Delårsrapport 2001-07-01 - 2001-09-30

Delårsrapport 2001-07-01 - 2001-09-30 - Nettomsättningen uppgick till 5,5 Mkr (0,2 Mkr). - Resultatet efter finansnetto uppgick till 1,3 Mkr (-2,0 Mkr). - Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till 1,9 Mkr (-1,9 Mkr). - Nya utvecklingsuppdrag värda cirka 21 Mkr har tecknats under perioden. - Efter kvartalets utgång har avtal om nytt utvecklingsuppdrag tecknats med en världsledande förläggare. I rapporten angivna uppgifter avser om ej annat anges koncernen. Jämförelsetal som avser perioder före 2000-12-31 avser endast moderbolaget O3 Games AB då dotterbolaget Starbreeze Studios AB är konsoliderat från och med 2000-10-01 varför koncernredovisning upprättats för första gången 2000-12-31. Allmänt om verksamheten O3 Games utvecklar interaktiv underhållning, i första hand datorspel för spelkonsoler, för en internationell publik. O3 Games befinner sig i en snabbt växande bransch där tidsfaktorn och "timing" är av mycket stor betydelse för ett bolags utveckling och framgång. För att möjliggöra en snabb tillväxt med bibehållen flexibilitet avser O3 Games att bedriva flera spelproduktioner parallellt (med avseende på såväl en titel som produceras till flera plattformar samtidigt som att olika titlar produceras parallellt), vilka kommer att bygga på samma tekniska bas för att på ett optimalt sätt utnyttja den grundläggande teknik som tagits fram inom O3 Games. O3 Games har under föregående räkenskapsår övergått till en säkrare affärsmodell som innebär att O3 Games mot full kostnadstäckning samt vinstmarginal på respektive projekt utvecklar datorspel på uppdrag av förläggare. Det vill säga förläggaren står den finansiella risken och O3 Games står utvecklingsrisken - mot ett uppgjort milestoneschema erhåller O3 Games betalning vid leverans av milestones. Skulle spelet sälja bra erhåller O3 Games dessutom royalty när tidigare erhållna betalningar har avräknats. O3 Games skall bli en av branschens mest eftersökta samarbetspartner beträffande utveckling av interaktiv underhållning genom att vara kostnadseffektiva, innovativa och kunna hålla en hög och säker teknikhöjd. Dessutom skall O3 Games kunna leverera interaktiv underhållning till samtliga stora spelkonsoler - det vill säga Sony Playstation, Xbox från Microsoft och Nintendos spelkonsoler. Kommentar till delårsrapporten- VD Daniel Benitez Det gamla uttrycket "cash is king" känns mer aktuellt än någonsin. Tillväxtföretag måste allt fortare nå vinst och positivt kassaflöde, annars slås de ut. Affärsmodeller granskas av investerare som inte längre är övertygade om att allt blir mycket bättre "sen" utan vill se resultat "nu". Man skulle kunna se det som en i och för sig sund utgallring där bolag måste visa att deras affärsmodell håller - upp till bevis helt enkelt. O3 Games redovisar ett resultat på 1,3 Mkr för första kvartalet. Det första kvartalet med positivt rörelseresultat och vi går mot det första med ett positivt kassaflöde. O3 Games positionering, mot att bli en spelutvecklare i huvudsak inriktad mot konsolmarknaden, har börjat ge resultat. Under perioden tecknades nya avtal som riktar sig mot såväl Sony Playstation 2 som Microsoft Xbox och Nintendo GameCube. Dessutom tecknades ytterligare ett avtal efter periodens utgång som riktar sig mot spelkonsolen Nintendo Gameboy Advance. Det brukar sägas att hårt arbete är en förutsättning för att lyckas i en konkurrensutsatt marknad. Vi har jobbat hårt men vi har även haft en portion tur med att få den uppmärksamhet som utvecklingsuppdraget Enclave givit oss. Dels under branschmässan E3 i Los Angeles där spelet blev utnämnt till bästa actionspel, dels under Microsofts pressvisning av Xbox i Europa under oktober där Enclave var en av tjugo titlar som visades upp. O3 Games driver idag tre utvecklingsuppdrag parallellt - med totalt sju produktioner riktat mot fyra olika spelkonsoler samt PC. Samtliga utvecklingsuppdrag med tillhörande produktioner ligger i linje med vår nya affärsmodell - dvs förskottsbetalningar med vinstmarginal på respektive utvecklingsuppdrag. O3 Games har idag ett fullt kapacitetsutnyttjande och har även nyanställt personal, de flesta med branscherfarenhet, för att kunna säkerställa att våra leverenser, så kallade milestones, lever upp till våra uppdragsgivares högt ställda förväntningar. Väsentliga händelser under perioden O3 Games tecknade avtal värda 8,5 Mkr O3 Games helägda dotterbolag Starbreeze Studios AB tecknade den 30 augusti avtal värda 830.000 USD, motsvarande cirka 8,5 Mkr, för utvecklingsuppdrag riktade mot spelkonsolerna Sony Playstation 2 och Nintendo GameCube. Avtalen tecknades med SWING! Entert@inment Media AG den 30 augusti 2001 och löper under 11 månader. O3 Games tecknade avtal värda 12 Mkr O3 Games tecknade den 17 september avtal värda 1.150.000 USD, motsvarande cirka 12 Mkr, för utvecklingsuppdrag riktat mot spelkonsolen Microsoft Xbox samt PC CD-rom mediet. Avtalen sluts med SWING! Entert@inment Media AG och löper under 12 månader. Efter periodens utgång O3 Games tecknade avtal med en världsledande förläggare O3 Games tecknade den 5 oktober avtal med en världsledande förläggare. Utvecklingsuppdraget riktar sig mot spelkonsolerna Nintendo Gamecube och Nintendo GameBoy Advance. På begäran av uppdragsgivaren tillkännages för närvarande inga ytterligare detaljer. Allmänt Personal Antalet anställda har mer än fördubblats och uppgår till 33 st att jämföra med 16 st föregående år. Investeringar Under perioden har 46,1 tkr investerats i inventarier och 107,8 tkr i datorer. Finansiell ställning Likvida medel uppgick till 851,7 tkr vid periodens utgång. Det justerade egna kapitalet var 12.161 tkr. Soliditeten var 81,2%. Aktie O3 Games aktie är sedan den 31 juli 2000 noterad vid AktieTorget. Per den 28 september 2001 var aktiekursen 1,90 kr per aktie vilket motsvarar ett börsvärde på cirka 19,8 Mkr. Antalet aktier uppgår till 10.403.310 och utestående teckningsoptioner finns motsvarande 1.450.000 aktier. Antalet aktier är oförändrat och inga nya teckningsoptioner har utfärdats. Finansiell utveckling Redovisat resultat efter finansnetto för perioden uppgår till 1,3 Mkr. Goodwillposten om 10,5 Mkr avseende förvärvet av Starbreeze Studios AB skrivs av på fem år och belastar periodens resultat med med 0,5 Mkr. Moderbolaget redovisade vid periodens utgång ett resultat efter finansiella poster på 485,6 tkr varav 1 975,6 tkr avser interna koncernmellanhavanden. Redovisad balansomslutning var för moderbolaget 15,2 Mkr varav 11,4 avser interna mellanhavanden. Resultatet har påverkats positivt av två nya utvecklingsuppdrag. Av intäkterna avser 3,3 Mkr leverensrelaterad förskottsroyalty (milestonesersättning). Pågående utvecklingsuppdrag betraktas som pågående arbeten till fast pris där intäkter och därmed vinst redovisas successivt över avtalsperioden i den takt de upparbetas. Förskottsroyalty (signingfee) på de under i augusti och september tecknade avtalen motsvarar 2,2 Mkr . Nyckeltal 2001-09-30 2000-09-30 2001-06-30 Vinstmarginal, % 22,4 -810,0 -94,2 Resultat per aktie kr 0,12 -0,29 -0,67 Resultat per aktie kr *1 0,11 -0,23 -0,59 P/E-tal *2 15,83 - -2,47 Justerat eget kapital (tkr) 12 161 5 298 10 895 Antal aktier 10 403 310 6 695 000 10 403 310 Antal aktier vid periodens slut *1 11 853 310 8 603 320 11 853 310 Eget kapital per aktie 1,17 0,80 1,05 Eget kapital per aktie *1 1,21 0,90 1,10 Räntabilitet på sysselsatt kapital, % 8,5 -30,2 -54,8 Soliditet, % 81,2 81,5 84,8 Antal anställda 33 16 26 *1 Justerat för fullt utnyttjande av utestående teckningsoptioner *2 Aktien noterades 00-07-31 vid AktieTorget. Nästa informationstillfälle Nästa rapport (1 oktober 2001 - 31 december 2001) kommer den 28 februari 2001. Bolagets revisor har ej granskat denna delårsrapport. Denna delårsrapport har upprättats i enlighet med Redovisningsrådets rekommendation 20 Delårsrapportering. Samma redovisningsprinciper och beräkningsgrunder har använts som i den senaste årsredovisningen. Styrelsen för O3 Games i november 2001 För ytterligare upplysningar kontakta VD Daniel Benitez. O3 Games AB (publ) Kristallen 754 51 Uppsala Telefon: 018-122800 Fax : 018-122805 För ytterligare information, kontakta VD Daniel Benitez på 018-12 28 00, skriv till info@o3games.com eller besök www.o3games.com. O3 Games grundades 1998 och producerar digital underhållning för världsmarknaden. Bolaget gör produktioner för PC, Microsoft Xbox, Sony Playstation 2, Nintendo GameCube och Nintendo Gameboy Advance. O3 Games ligger i Uppsala och har idag 35 anställda. Bolaget är noterat på AktieTorgets lista. Starbreeze Studios är ett helägt dotterbolag till O3 Games. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/29/20011129BIT00500/bit0002.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/29/20011129BIT00500/bit0002.pdf

Dokument & länkar