KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA

Aktieägarna i Obducat Aktiebolag (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 17 augusti 2004 kl 14.00 i hörsalen på Kockum Fritid med adress Västra Varvsgatan 8 i Malmö.

RÄTT TILL DELTAGANDE

Rätt att delta i bolagsstämman har den, som dels upptagits som aktieägare i den utskrift av aktieboken som VPC AB gör avseende förhållandena den 7 augusti 2004, dels senast onsdagen den 11 augusti 2004 kl 12.00 till bolaget anmäler sin avsikt att delta i bolagsstämman.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos VPC för att få delta i stämman. Sådan registrering måste vara verkställd fredagen den 6 augusti 2004. Detta innebär att aktieägare i god tid före denna dag måste meddela sin önskan härom till förvaltaren.

ANMÄLAN OM DELTAGANDE

Anmälan om deltagande i stämman sker skriftligen under adress Obducat Aktiebolag (publ), Box 580, 201 25 Malmö, via e-post till info@obducat.com eller per telefax 040-36 21 60. I anmälan, som enligt vad som anges ovan skall vara bolaget tillhanda senast onsdagen den 11 augusti 2004 kl 12.00, skall anges namn, person- eller organisationsnummer, adress, antal aktier, telefon dagtid, samt, i förekommande fall, det antal biträden (högst två) som avses medföras vid stämman.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Öppnande

2. Val av ordförande vid stämman

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

4. Godkännande av dagordning

5. Val av en eller två justeringsmän

6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

7. Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission

8. Bemyndigande för verkställande direktören att vidta de formella justeringar i beslutet enligt punkt 7 som kan visa sig erforderliga i samband med registrering därav

9. Avslutning

EMISSIONSBEMYNDIGANDE (PUNKT 7)

Styrelsen föreslår att styrelsen bemyndigas att under tiden intill nästa ordinarie bolagsstämma vid ett eller flera tillfällen fatta beslut om nyemission av högst 125.000.000 aktier av serie B om vardera nominellt 10 öre, motsvarande en total aktiekapitalökning om högst 12.500.000 kronor. Styrelsen skall därvid äga rätt att besluta om avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt liksom om bestämmelse enligt 4 kap 6 § aktiebolagslagen, dvs bestämmelse om att nyemitterade aktier skall betalas genom tillskjutande av egendom (apport) eller genom kvittning. Emissionskursen för de nya aktierna skall fastställas på grundval av aktiens marknadspris vid respektive emissionstillfälle. Syftet med bemyndigandet är främst att underlätta genomförande av riktad nyemission till en eller flera svenska eller utländska investerare, men även att möjliggöra genomförande av företagsförvärv med betalning i form av aktier i bolaget. Utspädningseffekten vid fullt utnyttjande av bemyndigandet motsvarar 38,1 procent av aktiekapitalet. Vid fullt utnyttjande även av utestående teckningsoptioner samt full konvertering av utestående konvertibla förlagslån motsvarar utspädningseffekten istället 32,1 procent av aktiekapitalet. Utspädningseffekten har beräknats som antalet tillkommande aktier vid fullt utnyttjande av bemyndigandet dividerat med det totala antalet aktier i bolaget efter fullt utnyttjande. I anslutning till att ovanstående förslag framläggs vid stämman kommer verkställande direktören Patrik Lundström och styrelseledamoten professor Lars Montelius att lämna bakgrundsinformation till förslaget och besvara frågor därom. Bakgrundsinformation till förslaget finns även tillgänglig på bolagets hemsida www.obducat.com.

Handlingar enligt 4 kap 4 § aktiebolagslagen hålls tillgängliga hos bolaget senast en vecka före stämman. Kopior av handlingarna sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Malmö i augusti 2004

Styrelsen för Obducat Aktiebolag (publ)

Peter Jonsson

Styrelseordförande

För ytterligare information kontakta:

Peter Jonsson, Styrelseordförande, 0705 – 29 25 00

Obducat AB utvecklar och levererar teknologier, produkter och processer för produktion och replikering av avancerade mikro- och nanostrukturer.Obducats tjänster och produkter riktar sig i första hand till expansiva företag inom datalagrings-, halvledar-, kretskorts- och sensorindustrierna. Obducats teknologier omfattar elektronstråleteknik och nanoimprintteknik. Obducat finns i Sverige och Storbritannien och har huvudkontor i Malmö. Aktien är noterad på NGM-listan. Läs mer på www.obducat.com

Prenumerera

Dokument & länkar