23.500 avvikelser – något att vara stolt över?

I Nytida och Vardaga, två av de större aktörerna i vård- och omsorgsbranschen, registrerades 23.500 avvikelserapporter i det gemensamma kvalitetsledningssystemet under 2014. Det framgår av företagens kvalitetsbokslut för 2014.

”Det är vi stolta över! Avvikelserna utgör en viktig grund för utveckling och förbättring i företagen. Ett fungerande arbetssätt är att åtgärda och lära sig av mindre fel som begås och arbeta förebyggande så att de inte upprepas och växer till stora problem”, säger kvalitetschef Lena Freiholtz.

De 23.500 avvikelserna har lett fram till 3.500 handlingsplaner för förbättringar i Nytidas och Vardagas drygt 320 verksamheter. Exempel på sådana planer är utveckling av aktiviteter för äldre, mer personcentrerad omsorg och tydligare rutiner som underlättar för vikarier.

Andelen allvarliga avvikelser, där vissa ledde till anmälningar enligt Lex Sarah eller Lex Maria, uppgår till endast 0,11 procent av det totala antalet.

”Vi har de senaste åren sett en minskad andel allvarliga avvikelser, vilket naturligtvis är positivt. Vi tror att det faktum att många fel rapporteras medan de ännu är små och därför kan åtgärdas innan de hunnit bli stora problem gör att andelen allvarliga avvikelser hålls på en låg nivå. Det är en av anledningarna till att vi uppmuntrar alla medarbetare att rapportera avvikelser, stora som små. En kultur som ser öppet och kvalitetsinriktat på avvikelser och arbetar aktivt med dem bidrar till en god och problemlösande arbetsmiljö”, säger Lena Freiholtz.

För Nytida och Vardaga är det också viktigt att vara transparent med sitt kvalitetsarbete, där avvikelsehanteringen ingår. Varje kvartal redovisar företagen statistik över antal avvikelser, anmälningar till IVO (Inspektionen för Vård och Omsorg) som gjorts av dem själva eller andra, tillsyner som IVO gjort i verksamheterna samt resultatet av anmälningar och inspektioner.

Varje år sammanställs kvartalsboksluten till ett årligt, mer omfattande kvalitetsbokslut. 2014 års bokslut finns nu framme och kan laddas ner från Nytidas och Vardagas hemsidor eller beställas i tryckt form.

”Vi ser att allt fler företag inom både vård- och omsorgsbranschen och andra branscher väljer att redovisa kvalitet snarare än ekonomi i tryckta årsbokslut numera. Det tycker vi är ett steg i rätt riktning, då kvalitet är det viktigaste för flertalet av dem som använder sig av ett företags tjänster. Vår förhoppning är att även den offentliga debatten ska gå i samma riktning, det vill säga mot hur kvaliteten kan utvecklas i vård och omsorg, snarare än att handla om den mer abstrakta ekonomin. Då kan vi få en utveckling i rätt riktning som hjälper oss att lösa framtidens välfärdsutmaningar”, avslutar Lena Freiholtz.

För mer information, kontakta Lena Freiholtz, kvalitetschef Ambea, Nytida och Vardaga, telefon 0733-77 55 50.

Ladda ner kvalitetsbokslutet för 2014 från http://www.nytida.se/sv/Om-Nytida/Kvalitet-miljo-och-arbetsmiljo/Kvalitetsbokslut/ eller http://www.vardaga.se/sv/Om-Vardaga/Kvalitet-miljo-och-arbetsmiljo/Kvalitetsbokslut/

Nytida är Sveriges ledande aktör när det gäller stöd till människor med medicinsk eller social funktionsnedsättning. På våra 250 verksamheter börjar en ny tid för våra kunder vars livskvalitet ytterst garanteras av 4 700 experter på stöd och omsorg. Tillsammans med vårt systerföretag Vardaga ingår vi i Ambea. www.nytida.se

Taggar:

Om oss

Nytida ger stöd till barn, unga och vuxna för hela livets behov inom funktionsnedsättning och psykosocial problematik. Vi erbjuder boende, daglig verksamhet, stöd till individ och familj samt skola på ca 400 enheter runt om i landet. Våra 7000 medarbetare stärker individen i att leva ett självständigt liv. Nytida ingår i företagsgruppen Ambea. www.nytida.se

Prenumerera