KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I OBDUCAT AB (PUBL)

Aktieägarna i Obducat AB (publ) kallas till årsstämma måndagen den 28 maj 2018 klockan 15.00 i Obducats lokaler, Scheelevägen 2 i Lund (Gamla gästmatsalen).

RÄTT TILL DELTAGANDE

Rätt att delta i stämman har den som dels upptagits som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende förhållandena tisdagen den 22 maj 2018, dels senast tisdagen den 22 maj 2018 till bolaget anmäler sin avsikt att delta i stämman.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste registrera aktierna i eget namn för att få delta i stämman. Sådan registrering, som kan vara tillfällig, måste vara verkställd tisdagen den 22 maj 2018. Detta innebär att aktieägare i god tid före denna dag måste meddela sin önskan härom till förvaltaren.

I Obducat finns totalt 51 256 550 aktier, varav 928 157 A-aktier med tio röster per aktie, 33 012 400 B-aktier med en röst per aktie, 662 175 preferensaktier av serie A med tio röster per aktie samt 16 653 818 preferensaktier av serie B med en röst per aktie. Det totala antalet röster är 65 569 538. Bolaget innehar inga egna aktier.

ANMÄLAN OM DELTAGANDE

Anmälan om deltagande på stämman ska ske under adress Obducat AB (publ), Scheelevägen 2, 223 81 Lund, via e-post till cecilia.jureus@obducat.com eller per telefax 046-10 16 60. I anmälan ska anges namn, person- eller organisationsnummer, adress, antal aktier, telefon dagtid, samt, i förekommande fall, det antal biträden (högst två) som avses medföras vid stämman. Aktieägare som avser att låta sig företrädas av ombud bör översända fullmakt redan tillsammans med anmälan. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på www.obducat.com och sänds till aktieägare som begär det. Den som företräder juridisk person ska förete kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling som utvisar behörig firmatecknare.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1.        Öppnande

2.        Val av ordförande vid stämman

3.        Upprättande och godkännande av röstlängd

4.        Val av en eller två justeringsmän

5.        Godkännande av dagordning

6.        Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

7.        Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och

koncernrevisionsberättelse

8.        Verkställande direktörens redogörelse

9.        Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen

10.     Beslut om disposition beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

11.     Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören

12.     Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor

13.     Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt antalet revisorer och revisorssuppleanter

14.     Val av styrelseledamöter, styrelseordförande och revisor samt beslut avseende valberedning

15.     Styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

16.     Styrelsens förslag till beslut om emissionsbemyndigande

17.     Avslutning

PUNKT 10 – UTDELNING

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att ingen utdelning lämnas och att resultatet för räkenskapsåret 2017 balanseras i ny räkning.

PUNKTERNA 2 OCH 12-14 – STYRELSE M. M.

Valberedningens förslag till beslut avseende dessa ärenden kommer att offentliggöras genom separat pressmeddelande så snart möjligt.

PUNKT 15 – RIKTLINJER FÖR ERSÄTTNING TILL LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE

Styrelsen föreslår riktlinjer huvudsakligen innebärande att bolaget ska erbjuda en sammanlagd ersättning som är marknadsmässig och konkurrenskraftig på den arbetsmarknad de ledande befattningshavarna verkar. Ersättningen till de ledande befattningshavarna ska utgöras av fast lön, eventuell rörlig ersättning, övriga förmåner samt pension.

PUNKT 16 – EMISSIONSBEMYNDIGANDE

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om bemyndigande för styrelsen att, längst intill tiden för nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om nyemission av B-aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler som berättigar till teckning av respektive konvertering till B-aktier, dock att sådana emissioner inte får medföra en utspädning om mer än 20 procent beräknat på antalet aktier i bolaget per dagen för årsstämman. Sådant emissionsbeslut ska även kunna fattas med bestämmelse om apport, kvittning eller annat villkor. Vid utnyttjande av bemyndigandet ska teckningskursen och övriga villkor vara marknadsmässiga.

_________________________

DOKUMENTATION

Årsredovisning och revisionsberättelse samt övrigt beslutsunderlag hålls tillgängligt hos bolaget och på bolagets hemsida, www.obducat.com, senast tre veckor före stämman. Kopior av handlingarna sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Aktieägarna erinras om sin rätt att begära upplysningar enligt 7 kap 32 § aktiebolagslagen.

_________________________

Malmö i april 2018

Styrelsen för Obducat AB (publ)

Prenumerera

Dokument & länkar