Kallelse till ordinarie Årsstämma för Numisbing AB (publ)

Report this content

Aktieägarna i Numisbing AB (publ), 559196-1908, kallas härmed till ordinarie Årsstämma den 22 juni 2020, kl. 09.00 i RSM Stockholms lokaler på Birger Jarlsgatan 57 B, 3 tr, 11356 Stockholm.

RÄTT ATT DELTAGA I STÄMMAN

Aktieägare som önskar delta på stämman skall dels vara införd och rösträttsregistrerad i den av Nordiska Värdepappersregistret (NVR.se), Reguity Group AB (publ) förda aktieboken senast fem vardagar före bolagsstämman och dels anmäla sitt deltagande per post till Numisbing AB (publ), c/o RSM Stockholm, Birger Jarlsgatan 57 B, 3 tr, SE-11356 Stockholm, eller per e-post till lars.wolf@numisbing.com, senast fem vardagar före bolagsstämman.

Vid anmälan skall uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, antal aktier, samt adress och telefonnummer. I anmälan bör aktieägare också ange om denne avser att medföra biträde till bolagsstämman. I det fall aktieägaren avser att låta sig företrädas genom ombud ska fullmakt i original och övriga behörighetshandlingar biläggas anmälan.

OMBUD / REPRESENTATIVES
De aktieägare som genom ombud önskar utnyttja sin rösträtt vid Årsstämman ska till ombudet utfärda skriftlig dagtecknad fullmakt. Representanter för juridiska personer ska till stämman medta fullmakter (i original), registreringsbevis och andra behörighetshandlingar. Fullmaktsformulär finns tillgängligt att ladda ner via www.numisbing.se samt sänds ut till de aktieägare som så begär och uppger sin postadress.

Those shareholders who wish to be represented by representatives at the AGM must issue a written and dated power of attorney to the representatives. Representatives who represent legal persons shall at the General Meeting display power of attorneys, registration certificates and other authorisation documents. A power of attorney form is available for downloading via www.numisbing.se and is sent to those shareholders who request it and state their postal address.

Årsredovisning finns att hämta på Numisbing AB, c/o RSM Stockholm, Birger Jarlsgatan 57 B, 3 tr, 113 56 Stockholm.
 

Stockholm den 22 maj 2020.

Styrelsens ordförande i Numisbing AB (publ)

Förslag till dagordning:

 1. Val av ordförande vid stämman.
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 3. Godkännande av dagordning.
 4. Val av en eller två justeringsmän.
 5. Prövning av om stämman blivit i behörig ordning sammankallad.
 6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
 7. Beslut om: a) fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen                      och koncernbalansräkningen. b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda               balansräkningen, c) ansvarsfrihet for styrelseledamöter och verkställande direktör.
 8. Fastställande av antalet styrelseledamöter samt revisorer och eventuella revisorssuppleanter.
 9. Fastställande av arvoden för styrelsen och revisorerna.
 10. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande samt revisorer och eventuella revisorssuppleanter.
 11. Beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera aktier, konvertibler och teckningsoptioner
 12. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

Styrelsen har framlagt följande förslag.

Punkt 2: Styrelsen föreslår att till stämmans ordförande väljs styrelseordföranden Lars Wolf

Punkt 7: Styrelsen föreslår ingen utdelning för räkenskapsåret 2019.

Punkt 8: Fyra ordinarie styrelseledamöter. En revisor.

Punkt 9: Arvode till styrelsen föreslås utgå med ett belopp om totalt 600.000 kronor

fördelat med 200.000 kronor till styrelsens ordförande och 100.000 kronor till respektive övrig ledamot.

Arvode till revisorn föreslås utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 10: Följande ordinarie ledamöter föreslås: Omval av Lars Wolf, Ramkumar Sarangapani, Anthony Godinho, samt nyval av Ramesh Chandrasekaran. Lars Wolf föreslås som styrelsens ordförande

Till revisor i bolaget föreslås omval av det registrerade revisionsbolaget Moore Stephens AB med

Ludvig Kollberg som huvudansvarig revisor.

Punkt 11: Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om bemyndigande för styrelsen att intill nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen besluta om emission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner.

Betalning får ske kontant och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller i övrigt med villkor.

Bemyndigandet ska främst användas för genomförande av förvärv eller finansiering.

About NUMISBING: 

NUMISBING AB is a Numismatics & Arts company headquartered in Stockholm, Sweden, with business operations based in Dubai, United Arab Emirates. It is currently in the process of listing on the Nasdaq First North Stock Exchange in Stockholm, Sweden. Since its inception in 2012, Numisbing has grown into a leading Numismatics company in the Middle East Region, with a market share close to 75 percent.  

For more information, contact Ramkumar Sarangapani, Chairman of the Board Numisbing AB, Tel. +971 50 588 1838, Email: ramkumar@numisbing.com, or Jan Rejdnell Investor Relations (IR) Tel. + 46 (0)708-14 44 00, Email: jan@delecta.se.

Taggar:

Dokument & länkar