Delårsrapport 1 Juli 2000 - 31 December 2000

Delårsrapport 1 Juli 2000 - 31 December 2000 Styrelsen och verkställande direktören för O3 Games AB (publ), 556551- 8932, avger härmed delårsrapport för perioden 2000-07-01 - 2000-12-31*. Verksamheten O3 Games utvecklar interaktiv underhållning för en internationell publik, i första hand datorspel för persondatorer och spelkonsoler. Bolaget befinner sig i en snabbt växande bransch där tidsfaktorn och "timing" är av mycket stor betydelse för ett bolags utveckling och framgång. För att möjliggöra en snabb tillväxt med bibehållen flexibilitet avser O3 Games att bedriva flera spelproduktioner parallellt, vilka kommer att bygga på samma tekniska plattform för att på ett optimalt sätt utnyttja den grundläggande teknik som tagits fram inom bolaget. O3 Games har som mål att bedriva fyra produktioner parallellt innan utgången av innevarande räkenskapsår. O3 Games skall bli en av branschens mest eftersökta samarbetspartner beträffande utveckling av interaktiv underhållning genom att vara kostnadseffektiva, innovativa och kunna hålla en hög och säker teknikhöjd. Under perioden har stora investeringar i datorutrustning gjorts. Bolagets personalkostnader har ökat i samband med förvärv och övertagande av personal från Starbreeze Studios AB samt nyanställning av ytterligare 11 personer. Bolaget ligger i slutförhandling beträffande en uppdragsproduktion och har ytterligare två produktioner klara för införsäljning gentemot förläggare. Aktiviteter för att sluta avtal har påbörjats. Bolaget anser att det finns goda möjligheter att klara utlovade omsättnings- och resultatmål för innevarande räkenskapsår. Sammanfattning · O3 Games noteras på AktieTorget · Förvärv av Starbreeze Studios · Lansering av strategispelet The Outforce · Förstärkningar i styrelsen · Starbreeze Studios sluter avtal med SWING! Entert@inment gällande Enclave · O3 Games godkända utvecklare för Microsoft Xbox · O3 Games utvecklar spel tillsammans med världsmästarna i StarcraftR * I delårsrapporten angivna uppgifter avser om ej annat anges koncernen. Samtliga jämförelsetal avser endast moderbolaget O3 Games AB då dotterbolaget Starbreeze Studios AB är konsoliderat från och med 2000-10- 01 varför koncernredovisning upprättas för första gången 2000-12-31. Händelser av väsentlig betydelse 1 juli - 31 december, år 2000 delser av väsentlig betydelse 1 juli - 30 september, år 2000 Notering på AktieTorget O3 Games genomförde i samband med noteringen på AktieTorget den 31 juli en nyemission vilken, efter emissionskostnader om 1,166 Mkr, tillförde bolaget 7,834 Mkr. Emissionen registrerades hos PRV den 24 juli 2000. Genom nyemissionen har bolaget fått möjlighet att snabbt växa till en kritisk massa. Med detta avses att ha flera produktionsenheter, som bygger på samma tekniska plattform, i drift samtidigt. The Outforce Den 25 september lanserades The Outforce i Sverige. Spelet har fått god kritik i såväl nationell som internationell branschpress. Realtidsstrategispelet The Outforce, som förläggs av Pan Interactive, har sedan lanseringen i Sverige även blivit släppt i Tyskland, världens näst största datorspelsmarknad för PC-spel, av Koch Media. Pan Interactive har även tecknat avtal med aktörer i bland annat Polen, Ryssland och Spanien. I början av januari lanserades spelet i USA av Strategy First med Infogrames som distributör. Läs några av recensionerna på : http://www.mgon.com/reviews.phtml?id=36731&language=en http://www.fragzone.se/view.php?id=589 Försäljningssiffror för The Outforce Bolagets målsättning är att The Outforce säljs i minst 100.000 exemplar. Redovisning från förläggare sker 60 dagar i efterskott. Försäljningen för Q4 2000 redovisas och faktureras därför i början av mars och ingår således inte i denna rapport. Under Q4 2000 lanserades spelet på mindre marknader samt i Tyskland. Inledande försäljning i USA, världens största datorspelsmarknad, redovisas i början av juni 2001. Förvärv av Starbreeze Studios Vid ordinarie bolagsstämma den 25 spetember 2000 beslutades det att förvärva samtliga aktier i spelutvecklaren Starbreeze Studios AB. I och med detta har O3 Games skapat förutsättningar för ett starkt R&D center i Uppsala. Starbreeze har en hög teknikhöjd och kompletterar O3 Games strategiskt genom att vara inriktade på att utveckla datorspel inom en annan genre. Dessutom överensstämmer bolagens företagskulturer vilket minimerar riskerna vid integrationen. Starbreeze personal består av åtta personer. Samtliga har flyttat till Uppsala och sitter numera tillsammans med övrig personal i O3 Games lokaler i Uppsala. Starbreeze omsatte under räkenskapsåret 1999/2000 2.362 tkr och gjorde en vinst på 28 tkr. Förvärvet av Starbreeze genomfördes genom nyemission av 3.250.000 aktier. Förvärvsvärdet uppgår till 10,387 Mkr exklusive förvärvskostnader. Bolaget är konsoliderat från och med 2000-10-01. Förvärvet av Starbreeze Studios AB ger upphov till en Goodwillpost på totalt 10,504 Mkr. Avskrivning sker enligt plan med 20% per år. Förstärkningar i Styrelsen Vid ordinarie bolagsstämma den 25 september 2000 valdes Magnus Högdahl, VD i Starbreeze Studios AB, och Advokat Mikael Smedeby till nya styrelseledamöter tillsammans med att tidigare ledamöter omvaldes. Bolagsstämman beslutade även att bemyndiga styrelsen att ge ut upp till 3.000.000 nya aktier fram till nästa ordinarie bolagsstämma. Nytt utvecklingsuppdrag för Starbreeze Studios O3 Games helägda dotterbolag Starbreeze Studios AB tecknar avtal värda minst 1,325 MUSD, motsvarande cirka 13 MSEK, för utveckling av datorspelet "Enclave" samt ett prototypspel för en eventuell uppföljare. Enclave är ett så kallat FPS-spel (first person shooter) och kommer att vara färdigutvecklat årsskiftet 2001/2002. Händelser av väsentlig betydelse efter periodens utgång O3 Games godkända utvecklare för Microsoft Xbox O3 Games och dess dotterbolag Starbreeze Studios är nu godkända som utvecklare av spel till Microsofts storsatsning på konsolmarknaden. Xbox lanseras över hela världen under Q4 2001 och förväntas bli en stor succé. Konsolerna har redan idag en mycket stark position och deras marknadsandel ökar för varje år som går. Playstation 2 och Xbox förväntas bli de ledande aktörerna med en gemensam marknadsandel på över 60%. O3 Games kommer inom kort att presentera sin första Xbox titel och kommer under våren att söka Xbox-godkännande för ytterligare en. O3 Games utvecklar spel tillsammans med världsmästarna i Starcrafttm Guillaume Patry och Victor Martyn, båda officiella världsmästare i Starcrafttm, världens framgångsrikaste strategispel, har tillsammans med O3 Games påbörjat utvecklingen av nästa generations datorspel. The Epsilon Conflict, som spelet heter, tar strategigenren ett stort steg framåt och kommer att premiärvisas på E3 i Los Angeles för utvalda förläggare Omsättning, Resultat och finansiell ställning (tkr) 2000-12- 1999-12- 2000-06- 31 31 30 Nettoomsättning 3 157 0 752 Rörelseresultat -3 293 -783 -2 386 Resultat efter finansiella poster -3 289 -783 -2 388 Balansomslutning 16 114 840 10 118 Vinstmarginal, % neg neg neg Vinst per aktie, kr neg neg neg P/E-tal neg neg neg Justerat eget kapital 14 386 795 7 335 (efter genomförd nyemission) Eget kapital per aktie, kr 1,45 0,15 1,10 Eget kapital per aktie, kr 1,21 0,14 1,13 justerat med fullt utnyttjade optioner Antal aktier i tusental 9 945 5 195 6 695 Antal aktier i tusental vid periodens slut 11 853 7 103 8 603 justerat för fullt utnyttjande av utestående teckningsoptioner Räntabilitet på sysselsatt kapital i % neg neg neg Soliditet, % 89,3 94,6 72,5 Nästa rapport (1 juli år 2000 - 31 mars år 2001) kommer den 29 maj 2001. Vad beträffar företagets resultat och ställning i övrigt, hänvisas till den fullständiga delårsrapporten som kan laddas ner på Bolagets hemsida www.o3games.com. Om Ni önskar få rapporten utskickad ring 018-12 28 00. För ytterligare information, kontakta VD Daniel Benitez på 018-12 28 00, skriv till info@o3games.com eller besök www.o3games.com. O3 Games grundades 1998 och producerar digital underhållning för världsmarknaden. Bolaget gör produktioner för både PC- och konsolmarknaden. O3 Games ligger i Uppsala och har idag 28 anställda. Bolaget är noterat på AktieTorgets lista. Starbreeze Studios är ett helägt dotterbolag till O3 Games. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/02/27/20010227BIT01060/bit0002.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/02/27/20010227BIT01060/bit0002.pdf

Dokument & länkar