DELÅRSRAPPORT FÖR OBDUCAT AB JANUARI-JUNI

SVAGARE ORDERINGÅNG MEN FORTSATT SATSNING FÖR ATT SÄKERSTÄLLA INDUSTRIELL ORDER 2004

· Riktad nyemission i januari 2004 tillförde drygt 13 MSEK

· Övertecknad förlagslåneemission tillförde kontant drygt 50 MSEK samt reducerade tidigare förlagslån med drygt 12 MSEK via kvittning

· Omsättning 10,3 (20,0) MSEK - helårsprognos för 2004 reducerad från 50 till 40 MSEK

· Obducat partner i EU-finansierade nanoprojektet NaPa.

· Resultat före skatt –20,2 (–14,8) MSEK samt resultat per aktie före latent utspädning –0,10 (-0,09) SEK

Obducat redovisar för perioden en omsättning på 10,26 MSEK (20,02) vilket återspeglar en fortsatt svagare orderingång jämfört med föregående år.

-Vi har valt att prioritera industrikunder för att säkerställa våra möjligheter att få en industriell order under 2004, säger Patrik Lundström, vd Obducat AB. Under perioden har våra positioner på den industriella sidan flyttats fram.

-Med begränsade resurser har vi inte kunnat arbeta lika hårt med det akademiska kundsegmentet, där det ekonomiska utfallet är sämre än förväntat.

-Vi kan dock konstatera att orderingången varit god under slutet av rapportperioden och under sommaren och att vi därför kan presentera en orderstock på 7,9 MSEK.

Av delårsrapporten framgår bland annat - med utgångspunkt i de tidplaner Obducats kunder och samarbetspartners valt att delge Obducat – att man bedömer att massproduktion baserad på NIL påbörjas succesivt från och med slutet av 2005.

Mot den bakgrunden är det bolagets oförändrade uppfattning att Obducat under 2004 kommer att säkra minst en industriell order.

Delårsrapporten i sin helhet kan laddas ner från Obducats hemsida

www.obducat.com

För ytterligare information kontakta:

Patrik Lundström, vd Obducat AB, 040 - 36 21 00 eller 0703 - 27 37 38

Johan Boman, finanschef Obducat AB, 040 - 36 21 00 eller 0703 - 27 37 30

Obducat AB utvecklar och levererar teknologier, produkter och processer för produktion av avancerade mikro- och nanostrukturer.

Obducats tjänster och produkter riktar sig i första hand till expansiva företag inom datalagrings-, halvledar-, kretskorts- och sensorindustrierna.

Obducats teknologier omfattar elektronstråleteknik och nanoimprintteknik.

Obducat finns i Sverige och Storbritannien och har huvudkontor i Malmö. Aktien är noterad på NGM-listan.

Läs mer på www.obducat.com

(För fullständig delårsrapport, se bifogad fil)

Prenumerera

Dokument & länkar