DELÅRSRAPPORT OBDUCAT AB (PUBL) JANUARI - SEPTEMBER 2003

* Stark orderingång under tredje kvartalet

* Helårsprognos: Omsättning 40 Mkr med förbättrat resultat och kassaflöde

* Stärkt kapitalbas via nyemission och lånekonvertering under första kvartalet

* Behov av kapitaltillskott under 2004 kan förutses

* Halvledarindustrin aviserar fördröjd utvärderingsprocess avseende NIL

* Fortsatt god bruttomarginal

* Förändring av styrelsens arbetsordning

Försäljning

Obducat har under perioden Januari - September haft en sammanlagd orderingång uppgående till 35 Mkr. Efter en kraftig orderingång under årets första kvartal följde ett relativt svagt andra kvartal, varefter orderingången under tredje kvartalet åter ökat betydligt.

Periodens omsättning uppgår till 24,5 (motsvarande period föregående år: 18,8) Mkr, varav NIL* och Stampers* svarar för 56 % samt SEM* för resterande 44 %. Jämfört med motsvarande period föregående år, reflekterar årets utfall en ökning avseende NIL/Stampers på 88 % medan SEM – justerat för valutakurseffekter – ökat med 3 %.

Bruttomarginalen har fortsatt att ligga klart över föregående års nivå, och var för perioden 48 % (39 %).

Vid utgången av rapportperioden föreligger en orderstock uppgående till 13 Mkr, vilken i sin helhet bedöms bli levererad under sista kvartalet.

Såsom rapporterats tidigare under året, har offertvolymen – vilken ses som en väsentlig indikator på närtida affärsvolym – varit i konstant stigande. Detta speglar framförallt affärsområdet NIL, vilket jämte affärsområdet EBR* i offerthänseende har tyngdpunkt i värdemässigt större system.

Pågående kundprojekt bedrivs med ett flertal världsledande aktörer, verksamma i ett antal olika branscher. Samtliga de kundprojekt relaterade till NIL, Stampers och EBR, vilka tidigare åsyftats i detta sammanhang, fortlöper och under rapportperioden har nya tillkommit. Dessa projekt bedrivs med kunder verksamma inom bland annat halvledare, magnetiska minnesmedia och displayteknik.

Obducat har under perioden ytterligare stärkt sin ställning som ledande leverantör av NIL-system inom marknadssegmentet universitet och forskningsinstitut, inkluderande ett flertal leveranser till såväl Asien som USA.

*) "NIL" = Nanoimprintlitografi; "Stampers" = Litografioriginal av förbrukningskaraktär; ”SEM” = Svepelektronmiskroskop;

"EBR" = Elektronstrålelitografi på roterande skivor.

Forskning och utveckling

Obducat bedriver ett omfattande forsknings- och utvecklingsarbete, vilket till största del sker i nära samarbete med kunder. NIL-segmentet är i detta avseende prioriterat och har under året tillförts ett flertal nya och värdefulla systemfunktionaliteter. Forsknings- och utvecklingsinsatserna bedöms ha befäst och stärkt bolagets ställning och Obducat anser sig idag inom NIL ha ett teknikmässigt försprång gentemot övriga konkurrenter.

Resultatet av detta arbete föranleder löpande utvärdering ur ett patentperspektiv och när kommersiella skäl anses föreligga inlämnas patentansökningar. Vid rapportperiodens utgång förelåg godkända patent avseende 23 uppfinningar, samt inlämnade patentansökningar omfattande ytterligare 9 uppfinningar. I detta sammanhang är NIL såväl dominerande som medvetet prioriterat.

Omsättning och resultat

Koncernens omsättning under årets nio första månader uppgick till 24,470 (18,794) tkr och gav ett bruttoresultat på 11,714 (7,321) tkr, vilket motsvarar 48 (39) % bruttomarginal.

Rörelseresultatet har belastats med planenliga avskrivningar på 9,236 tkr vilket kan jämföras med 2,788 tkr motsvarande period 2002. Ökningen förklaras av de avskrivningsplaner som från och med slutet av föregående år tillämpas avseende samtliga immateriella anläggningstillgångar. Den sammanlagda kostnadsmassan avseende Marknad & Försäljning, FoU samt Administration var, exklusive nämnda avskrivningar, 10 % lägre än under motsvarande period föregående år.

Rörelseresultatet uppgick för perioden till –22,623 (-22,797) tkr.

Periodens resultat efter skatt uppgick till –24,403 (-26,664) tkr. Föregående års resultat för motsvarande period har korrigerats med –1,514 tkr avseende i föregående års rapportering ej beaktad räntekostnad relaterad till skulduppräkning av det konvertibla förlagslånet inom ramen för då gällande RR3 (fr.o.m. 2003: RR27). Härutöver har föregående års siffror, såväl avseende hela rapportperioden som för helåret, korrigerats såtillvida att avskrivningarna (-2,788 resp. –5,103 tkr) omfördelats mellan de tre funktionsområdena Marknad & Försäljning, FoU resp. Administration på ett mer rättvisande sätt. Denna korrigering innebär i korthet att FoU bär en betydligt större och Administration en klart mindre andel av avskrivningarna, vilket ger en bättre bild av i vilka funktioner verksamhetens anläggningstillgångar använts. I och med denna förändring uppnås full jämförbarhet mellan utfallet i år och föregående år.

Rensat för effekterna av den högre avskrivningstakten under 2003, innebär periodens resultat en förbättring från föregående år på närmare 9 Mkr. Högre omsättning med bättre marginal har, i kombination med reducerad kostnadsmassa och synligt minskad räntekostnad, förmått uppväga de väsentligt högre planenliga avskrivningarna.

Finansiering och likviditet

Vid utgången av rapportperioden uppgick eget kapital till 57,773 tkr mot 14,747 tkr vid årets början. I inledningen av året genomfördes en kontant företrädesemission, vilken inbringade 39,864 tkr efter emissionskostnader. Härutöver riktades – efter beslut på en extra bolagsstämma i mars 2003 – till innehavare av bolagets konvertibla förlagslån 2001/2004 ett temporärt erbjudande, vilket gav nämnda innehavare möjlighet att under en tvåveckorsperiod i slutet av mars konvertera lånet till aktier på betydligt förmånligare villkor. Erbjudandet resulterade i att förlagslånet i nominella tal reducerades från 46,6 Mkr ned till 17,8 Mkr varvid c:a 19,2 miljoner nya B-aktier utgavs. Förlagslånet förfaller i maj 2004 och löper med 5 % nominell ränta.

Soliditeten uppgick per 2003-09-30 till 63 %, mot 17 % per 2002-12-31.

Den ordinarie bolagsstämman i maj fattade beslut om ett incitamentsprogram för personalen i koncernens svenska bolag. Denna personal erbjuds inom ramen för programmet att på marknadsmässiga villkor få förvärva teckningsoptioner. Hittills har 817,500 teckningsoptioner på detta sätt förvärvats av anställda, vilket genererat en premieintäkt på 270 tkr som förts direkt till bundet eget kapital. Ett ytterligare erbjudande baserat på samma program planeras före årets slut.

Nämnda teckningsoptioner löper t.o.m. 2006-06-15 och ger rätt att för varje option teckna en ny B-aktie under perioden 2004-06-15 – 2006-06-15 till kurs 1:57 kr. Det maximala antalet nya aktier som detta program kan komma att medföra uppgår till 2,362,500 st, innebärande en latent utspädning om maximalt c:a 1,3 % av aktiekapitalet respektive knappt 1 % av rösterna i bolaget.

Likvida medel vid periodens utgång uppgick till 13,377 tkr.

Kassaflödet för perioden var 13,145 (1,521) tkr och är i huvudsak – utöver ovan beskrivet resultatutfall samt effekterna av årets finansieringsaktiviteter – en spegling av ökad rörelsekapitalbindning jämte investeringar i primärt immateriella anläggningstillgångar.

Investeringar

Koncernens nettoinvesteringar uppgick under perioden till 5,745 (6,085) tkr, varav c:a 80 % avser utvecklingskostnader (vilka balanseras i enlighet med RR15) samt patent. Återstoden avser i allt väsentligt test- och utvecklingsutrustning för affärsområdet NIL.

Organisation

Vid rapportperiodens utgång hade koncernen totalt 36 anställda medarbetare (varav 3 kvinnor), med en sammanlagd tjänstgöringsgrad motsvarande 34 heltidsbefattningar. Genomsnittligt antal heltidsbefattningar under rapportperioden uppgick till 33. Under det tredje kvartalet har företagsledningen förstärkts inom såväl Inköp & Produktion som Forskning & Utveckling.

Externa faktorer

Bolaget bedömer att verksamheten är relativt okänslig för valuta- och räntefluktuationer, samt att prisbilden för dess produkter kan anses som stabil. En begränsad valutrisk föreligger dock i de affärer som baseras på offentlig upphandling i US-dollar. I dessa fall uppstår i ett läge med en svag US-dollar begränsade möjligheter att kompensera valutaexponeringen via prishöjningar. Rörelsen är inte i någon väsentlig utsträckning beroende eller begränsad av leverantörsförhållanden.

Det är bolagets uppfattning att konkurrensbilden ej förändrats i någon betydande omfattning under perioden. Konkreta resultat av konkurrerande verksamhet inom NIL – exempelvis i form av leveranser – har, såvitt kunnat bedömas, varit ytterst begränsade. Det kan konstateras att Obducat haft möjlighet att hålla en högre prisnivå än konkurrenterna, vilket bidragit till den ökade bruttomarginalen.

Moderbolaget

Moderbolaget har under perioden ej genererat någon omsättning. Resultatet före skatt uppgick till –16,322 (–17,772) tkr. Moderbolagets nettoinvesteringar uppgick till 1,877 (34) tkr, och omfattade i allt väsentligt patent.

Tredje kvartalet (Juli – September)

Såsom bedömdes i den föregående kvartalsrapporten, blev tredje kvartalet omsättningsmässigt svagare än de två närmast föregående och innebar en fakturering på 4,445 (7,508) tkr, varav NIL och Stampers utgjorde 72 % och SEM återstoden. Bruttomarginalen uppgick under detta kvartal till 44 % (40 %). Rörelseresultatet utgjorde –9,164 (–6,793) tkr medan resultat efter skatt uppgick till –9,573 (–8,525) tkr.

Jämfört med kvartal 2 ökade orderingången markant under perioden Juli-September och medförde att order för närmare 12 Mkr tecknats under kvartal 3.

Kostnadsmassan exklusive avskrivningar har fortsatt att ligga på en nivå klart understigande motsvarande period 2002 och uppgick under kvartalet till 8,089 (9,672) tkr.

Kvartalets nettoinvesteringar uppgick till 1,904 (3,290) tkr med klar tonvikt på immateriella anläggningstillgångar.

Under kvartalet har en tidigare aviserad intern fusionsprocess slutförts, innebärande att de i praktiken vilande dotterbolagen Obducat Development AB respektive Obducat Xicon AB fusionerats upp i moderbolaget. Dessa transaktioner har ej medfört några resultateffekter.

Redovisningsprinciper

Av Obducat tillämpade redovisningsprinciper överensstämmer med Årsredovisningslagen samt Redovisningsrådets och andra normgivande instansers rekommendationer och uttalanden.

Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående kvartalsrapport samt årsredovisning avseende 2002. Beträffande redovisningsmässig hantering av det konvertibla förlagslånet 2001/2004 har fr.o.m. föregående delårsrapport tillämpats relevanta delar av RR27, vilken ersatt den dessförinnan tillämpade RR3. Detta har i sak ej inneburit några förändringar.

Övriga väsentliga händelser

Mot bakgrund av den nya status som officiell börs NGM erhöll i april, fattade styrelsen under maj beslutet att avbryta den då i det närmaste helt genomförda process som syftade till att notera bolagets aktie på Stockholmsbörsens O-lista. Obducats B-aktie förblir som konsekvens av detta beslut fortsatt noterad på NGM Equity.

Obducat har under perioden erhållit två meriterande bekräftelser på hur bolagets tekniska och kommersiella status uppfattas: I samband med den internationella mässan ”Nano Tech 2003”, som ägde rum i Tokyo i februari, tilldelades bolaget utmärkelsen ”Super Small Technology Award”. Obducat var det enda icke-japanska företag som belönades vid denna mässa.

Vidare erhölls vid den internationella kongressen ”NanoTrends – Markets and Applications” i Köln i slutet av juni ”Nano Trends Award 2003”, för den mest nyskapande innovationen inom nanoteknologi.

Obducat erhöll ett uppmärksammat omnämnande i September månads utgåva av det amerikanska nyhetsbrevet ”Nanotech Report” (Forbes/Wolfe) och har under september månad även analyserats av det svenska nyhetsbrevet ”Stockpicker”.

Obducats aktie samt ägarförhållanden

Antalet aktieägare uppgick per 2003-09-30 till 18,051 st. Antalet aktier uppgick samtidigt till sammanlagt 186,637,616. Härav utgör 6,500,000 st A-aktier, medan resterande del är B-aktier.

Under rapportperioden omsattes totalt 43,006,901 st B-aktier vilket motsvarar ett genomsnitt per handelsdag på 237,607 st till en genomsnittlig kurs på 1:31 kr. Enbart under september månad omsattes drygt 12,1 miljoner aktier.

(FÖR TABELL SE BIFOGAD FIL)

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång

Efter rapportperiodens utgång har erhållits en order för leverans under 2003 avseende ett NIL-system till ett värde av 1,3 Mkr.

Efter förslag från styrelsens ordförande Peter Ahlgren har styrelsen, i syfte att effektivt utnyttja respektive ledamots kompetens, vid sammanträde den 22 oktober 2003 beslutat att ändra dess arbetsordning på så sätt att arbetsgrupper tillsatts för i huvudsak områdena marknad, teknik respektive finansiering. En konsekvens därav är att den arbetsbörda som hittills har legat på styrelsens ordförande till stora delar fördelas på samtliga ledamöter. Styrelseordförandens uppgift kommer fortsättningsvis huvudsakligen att vara en sammanhållande funktion. Med anledning därav har styrelsen beslutat att utse advokat Peter Jonsson till dess ordförande. Hittillsvarande ordförande Peter Ahlgren, som burit en stor arbetsbörda, kommer att kvarstå i styrelsen som dess vice ordförande och därvid ägna sig åt marknads- och finansieringsfrågor i enlighet med den nya arbetsordningen.

För att samordna Obducats IR-frågor har finanschef Johan Boman även utsetts till IR-ansvarig.

Utsikter

Mot bakgrund av en stark orderingång fr.o.m. slutet av sommaren för såväl NIL som SEM, är förutsättningarna mycket goda för att den redan i inledningen av året presenterade målsättningen om en omsättning för 2003 på 40 Mkr ska kunna infrias. De bedömningar som tidigare gjorts avseende påtagligt förbättrat resultat och kassaflöde i förhållande till föregående år, har också stora möjligheter att realiseras. Resultatet för helåret 2003 kommer att förbättras synligt, trots att 2003 blir belastat med drygt 7 Mkr högre avskrivningar än föregående år.

Samtidigt som volymutvecklingen avseende NIL är fortsatt positiv, bedöms SEM-verksamheten inom dotterbolaget Obducat CamScan nu ha vänt en under de senaste åren svag trend. Förutsättningar finns för att CamScan på helårsbasis 2003 inte kommer att belasta koncernen negativt, vare sig resultat- eller kassaflödesmässigt, när nu effekterna börjar bli synliga av genomförda kostnadsreduktioner samt ökat utnyttjande av synergier mellan denna verksamhet och koncernen i övrigt.

Vad avser bolagets bedömning av framtida utfall baserat på alla de samarbetsprojekt som bedrivs med ett antal globalt aktiva industriella aktörer inom ett flertal applikationsområden, kan status i nuläget sammanfattas enligt följande;

Halvledarindustrin har under 2003 generellt reviderat sina tidplaner för när ny produktionsteknik avses bli implementerad på massproduktionsnivå, mot bakgrund av de kommande signifikanta investeringar som står i fokus. I detta sammanhang vill bolaget understryka, att dessa reviderade planer i sin helhet kan hänföras till halvledarindustrins interna beslut.

Beträffande Obducats relation med den ledande halvledaraktören, bedöms – i enlighet med vad som indikerats ovan – att den i april 2003 kommunicerade och då bedömda förseningen på drygt sex månader avseende väsentlig feedback, kan förväntas bli utökad med ytterligare ett antal månader.

Samarbetet med GE Plastics bedöms oförändrat ha goda förutsättningar att leda fram till order av utrustning för massproduktion. Sammanfattningsvis gör Obducat en lika positiv bedömning som tidigare avseende den kommersiella potentialen i projekten.

Utöver ovannämnda samarbeten bedrivs avseende flera olika applikationer - däribland hårddiskar, optokomponenter samt OLED-displayer - med utökad intensitet ett antal ytterligare samarbetsprojekt av samma dignitet och kommersiell potential som de ovan specifikt beskrivna. Bolaget understryker i detta sammanhang uppfattningen att applikationerna i sig är viktigare än en enskild kund.

De tekniska framsteg som under året gjorts inom Obducats interna forskning & utveckling jämte resultaten av den samlade appliktionsutveckling som bedrivits av alla de aktörer som i slutänden når konsumentledet, är av sådan dignitet att det med fog idag torde kunna sägas att fundamentet nu definitivt är lagt för NIL som en kommande teknik för massproduktion och med Obducat som en i högsta grad möjlig och lämplig teknikleverantör. Det kan likaledes med hög trovärdighet bedömas att massproduktion baserad på NIL påbörjas successivt fr.o.m. slutet av 2005. Utgångspunkten för bedömningen är de tidplaner Obducats kunder och samarbetspartners valt att delge Obducat.

Arbetet med Obducats verksamhet inom EBR har under året tekniskt sett utvecklats positivt. Affärspotentialen bedöms, inte minst tack vare ett av allt att döma betydande teknikförsprång gentemot konkurrenterna, vara stor. Kommersiellt bedöms EBR kunna börja realisera intäkter redan under 2004/2005.

Bolaget arbetar för närvarande med att färdigställa sin strategi för nästkommande tvåårsperiod. Mot bakgrund av de justerade tidplanerna som innebär att industriella NIL-orders förväntas komma under 2004 och därmed generera intäkter med början 2005, har bolaget identifierat ett behov av att accelerera aktiviteterna. Detta innebär att ett utökat kapitalbehov, i förhållande till tidigare gjorda beräkningar, kommer att uppstå under framförallt 2004. Bolaget har för avsikt att återkomma i denna fråga mot slutet av året när strategiplan för 2004-2005 fastlagts. Arbetet med tillkommande finansiering – inkluderande det bemyndigande styrelsen har avseende riktad emission av 15 miljoner B-aktier – fortlöper.

Bolaget ser fortsatt positivt på försäljningsutvecklingen, även med beaktande av förseningar avseende specifikt halvledarindustrins introduktion av NIL som teknisk produktionsplattform. Tillsammans med goda förutsättningar för en fortsatt försiktigt ökande SEM-försäljning, bedömer bolaget det som möjligt att uppnå en organisk omsättningstillväxt på 25-30 % under 2004 samt en omsättning på c:a 100 Mkr samt ett positivt kassaflöde på helårsbasis för år 2005.

Kommande rapporttillfällen

Delårsrapport 4 / Bokslutskommuniké 2003 27 februari 2004

Årsredovisning 2003 Maj 2004

Ordinarie bolagsstämma 25 maj 2004

Delårsrapport 1 2004 (Januari – Mars) 28 april 2004

Delårsrapport 2 2004 (Januari – Juni) 6 augusti 2004

Delårsrapport 3 2004 (Januari – September) 28 oktober 2004

Malmö den 23 oktober 2003

På uppdrag av styrelsen i Obducat AB (publ), org.nr. 556378-5632

Patrik Lundström

Verkställande direktör

Denna rapport har ej varit föremål för särskild granskning av bolagets revisorer.

(FÖR FULLSTÄNDIG RAPPORT SE BIFOGAD FIL)

Prenumerera

Dokument & länkar