DELÅRSRAPPORT FÖR ANDRA KVARTALET 2002

Report this content

* Samarbetsavtal med ett av USAs största företag

* Världsledande halvledartillverkare köper NIL utrustning

* Obducat får order på 6” NIL

Marknad

Obducats produktområden NIL (Nano Imprint Lithography) och EBR (Electron Beam Recorder) har genererat signifikanta omsättningsökningar under första halvåret 2002 jämfört med samma period under föregående år. Inom affärsområdet NIL har under andra kvartalet Obducat haft en god orderingång, drygt 9 000 KSEK (500- KSEK). Dessutom har affärsområdet EBR genererat stamper-orders motsvarande 400 KSEK (0 KSEK).

Obducat har tecknat avtal med ett av USA:s största företag avseende de båda affärsområdena NIL och EBR. Utvecklingen av detta projekt fortskrider enligt plan. Det aktuella projektet är av prestigefylld karaktär och med mycket hög kommersiell potential. Kunden valde Obducat som samarbetspartner eftersom Obducats EBR- och NIL-teknik representerar de bästa tillgängliga koncepten på världsmarknaden.

Samtal kring fördjupat samarbete med den ledande amerikanska halvledaretillverkaren och dess samarbetspartners, fortskrider enligt plan. Obducat ser mycket positivt på följdordern från den samarbetspartner till halvledartillverkaren som placerades under juni månad på det första 6” NIL-systemet för massproduktion. Detta system är det första i sitt slag vilket Obducat är ensamt på världsmarknaden om att kunna leverera.

Vi bedömmer att intäkter från maskinförsäljning kommer att genereras under 2003 och att licensintäkter baserade på av Obducat levererad utrustning kommer att genereras under 2004.

Den asiatiska marknaden, med Japan i spetsen, beräknas först under 2003 kunna generera positiva resultat avseende Obducats produkter.

Affärsområdet SEM (Svepelektronmikroskop) har under andra kvartalet inte genererat några nya order, vilket följer marknadssituationen. Det är framförallt USA-marknaden som har varit i det närmaste inaktiv. Dock förväntas orderingången förbättras under resten av året.

Emission

Under andra kvartalet har teckningsoptioner utnyttjats motsvarande 251 638 B-aktier. Bolaget har genom detta tillförts 754 915 SEK. Efter emissionen uppgår antalet aktier i bolaget till 136 958 971.

Organisations- och kostnadsanpassning

Den under föregående år genomförda fokuseringen av verksamheten på NIL och EBR fick fullt genomslag under andra kvartalets sista månad och har nu en nästan halverad kapitalförbrukning jämfört med föregående år.

Omsättning och resultat

Moderbolaget

Moderbolaget har under perioden inte haft någon omsättning. Resultatet före skatt uppgår till –10 930 KSEK (-7 345) KSEK.

Koncernen

Koncernens omsättning uppgår till 11 286 KSEK (15 666 KSEK). Rensat från 1,9 MSEK avseende Xicon, är avvikelsen hänförlig till den lägre försäljningen av SEM under andra kvartalet.

Under perioden har ett flertal patentansökningar inlämnats för registrering och detta har belastat resultatet med 500 KSEK. Detta innebär att Obducat nu har 20 st patent beviljade och 15 st patentansökningar inlämnade.

Resultat före skatt uppgår till –17 117 KSEK (-36 040 KSEK).

.Likviditet och finansiering

Likvida medel och outnyttjad checkräkningskredit uppgår till 17 765 KSEK (34 402 KSEK), varav i moderbolaget 12 618 KSEK (28 757 KSEK).

Investeringar

Under rapportperioden uppgår koncernens investeringar till 3 691 KSEK. Av detta avser 3 582 KSEK investeringar i utvecklingsarbete. I moderbolaget har inga investeringar genomförts.

Obducats aktie

Vid bokslutstillfället uppgick det totala antal aktier i bolaget till 136 958 971 (varav 130 658 971 B-aktier), om nominellt 0,10 SEK. Genomsnittligt antal omsatta aktier per dag under perioden 1 januari – 30 juni 2002 uppgick till 265 826 B-aktier motsvarande ett genomsnittligt värde på SEK 1,79. Totalt antal omsatta B-aktier för samma period uppgick till 32 696 663.

Information

Kvartalsrapport för tredje kvartalet 2002 offentliggörs den 24 oktober 2002.

Malmö den 7 augusti 2002

På uppdrag av styrelsen

Patrik Lundström

Verkställande direktör

Obducat AB (publ)

org. nr 556378-5632

Denna rapport har ej varit föremål för särskild granskning av bolagets revisorer.

Obducat ABs (publ) redovisningsprinciper överensstämmer med Årsredovisningslagen samt Redovisningsrådets och andra normgivande instansers rekommendationer och uttalanden. Principerna är oförändrade jämfört med föregående år.

Dokument & länkar