Bokslutskommuniké 2001/2002

Report this content

Bokslutskommuniké 2001/2002 2001-07-01 - 2002-06-30 Omsättningen uppgick till 37,1 Mkr (7,4 Mkr), +401%, och för det fjärde kvartalet 15,8 Mkr (2,2 Mkr), + 618% Rörelseresultat före avskrivningar uppgick till 8,2 Mkr (-5,0 Mkr) och för det fjärde kvartalet 3,1 Mkr (-1,0 Mkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till 5,4 Mkr (-7,0 Mkr) och för det fjärde kvartalet 2,2 Mkr (-1,6 Mkr) Nya spelutvecklingsuppdrag värda cirka 51 Mkr tecknades under räkenskapsåret (exklusive utvecklingsuppdraget Tremors som avyttrades) Nytt spelutvecklingsuppdrag värt cirka 27 Mkr tecknades efter räkenskapsårets utgång. O3 Games utvecklar interaktiv underhållning, i första hand för spelkonsoler, för en internationell publik. O3 Games befinner sig i en snabbt växande bransch där tidsfaktorn och "timing" är av mycket stor betydelse för ett bolags utveckling och framgång. För att möjliggöra en snabb tillväxt med bibehållen flexibilitet driver O3 Games flera spelproduktioner parallellt (med avseende på såväl en titel som produceras till flera plattformar samtidigt som att olika titlar produceras parallellt), vilka bygger på samma tekniska bas för att på ett optimalt sätt utnyttja den grundläggande teknik som tagits fram inom O3 Games. O3 Games affärsmodell bygger på förfinansierade spelutvecklingsuppdrag. Detta innebär att O3 Games mot full kostnadstäckning samt vinstmarginal på respektive projekt utvecklar datorspel på uppdrag av förläggare. Förläggaren som vanligtvis övertar rättigheterna till produktionerna bär den finansiella risken medan O3 Games står för utvecklingsrisken. Skulle spelet sälja bra erhåller O3 Games dessutom royalty efter det att tidigare erhållna betalningar har avräknats. O3 Games skall bli en av branschens mest eftersökta samarbetspartner beträffande utveckling av interaktiv underhållning till samtliga stora spelkonsoler - det vill säga Sony Playstation, Microsoft Xbox och Nintendos spelkonsoler - genom att vara kostnadseffektiva, innovativa och kunna leverera utmärkt underhållning, med hög teknisk höjd, inom utsatt tid. Dessutom lägger O3 Games stor vikt vid att finna en balans mellan vad nuvarande och potentiella kunder efterfrågar samt den inbyggda motivation som finns hos våra medarbetare för vissa sorters interaktiv underhållning. Större utvecklingsuppdrag inom ramen för vad våra medarbetare finner stimulerande, utmanande och som har utrymme för kreativ frihet, kommer att lägga grunden för nya framgångar. Det skapar delaktighet och förutsättningar för att ta till vara på idéer som kommer från organisationen samtidigt som det minimerar risken med att O3 Games tappar "själen" i varje enskild produktion. O3 Games förstår värdet av att kunna erbjuda attraktiva utvecklingsuppdrag, med högt ställda krav, till kompetenta medarbetare. Kommentar till året - VD Daniel Benitez Det positioneringsarbete som inleddes år 2000 med att rusta bolaget för att kunna utveckla spel för samtliga ledande spelkonsoler samt PC, med förfinansierade utvecklingsuppdrag som affärsmodell, har visat sig framgångsrikt. O3 Games är idag en av Sveriges lönsammaste spelutvecklare med en rörelsemarginal före avskrivningar på 22 procent och ett helårsresultat före avskrivningar för det brutna räkenskapsåret 2001/2002 på 8,2 Mkr. Min och styrelsens prognos för helåret 2001/2002, ett positivt resultat före avskrivningar, har överträffats. För innevarande räkenskapsår räknar vi att kunna behålla en rörelsemarginal före avskrivningar på runt 20% och ha en fortsatt kraftig tillväxt. O3 Games har under räkenskapsåret haft en kraftig tillväxt samtidigt som antalet anställda har dubblerats. Omsättningen har ökat från kvartal till kvartal och var 15,8 Mkr för fjärde kvartalet, en ökning med omkring 88% jämfört med tredje kvartalet. O3 Games driver idag fyra utvecklingsuppdrag (inklusive Enclave) parallellt. Samtliga utvecklingsuppdrag ligger i linje med vår affärsmodell - dvs förskottsbetalningar med vinstmarginal på respektive utvecklingsuppdrag. Det är tillfredställande att konstatera att Enclave för Xbox klättrar på topplistorna runt om i världen. Swing Entertainment som finansierat och förlägger Enclave har dessutom lagt ytterligare en order värd cirka 27 Mkr på O3 Games under juli 2002. Det uppfattar vi som ett bra bevis på att vi lever upp till kunders förväntningar. Vi kalkylerar inte med royaltyintäkter men det faktum att eventuella royaltyintäkter hamnar direkt på sista raden utgör en spännande hävstång. I jakt på nya prestigeordrar är det viktigt att veta vad som krävs. För att kunna utveckla avancerade spel med hög försäljningspotential i teknikens framkant krävs det idag betydande utvecklingsbudgetar - allt annat är en myt. För att få ett stort utvecklingsuppdrag (läs minimum 25 Mkr) med en förläggare krävs oftast ett långt och bra trackrecord. O3 Games tidigare akilleshäl, dvs ett något kortare trackrecord, har under räkenskapsåret med framgång kompenserats med avancerad spelteknologi i världsklass, framtagande av säljande speldemon och försäljningsaktiviteter genomförda med god precision. O3 Games vet vad som krävs och står väl rustade inför framtiden. Väsentliga händelser under året O3 Games tecknade avtal med TDK O3 Games tecknade den 27 februari 2002 sitt vid tidpunkten hittills största avtal. Utvecklingsuppdraget tecknades med TDK Recording Media Europe och avser utvecklingen av datorspelet Templar för tre plattformar. Kontantemission inbringade 5,0 Mkr I samband med ordinarie bolagsstämma den 25 september 2001 erhöll styrelsen bolagsstämmans bemyndigande att vid ett eller flera tillfällen genomföra nyemission av 3 000 000 aktier. Styrelsen utnyttjade delar av detta bemyndigande den 15 mars genom en riktad nyemission om 1 000 000 aktier. Aktierna tecknades av LF Wasa, Aragon Fonder och Aragon Kapitalförvaltning till kursen 5,70 kronor, varvid bolaget tillfördes 5,7 miljoner kronor före emissionskostnader om 0,7 mkr. O3 Games tog rekordorder O3 Games tecknade den 19 juni ett spelutvecklingavtal med en välkänd amerikansk förläggare. Avtalet är troligtvis det största enskilda utvecklingsuppdrag som tecknats av en svensk spelutvecklare. Spelet kommer att bygga på stor Hollywoodfilm som har premiär våren 2004. På begäran av uppdragsgivaren tillkännages för närvarande inga ytterligare detaljer. Utvecklingsuppdraget Tremors avyttrades O3 Games sålde utvecklingsuppdraget Tremors till samarbetspartnern Rock Solid Studios den 30 juni 2002 för 2 Mkr. Tremors utvecklades på uppdrag av amerikanska Conspiracy Entertainment i samarbete med svenska Rock Solid Studios. I och med affären renodlades O3 Games portfölj med utvecklingsuppdrag till att endast innefatta projekt som bygger på den egna grafikmotorn. Väsentliga händelser efter periodens utgång Enclave blev klart för Xbox O3 Games utvecklingsuppdrag Enclave blev i början av juli 2002 godkänt för reproduktion av Microsoft Xbox. Xbox versionen av Enclave nådde eterförsäljare i Europa och USA under början av augusti. Spelet har förhandsgranskats och recenserats av ett stort antal tidningar och spelsajter med överlag bra till mycket bra omdömen, vilket har bidragit till att spelet har placerat sig högt upp på ett flertal nationella topplistor. Versioner av Enclave för Sony Playstation 2, Nintendo Gamecube och PC är under utveckling. Nytt avtal värt 27 Mkr tecknades med Swing O3 Games tecknade den 19 juli 2002 ett nytt utvecklingsavtal värt 2,9 miljoner euro. Avtalet slöts med den befintliga kunden för utvecklingsuppdraget Enclave, Swing Entertainment Media AG, och avser ett utvecklingsuppdrag för flera plattformar. I anslutning till affären förvärvade O3 Games samtliga rättigheter till det tidigare utvecklingsuppdraget Cleaners. Tilläggsavtal tecknades med TDK O3 Games tecknade den 2 augusti 2002 tilläggsavtal till spelutvecklingsuppdraget Templar. Avtalet tecknades med TDK Recording Media Europe och avser utvecklingen av Templar för ytterliggare en spelkonsol. Resultat, ställning och kassaflöde Av redovisade intäkter för räkenskapsåret avser 5,8 Mkr (1,2 Mkr) och för det senaste kvartalet 2,3 Mkr (0 Mkr) rättighetsöverlåtelser. Kostnader förknippade med rättighetsöverlåtelser avser bland annat konceptutveckling och andra pre-sale aktiviteter. Dessa kostnader vilka kan uppgå till betydande belopp redovisas löpande. Detta medför att bolagets resultat för ett enskilt kvartal kan påverkas väsentligt av omfattningen av nytecknade avtal och omvänt av omfattningen av konceptutvecklingen under perioden. Kassaflödet uppgick för räkenskapsåret till 0,6 Mkr (-6,7 Mkr) varav från den löpande verksamheten -2,1 Mkr (-6,1 Mkr). Relativt det goda resultatet är det svaga kassaflödet från den löpande verksamheten förosakat av en betydande rörelsekapitalbindning i kundfordringar i slutet av året. Denna beror i sin tur på den kraftiga omsättningstillväxten under fjärde kvartalet samt avyttringen av Tremors per den 30 juni. Under juli och augusti minskade rörelsekapitalbindningen i kundfordringar och hade per den 15 augusti minskat med 9,0 Mkr jämfört med räkenskapsårets utgång den 30 juni. Likvida medel uppgick till 2,1 Mkr vid räkenskapsårets utgång. Eget kapital uppgick till 22,5 Mkr och soliditeten till 73,6%. Bolaget har inga räntebärande skulder. O3 Games kundavtal tecknas huvudsakligen i euro eller i USD. Av årets intäkter avser cirka 28% intäkter i euro och cirka 66% intäkter i USD. Valutasäkring har hittills ej förekommit och är föremål för översyn - valutapolicy håller på att utarbetas. Dock finns valutakonton där O3 Games aktivt väljer tidpunkt för att växla in USD och euro mot kronor. Aktien O3 Games aktie är sedan den 31 juli 2000 noterad vid AktieTorget. Kursen har under räkenskapsåret varierat från 4,20 som lägst till 7,50 som högst och uppgick per den 28 juni 2002 till 6,30 vilket motsvarar ett börsvärde på cirka 78 Mkr. Antalet utestående aktier efter nyemissioner uppgår till 12 313 310. Moderbolaget Merparten av koncernens verksamhet bedrivs i moderbolaget O3 Games AB (publ). Bolagets nettoomsättning för räkenskapsåret uppgick till 35,6 Mkr (6,3 Mkr) och resultatet efter finansnetto till 7,7 Mkr (-5,7 Mkr). Likvida medel uppgick den 30 juni till 2,0 Mkr en ökning med 0,6 Mkr jämfört med ingången av räkenskapsåret. Personal Antalet anställda uppgick per den 30 juni till 53 st (26 st). Medelantalet anställda uppgick till 41 st att jämföra med föregående räkenskapsårs 22 st. Sjukfrånvaron är ovanligt låg. Investeringar Under året har 3,4 Mkr investerats i inventarier och datorer varav 2,8 Mkr avser datorer. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/29/20020829BIT00380/wkr0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/29/20020829BIT00380/wkr0002.pdf Hela rapporten

Dokument & länkar