KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I OBDUCAT AB (PUBL)

Report this content

Aktieägarna i Obducat AB (publ) kallas till årsstämma måndagen den 27 maj 2019 klockan 14:00 i Obducats lokaler, Scheelevägen 2 i Lund (Gamla gästmatsalen).

RÄTT TILL DELTAGANDE
Rätt att delta i stämman har den som dels upptagits som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende förhållandena tisdagen den 21 maj 2019, dels senast tisdagen den 21 maj 2019 till bolaget anmäler sin avsikt att delta i stämman.
Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste registrera aktierna i eget namn för att få delta i stämman. Sådan registrering, som kan vara tillfällig, måste vara verkställd tisdagen den 21 maj 2019. Detta innebär att aktieägare i god tid före denna dag måste meddela sin önskan härom till förvaltaren.
I Obducat finns totalt 98.305.125 aktier, varav 2.320.133 A-aktier med tio röster per aktie, 78.668.999 B-aktier med en röst per aktie, 662 175 preferensaktier av serie A med tio röster per aktie samt 16 653 818 preferensaktier av serie B med en röst per aktie. Det totala antalet röster är 125.145.897. Bolaget innehar inga egna aktier.

ANMÄLAN OM DELTAGANDE
Anmälan om deltagande på stämman ska ske under adress Obducat AB (publ), Scheelevägen 2, 223 81 Lund, via e-post till cecilia.jureus@obducat.com eller per telefon 046-10 16 00. I anmälan ska anges namn, person- eller organisationsnummer, adress, antal aktier, telefon dagtid, samt, i förekommande fall, det antal biträden (högst två) som avses medföras vid stämman. Aktieägare som avser att låta sig företrädas av ombud bör översända fullmakt redan tillsammans med anmälan. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på www.obducat.com och sänds till aktieägare som begär det. Den som företräder juridisk person ska förete kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling som utvisar behörig firmatecknare.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING
1. Öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av en eller två justeringsmän
5. Godkännande av dagordning
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
8. Koncernchefens redogörelse
9. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
10. Beslut om disposition beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
12. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor
13. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt antalet revisorer och revisorssuppleanter
14. Val av styrelseledamöter, styrelseordförande och revisor samt beslut avseende valberedning
15. Styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
16. Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen
17. Styrelsens förslag till beslut om emissionsbemyndigande
18. Avslutning

PUNKT 10 – UTDELNING
Styrelsen och verkställande direktören föreslår att ingen utdelning lämnas och att resultatet för räkenskapsåret 2018 balanseras i ny räkning.

PUNKTERNA 2 OCH 12-14 – STYRELSE M. M.
Valberedningens förslag till beslut avseende dessa ärenden kommer att offentliggöras genom separat pressmeddelande så snart möjligt.

PUNKT 15 – RIKTLINJER FÖR ERSÄTTNING TILL LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE
Styrelsen föreslår riktlinjer huvudsakligen innebärande att bolaget ska erbjuda en sammanlagd ersättning som är marknadsmässig och konkurrenskraftig på den arbetsmarknad de ledande befattningshavarna verkar. Ersättningen till de ledande befattningshavarna ska utgöras av fast lön, eventuell rörlig ersättning, övriga förmåner samt pension. Den fasta lönen ska vara relaterad till befattningshavarens ansvar och befogenheter. Rörlig ersättning ska kunna utgå till ledande befattningshavare och ska baseras på i förväg fastställda mål avseende bland annat omsättningsutveckling och lönsamhet. Den rörliga ersättningen ska uppgå till högst 50 procent av koncernchefens fasta lön och för övriga ledande befattningshavare kan den rörliga ersättningen uppgå till högst 30 procent av den fasta lönen. Pensionsförmåner ska vara marknadsmässiga i förhållande till vad som gäller för motsvarande befattningshavare på marknaden, och vara avgiftsbestämda. Uppsägningstiden ska vara ömsesidig mellan befattningshavare och bolag och ska omfatta mellan ett halvt och ett år. Om bolaget i något särskilt fall ger enskild styrelseledamot uppdrag för bolaget utöver ordinarie styrelsearbete och utskottsarbete, ska styrelsen besluta om ersättningen, vilken ska vara marknadsmässig och skälig. Styrelsen ska ha rätt att frångå riktlinjerna, om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det.

PUNKT 16 – ÄNDRING AV BOLAGSORDNINGEN
Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om ändring av gränserna för antalet aktier i bolagets bolagsordning (§ 6) från 30.000.000 – 120.000.000 till 40.000.000 – 160.000.000. Ändringen föranleds av styrelsens förslag till emissionsbemyndigande enligt nedan.

PUNKT 17 – EMISSIONSBEMYNDIGANDE
Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om bemyndigande för styrelsen att, längst intill tiden för nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om nyemission av B-aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler som berättigar till teckning av respektive konvertering till B-aktier, dock att sådana emissioner inte får medföra en utspädning om mer än 20 procent beräknat på antalet aktier i bolaget per dagen för årsstämman. Sådant emissionsbeslut ska även kunna fattas med bestämmelse om apport, kvittning eller annat villkor. Vid utnyttjande av bemyndigandet ska teckningskursen och övriga villkor vara marknadsmässiga.
_________________________

DOKUMENTATION
Årsredovisning och revisionsberättelse samt övrigt beslutsunderlag hålls tillgängligt hos bolaget och på bolagets hemsida, www.obducat.com, senast tre veckor före stämman. Kopior av handlingarna sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Aktieägarna erinras om sin rätt att begära upplysningar enligt 7 kap 32 § aktiebolagslagen.
För information om hur dina personuppgifter behandlas, se https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf. Obducat har organisationsnummer 556378-5632 och säte i Malmö.
_________________________
Malmö i april 2019
Styrelsen för Obducat AB (publ)

Dokument & länkar