Delårsrapport Kv4, Januari-december 2020

Report this content

2020 I KORTHET

fjärde kvartalet (oktober-december 2020)

  • Rörelsens intäkter uppgick till 58,5 (78,5) MSEK exklusive avyttrade verksamheter, en minskning med 25 procent jämfört med samma period föregående år.
  • Rörelseresultat före avskrivningar och nedskrivningar (EBITDA) uppgick till -63,0 (-9,4) MSEK exklusive avyttrade verksamheter.
  • Rörelseresultat (EBIT) uppgick till 2,5 (-14,7) MSEK exklusive avyttrade verksamheter.
  • Rörelsemarginalen uppgick till 4,3 (-18,9) procent exklusive avyttrade verksamheter.
  • Periodens nettoresultat exklusive avvecklade verksamheter uppgick till -7,5 (-21,4) MSEK och periodens nettoresultat inklusive avvecklade verksamheter uppgick till -39,1 (-29,1) MSEK.
  • Resultat per aktie exklusive avvecklade verksamheter uppgick efter utspädning till -0,22 (-0,84) kr.

FÖRSTA-fjärde kvartalet (JANUARI-december 2020)

  • Rörelsens intäkter uppgick till 260,6 (380,4) MSEK exklusive avyttrade verksamheter, en minskning med 31 procent jämfört med samma period föregående år.
  • Rörelseresultat före avskrivningar och nedskrivningar (EBITDA) uppgick till -68,5 (22,6) MSEK exklusive avyttrade verksamheter.
  • Rörelseresultat (EBIT) uppgick till -73,6 (11,3) MSEK exklusive avyttrade verksamheter.
  • Rörelsemarginalen uppgick till -28,6 (3,2) procent exklusive avyttrade verksamheter.
  • Periodens nettoresultat exklusive avvecklade verksamheter uppgick till -94,8 (-9,0) MSEK och periodens nettoresultat inklusive avvecklade verksamheter uppgick till -138,4 (-15,6) MSEK.
  • Resultat per aktie exklusive avvecklade verksamheter uppgick efter utspädning till -2,75 (-0,38) kr.
  • Resultatet belastas med nedskrivningar avseende det danska dotterbolaget Oboya Danmark A/S, som försattes i konkurs i mars 2020, reserveringar avseende osäkra fordringar i Kina samt förlust vid försäljning av det norska dotterbolaget VEFI AS och det polska dotterbolaget VEFI Europa Sp. Z. o o., tillsammans ca 106 MSEK.

Väsentliga händelser under fjärde KVARTALET (oktober-december 2020)

  • Utbrottet och spridningen av coronaviruset COVID-19 gör att bolaget ser en nedgång av efterfrågan från blomsterindustrin och viss minskad efterfrågan mot våra kinesiska produktionsanläggningar. Samtidigt ser bolaget en ökad efterfrågan avseende odlingsprodukter samt hygieniskt lämpliga förpackningar avseende frukt och grönt. Dessa förpackningar minimerar risk för smittspridning i butiksledet.
  • Alingsås tingsrätt beslutade den 2 oktober 2020 att Oboya Horticulture Industries AB:s företagsrekonstruktion tillåts fortsätta till och med 15 december 2020. Den 30 december 2020 beslutade tingsrätten om ytterligare förlängning till och med den 15 mars 2021.
  • Södertörns tingsrätt beslutade den 17 december 2020 att COFA Plastics AB:s företagsrekonstruktion tillåts fortsätta till och med 15 mars 2021.
  • Oboya Horticulture bytte den 9 november 2020 Certified Adviser, från Erik Penser Bank till Mangold Fondkommission AB.
  • Den 10 december tecknade Oboya Horticulture avtal om att sälja två av sina helägda dotterbolag, norska VEFI A/S och polska VEFI Europa Sp.z.o.o för en köpeskilling om ca 31,8 MSEK och tillträdet skedde den 29 december 2020.
  • Oboya Horticulture Industries AB sände den 10 december 2020 ut ett ackordsförslag till sina fordringsägare.
  • Koncernen visar ett negativt eget kapital, -5,6 MSEK per 2020-12-31. Moderbolagets kommer med all sannolikhet att få genom ett ackord, vilket kommer att ge en ackordsvinst om ca 15 MSEK för koncernen.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

  • Under februari 2021 lämnade Oboyas rekonstruktör underrättelse till Ekobrottsmyndigheten, då denne bedömde att det finns skälig anledning att misstänka bokföringsbrott i de kinesiska dotterbolagen.
  • Bolagets bokslutskommuniké 2020 har senarelagts då utredning kring de kinesiska dotterbolagens fordringar ej var färdig vid planerat datum.
  • Oboya Horticulture Industries AB (publ.) begärde den 18 februari 2021 att Alingsås tingsrätt ska besluta om förhandling om offentligt ackord.
  • Södertörns tingsrätt beslutade den 15 mars 2021 att COFA Plastics AB:s företagsrekonstruktion tillåts fortsätta till och med 15 juni 2021.
  • Den 23 mars 2021 beslutade Alingsås Tingsrätt att godkänna ett offentligt ackord för Oboya Horticulture Industries AB (publ) samt att rekonstruktionen därmed upphör.

STRATEGISKA MÅL OCH UTSIKTER FÖR FRAMTIDEN

  • Oboya Horticultures strategi och fokus för kommande år är att uppnå en uthållig lönsamhet i verksamheten. Styrelsen har uppdaterat de strategiska finansiella målen inför 2021-2023.
  • Oboya Horticultures orderingång och efterfrågan är fortsatt positiv på flertalet marknader, men p g a COVID-19 är det svårbedömt hur marknaden utvecklas i närtid.
 

Mangold Fondkommission AB är Oboyas Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market, telefon +46 (0)8 50 301 550, e-post: ca@mangold.se. 

För mer information, vänligen kontakta

Peter Wallin, VD Oboya Horticulture Industries AB

E-post: peter.wallin@oboya.se

Hemsida: www.oboya.se

Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att denna bokslutskommuniké ger en rättvisande översikt av företagets och koncernens verksamhet, ställning och resultat.

Mölndal den 30 mars 2021

                                                         

Peter Wallin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

VD                                                                                                                                                                                                    

Denna information är sådan information som Oboya Horticulture Industries AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 mars 2021, kl 08.00.

About Oboya Horticulture Industries AB

Oboya Horticulture aims to develop into a world-leading total supplier in daily consumables and logistics products to the cultivation industry as well as consumer products for home cultivation and indoor environments. Production takes place in factories in China, Vietnam and Poland. More information about the company can be found at www.oboya.se 

Dokument & länkar