Nuevolution AB (publ) publicerar bokslutskommuniké 2018

Stockholm, 28 februari 2019. Nuevolution AB (publ) publicerar bokslutskommuniké 2018. Rapporten finns tillgänglig på företagets hemsida (www.nuevolution.com). Följande är taget direkt från rapporten.

Finansiell sammanfattning

Oktober - december Januari - december
MSEK 2018 2017 2018 2017
Intäkter från avtal med kunder 1,1 3,2 11,0 12,2
Totala rörelsekostnader, netto -26,3 -37,4 -117,1 -135,3
Rörelseresultat -25,2 -34,2 -106,1 -123,1
Periodens resultat -23,6 -32,7 -99,7 -117,6
Resultat per aktie, före och efter utspädning, SEK -0,48 -0,76 -2,13 -2,74
Kassaflöde från den löpande verksamheten -18,8 -31,9 -105,9 -32,9
Likvida medel 111,1 114,8 111,1 114,8

Verksamhets- och F&U-sammanfattning

 •  Viktig milstolpe uppnådd i samarbetet mellan Nuevolution och Almirall efter att betydelsefulla prekli­niska studier framgångsrikt slutförts. Efter positiva uttalanden fortsätter RORγt-programmet i partnerskap med Almirall mot kliniska studier för att visa “best-in-class” potential. Detta utlöste en avtalsmässig milstolpsbetalning om 10,5 MSEK (1 MEUR) till Nuevolution 
 •  
 •  De två cancerprogrammen med Amgen Opt-In fortsätter på ett positivt sätt med snabba framsteg och omfattande gemensamma ansträngningar 
 •  IL-17A, RIPK1 och TYK2-programmen visar goda framsteg vad gäller optimering mot kandidatföreningar 
 •  Baserat på pågående diskussioner är ledningen fortsatt optimistisk kring genomförandet av ytterligare partnerskap inom områdena:
  • F&U-samarbeten  
  • Plattformsbaserade samarbeten 
  • Utlicensiering av Nuevolutions program 

“Under kvartalet har våra två partnerskap med Amgen och Almirall utvecklats med högsta hastighet med Amgens andra Opt-In samt att en viktig milstolpe i samarbetet med Almirall nåddes efter kvartalets utgång. Vi kunde inte ha hoppats på ett bättre resultat under året från de befintliga partnerskapen. Vi behåller en stark önskan och tro på genomförandet av ytterligare liknande attraktiva partnerskap, och våra ansträngningar är fortsatt inriktade på att förverkliga detta.”, säger Alex Haahr Gouliaev, VD

Händelser som har inträffat mellan den 31 december 2018 och 28 februari 2019

22 februari 2019, En Nuevolution BET-BD1 selektiv hämmare visar potentiell synergistisk effekt med immunterapi i en mus-preklinisk modell av kolorektal cancer

28 februari 2019, Partnerskapet mellan Nuevolution och Almirall har nått första samarbetsmilstolpe för dermatologiska sjukdomar

Fredag den 1 mars kl. 14.00 CET kommer bolagets koncernledning att hålla en webbsänd telefonkonferens med en presentation av resultatet samt en uppdatering av partnerskapsaktiviteter och pipelineprogram. Deltagande i telefonkonferensen görs enligt följande:

Deltagande LIVE fredag den 1 mars kl. 14.00 CET

Telefonnummer:

SE: +46 85 664 2705

DK: +45 7815 0110

UK: +44 33 3300 9034

US: +1 833 5268 380

Den webbsända telefonkonferensen finns tillgänglig på www.nuevolution.com under investerardelen och på www.financialhearings.com

Inspelning av webbsändningen

En inspelad version av den webbsända telefonkonferensen kommer att finnas tillgänglig på Nuevolutions hemsida www.nuevolution.com under investerardelen och på www.financialhearings.com

För mer information kontakta gärna:

Alex Haahr Gouliaev, VD

Telefon: +45 3913 0902

E-post: ahg@nuevolution.com

Johnny Stilou, CFO

Telefon: +45 8877 5973

E-post: jost@nuevolution.com

Om Nuevolution

Nuevolution AB (publ) är ett ledande bioteknikföretag inom utveckling av småmolekylära läkemedelskandidater. Företaget grundades 2001 och har huvudkontor i Köpenhamn, Danmark. Nuevolution samarbetar kring sin forskningsplattform och utvecklar sina program själv och i partnerskap med läkemedels- och bioteknikföretag med målet att i framtiden kunna hjälpa patienter i behov av nya behandlingsmöjligheter Nuevolutions egna forskningsprogram fokuserar på terapeutiskt viktiga indikationer inom inflammation och cancer.

Denna information är sådan information som Nuevolution AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknad. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande torsdag 28 februari 2019 kl. 18.00 (CET).

Nuevolution AB (publ) är listat på Nasdaq i Stockholm (ticker: NUE). Mer information om Nuevolution finns på www.nuevolution.com.

Om oss

"Nuevolution AB (publ) är ett ledande bioteknikföretag inom preklinisk utveckling av småmolekylära läkemedelskandidater. Företaget grundades 2001 och har huvudkontor i Köpenhamn, Danmark. Nuevolution utvecklar sin forskningsplattform och sina prekliniska program i samarbete med läkemedels- och bioteknikföretag med målet att i framtiden kunna hjälpa patienter i behov av nya behandlingsmetoder. Nuevolutions forskningsprogram fokuserar på terapeutiskt viktiga indikationer inom inflammation, onkologi och immunonkologi.

Prenumerera

Dokument & länkar