Kallelse till extra bolagsstämma

Report this content

Aktieägarna i Numisbing AB (publ), 559196-1908, kallas härmed till ordinarie bolagsstämma den 23 oktober 2019, kl. 09.00 i RSM Stockholms lokaler på Birger Jarlsgatan 57 B, 3 tr, 11356 Stockholm.

Numisbing AB (publ) kallar till extra bolagsstämma för att välja en ny ordinarie ledamot till styrelsen då styrelseledamoten Scott Millar beslutat avgå på grund av personliga skäl. Ny ledamot föreslås bli Lars Wolf som är bolagets externa VD i dag. Inga andra ärenden finns på dagordningen.

Rätt att deltaga på stämman
Aktieägare som önskar delta på stämman skall dels vara införd och rösträttsregistrerad i den av Nordiska Värdepappersregistret, Reguity Group AB (publ) förda aktieboken senast fem vardagar före bolagsstämman och dels anmäla sitt deltagande per post till;
Numisbing AB (publ), c/o RSM Stockholm, Birger Jarlsgatan 57 B, 3 tr, SE-11356 Stockholm, senast fem vardagar före bolagsstämman.

Vid anmälan skall uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, antal aktier, samt adress och telefonnummer. I anmälan bör aktieägare också ange om denne avser att medföra biträde till bolagsstämman. I det fall aktieägaren avser att låta sig företrädas genom ombud ska fullmakt i original och övriga behörighetshandlingar biläggas anmälan.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste i god tid innan den 22 oktober 2019 genom förvaltarens försorg tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn för att äga rätt att delta vid stämman.

Kallese har utgått i Post- och Inrikes Tidningar (POIT).

Stockholm den 5 oktober 2019.
Styrelsens ordförande i Numisbing AB (publ)

Förslag till dagordning

  1. Val av ordförande vid stämman.
  2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
  3. Godkännande av dagordning.
  4. Val av en eller två justeringsmän.
  5. Prövning av om stämman blivit i behörig ordning sammankallad.
  6. Val av styrelseledamot och eventuella suppleanter.