Företagsrekonstruktionen i Oboya Horticulture Industries AB upphör efter dagens förhandling om offentligt ackord, syftet med företagsrekonstruktionen anses uppnått.

Report this content

Alingsås tingsrätt beslutade idag att företagsrekonstruktionen i Oboya Horticulture Industries AB (publ) ska upphöra då sådana åtgärder vidtagits att syftet med företagsrekonstruktionen kan anses uppnått, detta då tingsrätten idag beslutat fastställa av Bolaget föreslaget offentligt ackord.

Ackordsförslaget innebär att samtliga av Bolagets fordringsägare erhåller 5 000 kronor samt 25 % av belopp som överstigande 5 000 kronor, resterande 75 % skrivs således av. Ett fastställt ackord är bindande för alla borgenärer, såväl kända som okända. Vid omröstning i Alingsås tingsrätt röstade samtliga närvarande fordringsägare för ackordet och deras fordringar uppgick till 99,27% av de röstberättigande fordringarnas sammanlagda belopp.  

Ackordet kommer att utbetalas inom en vecka från det att beslutet om offentligt ackord vinner laga kraft.

 

Mangold Fondkommission AB är Oboyas Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market, telefon +46 (0) 8-50 301 550, e-post: ca@mangold.se.

För mer information
Peter Wallin, VD Oboya Horticulture Industries AB

E-post: peter.wallin@oboya.se

www.oboya.se

Denna information är sådan information som Oboya Horticulture Industries AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 mars 2021 kl. 16.00

 

About Oboya Horticulture Industries AB

Oboya Horticulture aims to develop into a world-leading total supplier in daily consumables and logistics products to the cultivation industry as well as consumer products for home cultivation and indoor environments. Production takes place in factories in China and Poland. More information about the company can be found at www.oboya.se

Dokument & länkar