Nynas 2011: Stabil utveckling trots oro på marknaden

För helåret 2011 rapporterar specialoljebolaget Nynas en omsättning på 23 223 MSEK, vilket är en ökning på över 10 procent jämfört med föregående år. Rörelseresultatet sjönk något i jämförelse med 2010, till 586 MSEK. Trots turbulensen på de finansiella marknaderna som resulterade i minskad efterfrågan kunde Nynas visa på en stabil utveckling under året. Under året meddelades även att Nynas tar över verksamheten på raffinaderiet Harburg i Tyskland från Shell, vilket leder till en kapacitetsökning på 30 procent för nafteniska specialoljor.

Nyckeltal 2011 (2010)

  • Nettoomsättning MSEK 23 223 (MSEK 20 579)
  • Rörelseresultat MSEK 586 (MSEK 681)
  • Resultat efter finansiella poster MSEK 454 (MSEK 610)
  • Soliditet 35% (39%)

Råoljepriserna ökade från 95 USD/fat i början av året till omkring 110 USD/fat i slutet av 2011, något som påverkade Nynas kapitalbindning. Budgetkriserna i Europa har också inneburit en utmaning för Nynas försäljning av bitumen för asfaltbeläggningar, men under året kunde Nynas se en ökad efterfrågan på företagets nafteniska specialoljor.

Trots den starka turbulensen på marknaden har Nynas varit väl rustat jämfört med övrig industri. Kostnadseffektiviseringar har medfört möjligheter till investeringar under året, vilket stärker företagets framtidsutsikter. Under året påbörjades bland annat bygget av en svavelåtervinningsanläggning på raffinaderiet i Nynäshamn, en del i en femårig investeringsplan på 2 miljarder SEK som syftar till att stärka verksamheten i Nynäshamn.

Under 2011 tecknade Nynas även ett 25-årigt leasingavtal med Shell där Nynas tar över verksamheten på raffinaderiet Harburg utanför Hamburg i Tyskland. Avtalet är föremål för konkurrensprövning av EU-kommissionen. Övertagandet av raffinaderiet kommer att leda till en 30 procentig kapacitetsökning för nafteniska specialoljor, vilket säkerställer att Nynas kan möta sina kunders växande behov inom området.

Bolagstämma i Nynas AB kommer att hållas den 20 juni 2012.

Nynas årsredovisning finns tillgänglig på www.nynas.com

För ytterligare information, kontakta:

Hans Östlin, Kommunikationsdirektör, telefon: 0708-93 19 75

Om Nynas

Nynas är ett annorlunda oljebolag. Vår verksamhet är specialoljeapplikationer – vi använder olja för att skapa bestående värden. Inom vårt verksamhetsområde är vi världsledande. Vi har drygt 800 medarbetare, produktionsanläggningar i Europa, USA och Sydamerika och försäljningskontor i 30 länder över hela världen. Allt detta genererar en omsättning på över € 2 miljarder och en stabil tillväxt. För att möta nya behov och krav arbetar vi nära våra kunder för att ständigt utveckla oljans unika möjligheter. Vi kallar det – Taking oil further.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar