare beslutade årsstämman att arvode till det vetenskapliga utskottet ska utgå med sammanlagt 45 000 kronor för arbete utfört under perioden fram till årsstämman 2019, fördelat med 30 000 kronor till utskottets ordförande och 15 000 kronor till utskottets andra ledamot. Därutöver beslutades även att styrelsens ordförande, Stig Løkke Pedersen, skall erhålla en extra ersättning om 267 000 kronor för extraordinärt arbete vad avser kapitaliseringen av bolaget och bolagets listbyte från Nasdaq First North Premier till Nasdaq Stockholms huvudlista under 2018.

Revisorsarvode ska utgå enligt godkänd räkning inom ramen för offert.

Beslut om antagande av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Årsstämman beslutade att anta riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i enlighet med styrelsens förslag. Riktlinjerna innebär i korthet att ersättning till ledande befattningshavare ska kunna bestå av fast ersättning, rörlig ersättning, aktie- och aktiekursbaserade incitamentsprogram, pension samt övriga förmåner i syfte att attrahera, behålla och motivera medlemmarna i den verkställande ledningen.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och konvertibler 

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier samt teckningsoptioner och/eller konvertibler med rätt att teckna/konvertera till aktier. Emission ska kunna ske av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler till ett antal som, efter eventuell teckning/konvertering, sammanlagt inte överstiger 20 procent av totalt antal utestående aktier i bolaget före utnyttjande av bemyndigandet. Emission ska kunna ske med eller utan föreskrift om apport, kvittning eller annat villkor. Syftet med bemyndigandet är att ge styrelsen flexibilitet i arbetet med att säkerställa att bolaget på ett ändamålsenligt sätt kan tillföras kapital för finansiering av verksamheten, att möjliggöra en breddning av ägarbasen i bolaget, öka likviditeten i och handelsvolymen för aktien samt för användning inom strategiska samarbeten.

För mer information, kontakta:  

Alex Haahr Gouliaev, VD

Telefon: +45 7020 0987

E-post: ahg@nuevolution.com

Johnny Stilou, CFO

Telefon: +45 8877 5973

E-post: jost@nuevolution.com

Om Nuevolution  

Nuevolution AB (publ) är ett ledande bioteknikföretag inom utveckling av småmolekylära läkemedelskandidater. Företaget grundades 2001 och har huvudkontor i Köpenhamn, Danmark. Nuevolution samarbetar kring sin forskningsplattform och utvecklar sina program själv och i partnerskap med läkemedels- och bioteknikföretag med målet att i framtiden kunna hjälpa patienter i behov av nya behandlingsmöjligheter Nuevolutions egna forskningsprogram fokuserar på terapeutiskt viktiga indikationer inom inflammation och cancer.

Informationen lämnades för offentliggörande kl. 17.00 den 22 maj 2019.

Nuevolution AB (publ) är listat på Nasdaq i Stockholm (ticker: NUE). Mer information om Nuevolution finns på www.nuevolution.com. 

Dokument & länkar